Activitats

Operacions de tancament

L’objectiu d’aquesta activitat és saber registrar les operacions relacionades amb el tancament de l’exercici econòmic.

Respecte de l’empresa PETRASA, disposeu de la informació següent respecte del saldo dels seus comptes a data de 31.12.19:

Núm. Compte Nom compte Deutor Creditor
(100) Capital social 60.000,00
(112) Reserva legal 6.000,00
(170) Deutes a ll/t amb entitats de crèdit 52.556,18
(206) Aplicacions informàtiques 3.450,00
(210) Terrenys i béns naturals 24.570,00
(213) Maquinària 187.550,00
(214) Utillatge 15.485,00
(216) Mobiliari 9.750,00
(217) Equips per al procés de la informació 27.600,00
(218) Elements de transport 84.677,00
(2086) Amort. acum. aplicacions informàtiques 2.070,00
(2813) Amort. acum. maquinària 112.530,00
(2814) Amort. acum. utillatge 6.194,00
(2816) Amort. acum. mobiliari 6.825,00
(2817) Amort. acum. equips per al procés de la informació 16.560,00
(2818) Amort. acum. elements de transport 59.273,90
(2913) Deteriorament valor de maquinària 2.813,25
(300) Mercaderies 19.750,00
(327) Envasos 8.745,00
(390) Deteriorament valor de mercaderies 1.086,25
(400) Proveïdors 95.615,14
(4004) Proveïdors, moneda estrangera 27.426,24
(430) Clients 196.404,80
(472) HP, IVA suportat 19.642,37
(473) HP retencions i pagaments a compte 4.578,00
(4700) HP deutora per IVA 1.453,00
(476) Org. Seg. Social creditors 6.637,05
(477) HP IVA repercutit 91.596,79
(490) Deteriorament del valor de crèdits per op. comercials 746,85
(570) Caixa, euros 845,00
(572) Bancs c/c, vista euros 5.465,30
(600) Compra de mercaderies 147.580,00
(602) Compra d’altres aprovisionaments 65.346,18
(608) Devolució s/comptes i op. similars 2.879,00
(625) Primes d’assegurances 1.500,00
(628) Subministraments 3.455,00
(629) Altres serveis 1.643,00
(640) Sous i salaris 126.420,00
(642) Seg. Social a càrrec de l’empresa 26.548,20
(700) Venda de mercaderies 315.335,00
(704) Venda d’envasos i embalatges 107.821,20
(706) Descompte s/vendes per pagament immediat 1.648,00
(752) Ingressos per arrendaments 10.140,00
Totals 984.105,85 984.105,85

Informació addicional:

 • La revisió de d’utillatge a data de tancament posa de manifest que s’ha produït una pèrdua de part d’aquest per import de 450 EUR.
 • L’import de les existències finals de mercaderies i envasos és, respectivament, de 16.543 EUR i 10.486 EUR. El valor net realitzable de les existències és superior al seu valor comptable.
 • El tipus d’interès del préstec que l’empresa té concedit és del 0,02591423 semestral. L’entitat financera facilita a l’empresa el següent quadre d’amortització:
Període Data Capital viu acumulat al inici Quota d’interès Quota d’amortització Terme amortitzatiu Capital viu acumulat al final
0 01.10.17 100.000,00
1 31.03.18 100.000,00 2.591,42 11.409,73 14.001,15 88.590,27
2 30.09.18 88.590,27 2.295,75 11.705,41 14.001,15 76.884,86
3 31.03.19 76.884,86 1.992,41 12.008,74 14.001,15 64.876,12
4 30.09.19 64.876,12 1.681,21 12.319,94 14.001,15 52.556,18
5 31.03.20 52.556,18 1.361,95 12.639,20 14.001,15 39.916,98
6 30.09.20 39.916,98 1.034,42 12.966,74 14.001,15 26.950,25
7 31.03.21 26.950,25 698,39 13.302,76 14.001,15 13.647,49
8 30.09.21 13.647,49 353,66 13.647,49 14.001,15 0,00
 • El deute amb el proveïdor de moneda estrangera correspon a 34.245 USD. El tipus de canvi a data de tancament és de 0,851359 USD/EUR.
 • L’amortització de l’immobilitzat es realitza linealment. La vida útil del programari informàtic, els equips per al procés de la informació i l’utillatge és de 5 anys, i de 10 anys per a la resta de l’immobilitzat. El deteriorament de valor corresponent a la maquinària va ser registrat al tancament de l’exercici 2018. L’utillatge i la maquinària van ser adquirits a l’inici dels exercicis 2017 i 2013 respectivament.
 • L’empresa utilitza el mètode global per estimar el deteriorament dels crèdits per operacions comercials, aplicant un 3% sobre els crèdits per operacions comercials.
 • Els ingressos per arrendaments corresponen al lloguer anual de part dels terreny propietat de l’empresa. El venciment de cada anualitat es fa efectiu l’1 de setembre de cada exercici.
 • El tipus impositiu de l’impost de societats és del 25%.

A partir de la informació disponible:

 1. Registreu la liquidació d’IVA del 4t trimestre tenint en compte que la política de l’empresa és liquidar els crèdits amb la hisenda pública tan aviat com sigui possible.
 2. Registreu totes les operacions prèvies al tancament de l’exercici.
 3. Registreu la regularització d’ingressos i despeses.
 4. Registreu el tancament de la comptabilitat de l’exercici 2019.

1. Registre de la liquidació d’IVA:

Taula: Llibre diari PETRASA
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
1 31/12/19 (477) HP, IVA repercutit Liquidació IVA 4t trim. 91.596,79
1 31/12/19 (472) HP, IVA suportat Liquidació IVA 4t trim. 19.642,37
1 31/12/19 (4700) HP, creditora per IVA Liquidació IVA 4t trim. 1.453,00
1 31/12/19 (4750) HP, creditora per IVA Liquidació IVA 4t trim. 70.501,42

2. Registre de les operacions prèvies al tancament de l’exercici:

Taula: Llibre diari PETRASA
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
2 31/12/19 (659) Altres pèrd. gestió corrent Regularització utillatge 450,00
2 31/12/19 (214) Utillatge Regularització utillatge 450,00
3 31/12/19 (610) Variació d’exist. mercaderies Regularització d’exist. (Ei) 19.750,00
3 31/12/19 (612) Variació d’exist. altres aprov. Regularització d’exist. (Ei) 8.745,00
3 31/12/19 (300) Mercaderies Regularització d’exist. (Ei) 19.750,00
3 31/12/19 (327) Envasos Regularització d’exist. (Ei) 8.745,00
4 31/12/19 (300) Mercaderies Regularització d’exist. (Ef) 16.543,00
4 31/12/19 (327) Envasos Regularització d’exist. (Ef) 10.486,00
4 31/12/19 (610) Variació d’exist. mercaderies Regularització d’exist. (Ef) 16.543,00
4 31/12/19 (612) Variació d’exist. altres aprov. Regularització d’exist. (Ef) 10.486,00
5 31/12/19 (390) Det. valor mercaderies Reversió det. mercaderies 1.086,25
5 31/12/19 (793) Reversió det. d’exist. Reversió det. mercaderies 1.086,25
6 31/12/19 (662) Interessos de deutes Imputació inter. préstec (1) 676,62
6 31/12/19 (527) Int. c/t deutes ent. crèdit Imputació inter. préstec 676,62
7 31/12/19 (170) Deutes ll/t amb ent. crèdit Reclassificació préstec (2) 25.605,94
7 31/12/19 (5200) Préstec c/t amb ent. crèdit Reclassificació préstec 25.605,94
8 31/12/19 (668) Difer. negatives de canvi Actual. saldos m.e. (3) 1.728,55
8 31/12/19 (4004) Proveïdors, moneda estrangera Actual. saldos m.e. (3) 1.728,55
9 31/12/19 (680) Amort. imm. intangible Amort. imm. 690,00
9 31/12/19 (681) Amort. imm. material Amort. imm. 36.111,39
9 31/12/19 (2806) A.A. aplicacions infor. Amort. imm. (4) 690,00
9 31/12/19 (2813) A.A. maquinària Amort. imm. (5) 18.051,69
9 31/12/19 (2814) A.A. utillatge Amort. imm. (6) 3.097,00
9 31/12/19 (2816) A.A. mobiliari Amort. imm. (7) 975,00
9 31/12/19 (2817) A.A. equips proc. infor. Amort. imm. (8) 5.520,00
9 31/12/19 (2818) A.A. elem. transport Amort. imm. (9) 8.467,70
10 31/12/19 (490) Det. valor crèd. op. com. Reversió det. 2018 746,85
10 31/12/19 (794) Rever. det. crèd. op. com. Reversió det. 2018 746,85
11 31/12/19 (694) Pèrdues det. crèd. op. com. Deteriorament 2019 (10) 5.892,14
11 31/12/19 (794) Rever. det. crèd. op. com. Deteriorament 2019 (10) 5.892,14
12 31/12/19 (752) Ingr. per arrendaments Period. ingr. arrend. (11) 6.760,00
12 31/12/19 (485) Ingressos anticipats Period. ingr. arrend. (11) 6.760,00
13 31/12/19 (630) Impost sobre beneficis Meritació IS 2019 (12) 2.523,31
13 31/12/19 (4709) HP, deut. devol. imp. Meritació IS 2019 2.054,69
13 31/12/19 (473) HP, ret. i pag. a compte Meritació IS 2019 4.578,00
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

3. Registre de la regularització d’ingressos i despeses:

Taula: Llibre diari PETRASA
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
14 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Regularització de despeses 425.419,38
14 31/12/19 (600) Compra de mercaderies Regularització de despeses 147.580,00
14 31/12/19 (602) Compra d’altres aprov. Regularització de despeses 65.346,18
14 31/12/19 (610) VAriació d’exist. merc. Regularització de despeses 3.207,00
14 31/12/19 (625) Preimes d’assegurances Regularització de despeses 1.500,00
14 31/12/19 (628) Subministraments Regularització de despeses 3.455,00
14 31/12/19 (629) Altres serveis Regularització de despeses 1,643,00
14 31/12/19 (630) Impost sobre benefici Regularització de despeses 2.523,31,00
14 31/12/19 (640) Sous i salaris Regularització de despeses 126.420,00
14 31/12/19 (642) SS a càrrec de l’empresa Regularització de despeses 26.548,20
14 31/12/19 (659) Altres pèrd. gestió corrent Regularització de despeses 450,00
14 31/12/19 (662) Interessos de deutes Regularització de despeses 676,62
14 31/12/19 (668) Difer. negatives de canci Regularització de despeses 1.728,55
14 31/12/19 (680) Amort. imm. intangible Regularització de despeses 690,00
14 31/12/19 (681) Amort. imm. material Regularització de despeses 36.111,39
14 31/12/19 (694) Pèrdues det. crèd. op. com. Regularització de despeses 5.892,14
14 31/12/19 (706) Dte. sobre vendes ppi Regularització de despeses 1.648,00
15 31/12/19 (608) Devol. compres i op. sim. Regularització d’ingressos 2.876,00
15 31/12/19 (612) Variació d’exsit. altres aprov. Regularització d’ingressos 1.741,00
15 31/12/19 (700) Vendes de mercaderies Regularització d’ingressos 315.335,00
15 31/12/19 (704) Venda d’env. i emb. Regularització d’ingressos 107.821,20
15 31/12/19 (752) Ingr. per arrendaments Regularització d’ingressos 3.380,00
15 31/12/19 (793) Reversió det. d’exist. Regularització d’ingressos 1.086,25
15 31/12/19 (794) Rever. det. crèd. op. com. Regularització d’ingressos 746,85
15 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Regularització d’ingressos 432.986,30

4. Registre del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2019:

Taula: Llibre diari PETRASA
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
16 31/12/19 (100) Capital social Assentament de tancament 60.000,00
16 31/12/19 (112) Reserva legal Assentament de tancament 6.000,00
16 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Assentament de tancament 7.569,92
16 31/12/19 (170) Deutes ll/t ent. crèdit Assentament de tancament 26.950,25
16 31/12/19 (2806) A.A. aplic. inform. Assentament de tancament 2.760,00
16 31/12/19 (2813) A.A. maquinària Assentament de tancament 130.581,69
16 31/12/19 (2814) A.A. utillatge Assentament de tancament 9.291,00
16 31/12/19 (2816) A.A. mobiliari Assentament de tancament 7.800,00
16 31/12/19 (2817) A.A. equips proc. infor. Assentament de tancament 22.080,00
16 31/12/19 (2818) A.A. elem. transport Assentament de tancament 67.741,60
16 31/12/19 (2913) Det. valor maquinària Assentament de tancament 2.813,25
16 31/12/19 (400) Proveïdors Assentament de tancament 95.615,14
16 31/12/19 (4004) Proveïdors, moneda estrag. Assentament de tancament 29.154,79
16 31/12/19 (4750) HP, creditora per IVA Assentament de tancament 70.501,42
16 31/12/19 (485) Ingressos anticipats Assentament de tancament 6.780,00
16 31/12/19 (476) Org. SS, creditors Assentament de tancament 6.637,05
16 31/12/19 (490) Det. valor crèd. op. com. Assentament de tancament 5.892,14
16 31/12/19 (5200) Préstecs ll/t ent. crèdit Assentament de tancament 25.605,94
16 31/12/19 (527) Int. c/t deutes ent. crèdit Assentament de tancament 676,62
16 31/12/19 (206) Aplicacions infor. Assentament de tancament 3.450,00
16 31/12/19 (210) Terrenys i béns nat. Assentament de tancament 24.570,00
16 31/12/19 (213) Maquinària Assentament de tancament 187.550,00
16 31/12/19 (214) Utillatge Assentament de tancament 15.035,00
16 31/12/19 (216) Mobiliari Assentament de tancament 9.750,00
16 31/12/19 (217) Equips proc. inform. Assentament de tancament 27.600,00
16 31/12/19 (218) Elem. transport Assentament de tancament 84.677,00
16 31/12/19 (300) Mercaderies Assentament de tancament 16.543,00
16 31/12/19 (327) Envasos Assentament de tancament 10.486,00
16 31/12/19 (430) Clients Assentament de tancament 196.404,80
16 31/12/19 (4709) HP, deut. devol. imp. Assentament de tancament 2.054,69
16 31/12/19 (570) Caixa, euros Assentament de tancament 845,00
16 31/12/19 (572) Bancs c/c, vista Assentament de tancament 5.465,30

Anar a la pàgina anterior:
Operacions de final d'exercici
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació