Activitats

Documentació de les mercaderies

L’objectiu de l’activitat és determinar el tipus de documentació per a mercaderies en funció del mitjà de transport escollit.

Les cartes de port reben una denominació diferent segons la modalitat de transport:

 1. Carretera
 2. Ferrocarril
 3. Marítima
 4. Aeri
 5. Multimodal (diferents mitjans de transport)

Cerqueu a internet el nom del document per a cada un dels mitjans esmentats.

 1. Carretera : carta de port (nacional) i carta de port CMR (internacional)
 2. Ferrocarril: carta de port CIM
 3. Marítim: coneixement d’embarcament o Bill of Lading (B/L)
 4. Aeri: Air Way Bill (AWB)
 5. Multimodal: FIATA Bill of Lading o Forwarded Bill of Lading (coneixement d’embarcament multimodal) (FBL)

Envasos i embalatges

L’objectiu de l’activitat és classificar envasos i embalatges com a protecció física de la integritat dels materials.

Identifiqueu entre aquestes imatges quines corresponen a un envàs i quines a un embalatge:

Figura

 • Figura a: l’ampolla de Coca-Cola és un envàs i la caixa del pack de sis ampolles és l’embalatge.
 • Figura b: embalatge
 • Figura c: envàs
 • Figura d: envàs

Factors d'elecció del mode de transport

L’objectiu de l’activitat és determinar el mode de transport més adient per lliurar la mercaderia segons les ordres rebudes.

L’empresa de transport Fastlink, SA ha de realitzar els següents enviaments:

 1. 150 kg de cafè des de Bolívia fins a Barcelona
 2. 300 caixes amb fundes de mòbil des de Xangai fins a Alacant
 3. 140 cotxes des de Hannover fins a Madrid
 4. 1550 orquídies des de Colòmbia fins Londres
 5. Un fetge per a un trasplantament humà des de València a Santiago de Compostel·la

Escolliu el mode de transport més adient per als enviaments i justifiqueu-ne el motiu.

 1. Marítim: el principal avantatge és la lliure competència. Tot i que alguns països apliquen mesures proteccionistes, la major part del tràfic marítim internacional es fa en règim de lliure competència, d’acord amb les lleis del mercat de nòlits. Un altre avantatge és la versatilitat i la flexibilitat d’aquest mitjà de transport.
 2. Marítim: el transport marítim permet portar una gran capacitat de mercaderies a un preu molt més baix que en altres mitjans de transport.
 3. Carretera: el transport per carretera permet disposar de diferents vehicles que s’adaptin a diferents tipus i volums de mercaderia. A més, és l’únic mitjà de transport que fa el servei porta a porta, des de la fàbrica fins al concessionari.
 4. Aeri: les orquídies són peribles a molt curt termini, per això el transport aeri és l’idoni.
 5. Aeri: els òrgans vitals són peribles i requereixen un transport urgent.

Elaboració d'un document de transport aeri

L’objectiu de l’activitat és controlar la documentació d’expedició, emesa en les dues llengües oficials i en anglès, per al client o el transportista.

L’empresa Modal, SA (Pol. Industrial Can Parell, Terrassa (08228), fa un enviament amb data 17 de desembre a l’empresa YIMI Brassieres & Underwear FTY, Company LTD, domiciliada a la Xina al unit A, 4th floor, island industrial building. NOS.81-87, tung chao street, TAIKOK TSUI. HONG KONG de la següent mercaderia:

 • 18 unitats (caixes amb caçadores de cuir)
 • 203 kg
 • 1,41 euros
 • Mercaderia tèxtil
 • 0,903 m3
 • Assegurança: 54,81 euros

L’empresa que farà el transport TRANSNATUR, SA, està domiciliada a València i és membre de IATA (el seu codi d’agent transportista és el 78-4-7629-4610). La mercaderia sortirà des de València i l’aeroport de destí, Hong Kong.

Confeccioneu la carta de port aeri (Airway Bill) segons el model que trobareu a la secció d’“Annexos”.

Solució ( 574.9 KB )

Elaboració de la comanda, l'albarà i la factura

L’objectiu de l’activitat és analitzar els elements i elaborar una factura com a document que acredita legalment un acte de compravenda.

L’empresa minorista Pascual (NIF: 17.111.222-A), domiciliada al carrer de Colòmbia, 340, de Girona (17003), envia, amb data 5 de gener de 2015, una comanda (núm. 100) a l’empresa Riera (NIF: A-11394639), domiciliada al c/ Pintor, 3, de Barcelona (08016), en la qual sol·licita la següent mercaderia:

 • 13 unitats Paradis Plat pla 30 cm (pac 6u). Ref A-706813 a 39,12€
 • 8 unitats Mondial-copa Cava (pac 6u). Ref A-952046 a 10,08€
 • 15 unitats Pack Standar senzill. Ref C3000 a 19€

Condicions:

 • Termini de lliurament de la mercaderia: 15 dies. Demanen que es lliuri al magatzem situat al carrer Riu, 34, de Girona.
 • Forma de pagament: 30 dies data factura.
 • La mercaderia es lliura la data sol·licitada i l’albarà porta el núm. 400.
 • La factura porta el núm. 500 i data 31 de gener de 2015.

Confeccioneu la comanda, l’albarà i la factura corresponents. Als “Annexos” trobareu els models documentals d’albarà, factura i comanda.

Comanda:

Albarà:

Factura:

Mitjans de manipulació

L’objectiu de l’activitat és identificar els diferents mitjans de manipulació en un magatzem.

Relacioneu cada imatge amb el corresponent mitjà de manipulació (Font: Mecalux):

 • Carretó contrapesant
 • Transpalet manual
 • Carretó retràctil
 • Apilador manual
 • Carretó recull-comandes
Mitjà de manipulacióImatge
?
?
?
?
?

Mitjà de manipulacióImatge
Trasnpalet manual
Apilador manual
Carretó recull-comandes
Carretó retràctil
Carretó contrapesant

Criteris de seguretat en les operacions de recepció de mercaderies

L’objectiu de l’activitat és identificar els criteris de qualitat i seguretat en les operacions de recepció i expedició de mercaderies.

Feu una cerca a internet de l’article 15 de la Llei de protecció de riscos laborals i resumiu els principis de l’acció preventiva.

La Llei de prevenció de riscos laborals té per objectiu promoure i protegir la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

Alguns dels principis de l’acció preventiva són:

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 • Combatre els riscos en el seu origen.
 • Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
 • Substituir el que és perillós per allò que comporti poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
 • Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar les degudes instruccions als treballadors.