Activitats

Xarxa logística d'empresa I

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents tipus de magatzems i els moviments i fluxos de la mercaderia.

Una llibreria utilitza el següent mecanisme per subministrar mercaderia als seus sis clients situats a: Madrid (2), Badajoz, Sevilla, A Coruña i Santiago de Compostel·la.

 1. Totes les botigues, a excepció de les situades a Galícia, fan comandes únicament a un gran magatzem que l’empresa ha construït a Madrid. La seva finalitat és fer comandes més grans per aconseguir preus més baixos dels proveïdors. Aquests proveïdors subministren directament a aquest magatzem i des d’aquest distribueix la mercaderia a les botigues.
 2. Per als proveïdors del País Basc i Navarra, per la seva llunyania, s’ha creat un magatzem a Bilbao. La seva finalitat és agrupar comandes perquè el transport a Madrid i Galícia sigui més econòmic.
 3. Per a les botigues de Galícia s’ha creat un altre magatzem al qual arriben comandes dels magatzems de Bilbao i Madrid, a més dels sol·licitats directament als proveïdors gallecs.

Confeccioneu un esquema de la xarxa logística de l’empresa i expliqueu els tipus de magatzems que empraríeu.

El sistema logístic per a aquesta empresa, així com els tipus de magatzem que es fan servir, es mostra en el plànol de la figura:

Figura Esquema logístic

Xarxa logística d'empresa II

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les funcions del magatzem central (o plataforma logística) i els magatzems de trànsit i regionals.

El supermercat BETA té un magatzem central (plataforma logística) a Toledo i des d’aquí subministra als punts de venda de Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Albacete i Ciudad Real.

Els proveïdors de BETA transporten directament els productes al magatzem central, excepte els ubicats a Catalunya, que dipositen a un magatzem situat a Tarragona amb la finalitat d’agrupar les comandes d’aquesta zona perquè el cost de transport a Madrid sigui menor.

Realitzeu un esquema de la xarxa logística de BETA i expliqueu el tipus de magatzem que utilitza en cada cas.

La xarxa logística per a aquesta empresa, així com els tipus de magatzem que es fan servir, es mostra en el plànol de la figura:

Figura Esquema logístic

Xarxa logística d'empresa III

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i analitzar els diferents fluxos de la funció logística d’una empresa industrial

Una empresa automobilística fabrica turismes, furgonetes, camions i autobusos (per a transport municipal). El centre de producció és a Madrid. Els turismes i les furgonetes passen des de la fàbrica al centre logístic ubicat a Madrid. Els vehicles que es destinen al mercat nacional es distribueixen a través de concessionaris, i per als que es destinen a l’exportació s’ha creat un magatzem a Barcelona.

Els camions i autobusos passen des de la fàbrica a un centre logístic que és a Valladolid. Els camions que es destinen al mercat nacional es lliuren des d’aquest magatzem al client final, mentre que per als que es destinen a l’exportació s’ha creat un magatzem a Cadis. Els compradors d’autobusos solen ser els ajuntaments i els lliuraments a aquests clients es fan des del centre logístic corresponent.

Realitzeu dos gràfics logístics del procés de comercialització d’aquesta empresa: un atenent als diferents nivells que formen el flux de producte i el segon, geogràfic. Finalment, esmenteu els diferents magatzems que intervenen i digueu quina és la seva funció.

La xarxa logística per a aquesta empresa, així com els tipus de magatzem que es fan servir, es mostra en el plànol de la figura:

Figura Esquema logístic

Tipus de mercaderies

L’objectiu d’aquesta activitat és anomenar els diferents tipus de mercaderies de les empreses industrials.

En una fàbrica de mobles de cuina hi ha:

 • Taulers de fusta
 • Cola d’enganxar
 • Calaixeres sense lacar
 • Portes i baldes tallades
 • Agafadors i embellidors
 • Frontisses i cargols
 • Paper de vidre, serres, broques, etc.
 • Laques i vernissos
 • Mobles pendents d’embalar
 • Encenalls de fusta que no tenen utilitat per a l’empresa
 • Cartrons i plàstics per protegir els mobles
 • Etiquetes, talonaris d’albarans, etc.
 • Prestatges i taules que es venen solts

Identifiqueu cada material i classifiqueu-lo segons:

 • Matèries primeres
 • Materials auxiliars o incorporables
 • Productes semiacabats
 • Productes en curs
 • Materials diversos, recanvis
 • Productes acabats
 • Residus
 • Envasos i embalatges
 • Material d’oficina
 • Subproducte

 • Taulers de fusta: matèries primeres
 • Cola d’enganxar: materials auxiliars o incorporables
 • Calaixeres sense lacar: productes semiacabats
 • Portes i baldes tallades: productes en curs
 • Agafadors i embellidors: materials auxiliars o incorporables
 • Frontisses i cargols: materials auxiliars o incorporables
 • Paper de vidre, serres, broques, etc.: materials diversos, recanvis
 • Laques i vernissos: materials auxiliars o incorporables
 • Mobles pendents d’embalar: productes acabats
 • Encenalls de fusta que no tenen utilitat per a l’empresa: residus
 • Cartrons i plàstics per protegir els mobles: envasos i embalatges
 • Etiquetes, talonaris d’albarans, etc.: material d’oficina
 • Prestatges i taules que es venen solts: subproductes

Material perillós

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents signes identificadors del material perillós ubicat al magatzem.

Relacioneu cadascuna de les imatges amb el corresponent material perillós que l’identifica:

 • Materials explosius
 • Sòlids inflamables
 • Gasos no inflamables
 • Gasos inflamables
 • Materials corrosius
 • Materials comburents
Senyals Imatges
?
?
?
?
?
?

Senyals Imatges
Materials explosius
Gasos inflamables
Gasos no inflamables
Sòlids inflamables
Materials comburents
Materials corrosius

Zones del magatzem

L’objectiu de l’activitat és anomenar i identificar les diferents zones del magatzem.

Descriviu totes les zones del dibuix de la figura i expliqueu les funcions de cada zona.

Figura Zones del magatzem

Solució ( 236.5 KB )

Sistemes d'emmagatzematge

L’objectiu de l’activitat és analitzar les condicions, modalitats del sistemes d’emmagatzematge i espais, segons diferents variables.

Expliqueu què cal tenir en compte a l’hora d’assignar la seva ubicació al magatzem per als següents materials:

 • Articles pesants i difícils de transportar
 • Materials inflamables
 • Articles insensibles a l’aigua
 • Elements de seguretat i contra incendis
 • Articles de major moviment

Cal tenir en compte l’emmagatzematge mòbil. Les prestatgeries mòbils redueixen significativament l’ús de l’espai destinat a l’emmagatzematge en comparació amb els sistemes de prestatgeries fixes. Si, a més, cal controlar l’accés a determinats articles de caràcter sensible o alt cost, es poden utilitzar prestatgeries amb portes i/o prestatgeries mòbils amb panys de bloqueig.

Els articles de més moviment han de situar-se a prop de la sortida per escurçar el desplaçament del personal. Per classificar les referències del magatzem segons la rotació s’usa el mètode ABC.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació