Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un dels objectius de la regularització és determinar el patrimoni net de l’empresa.

2

Amb la regularització tots els comptes de gestió queden saldats.

3

Les operacions de regularització poden afectar el resultat de l’exercici.

Exercici 2

Respecte de la regularització d’existències, trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Si les existències inicials són superiors a les finals, el compte de variació actua com un ingrés.

2

Si les existències finals són superiors a les inicials, el compte de variació actua com una despesa.

3

Si les existències inicials són superiors a les finals, el compte de variació actua com una despesa.

Exercici 3

Relacioneu cada títol de compte amb el seu codi comptable:

NúmPreguntaResposta
1

Amortització acumulada d’elements de transport:

2

Amortització d’immobilitzat intangible:

3

Diferències positives de canvi:

4

Crèdits a curt termini per la venda d’immobilitzat:

Exercici 4

D’un determinat immobilitzat, es coneix que el seu preu d’adquisició fou de 25.000 EUR i que té una amortització acumulada de 12.000 EUR i un deteriorament de valor de 1.000 EUR. A partir de la informació disponible, indiqueu el seu valor net recuperable:

NúmPregunta
1

25.000 EUR

2

12.000 EUR

3

13.000 EUR

4

No es pot determinar.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La periodificació d’interessos es conseqüència de l’aplicació del principi de prudència.

2

Els deterioraments de valor de l’immobilitzat condicionen el càlcul de les seves quotes d’amortització.

3

Amb la regularització d’ingressos i despeses queden saldats tots els comptes patrimonials.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos