Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Supervisa la documentació suport dels fets comptables habituals d’un exercici econòmic.

 • Identifica els diferents tipus de documents suport que són objecte de registre comptable.
 • Verifica la codificació dels documents conforme al Pla general de comptabilitat.
 • Comprova que la documentació suport rebuda conté tots els registres de control intern establerts -firma, autoritzacions o d’altres- per al seu registre comptable.
 • Identifica les errades habituals i planteja propostes per a esmenar-les, si és el cas, seguint els protocols establerts per l’empresa.
 • Classifica la documentació suport d’acord a criteris prèviament establerts.
 • Efectua el procediment d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de la informació.
 • Reporta o documenta, segons els protocols establerts en cada cas, la situació de cada document suport.
 • Analitza les implicacions de l’externalització de les obligacions comptables de l’empresa i verifica la documentació i dades a aportar periòdicament.

2. Supervisa i/o registra els fets comptables bàsics derivats de l’activitat comercial i dins d’un cicle econòmic, aplicant la metodologia comptable i els principis i normes del PGC PIME.

 • Identifica i codifica els comptes que intervenen en les operacions relacionades amb l’activitat comercial conforme al PGC PIME.
 • Aplica criteris de càrrec i abonament dels diferents ets comptables, segons el PGC PIME.
 • Fa els assentaments corresponents a les operacions representatives de despeses i ingressos financers, i de transferències i traspassos bancaris habituals en l’operativa de l’empresa en el mercat interior i en el mercat exterior.
 • Comptabilitza les operacions relatives a la liquidació dels impostos.
 • Comptabilitza les operacions relacionades amb el personal de l’empresa.
 • Comptabilitza les operacions relacionades amb l’adquisició d’actiu no corrent habituals en l’empresa.
 • Comptabilitza les operacions habituals relacionades amb els serveis bancaris i de finançament bàsic.
 • Comptabilitza les operacions representatives de variació d’existències.
 • Comptabilitza les operacions representatives de depreciacions d’immobilitzat.
 • Comptabilitza les operacions de regularització i tancament de l’exercici econòmic.
 • Calcula el resultat comptable i el balanç de situació final.
 • Prepara la informació econòmica, financera i patrimonial rellevant per elaborar els comptes anuals.
 • Gestiona la documentació, manifestant rigor i precisió.
 • Duu a terme l’operativa comptable amb pulcritud, rigor i amb especial atenció a l’eliminació d’errades, valorant la incidència d’aquestes en els controls interns, externs i/o auditories a què està sotmesa l’empresa.
 • Aplica els principis de responsabilitat, seguretat i confidencialitat en el tractament comptable de la informació.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències