Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La farina és un producte acabat en un molí, i una matèria primera en una panificadora.

2

Tots els productes que es destinen a la importació per a arribar al consumidor han de passar moltes etapes del canal de distribució.

3

Els envasos són productes acabats d’una indústria que una altra empresa utilitza per a adaptar els seus propis productes a les exigències del client.

4

Un dels objectius de la logística és reduir els costos de transformació del producte.

5

Una de les funcions del magatzem és la recepció de la mercaderia.

6

La funció de recepció inclou la descàrrega de la mercaderia dels mitjans de transport.

7

Els mitjans de transport externs influeixen en la funció d’emmagatzematge.

8

Una cadena de grans supermercats pot tenir magatzems regionals i locals.

9

Quan el cost del mitjà de transport és baix per un recorregut mínim, és convenient tenir un magatzem de trànsit.

10

Els magatzems són centres reguladors de l’organització comercial i la distribució de mercaderies.

11

La malaltia professional es reflecteix per danys o lesions que pateix el treballador al realitzar la seva activitat.

12

La insatisfacció laboral és una conseqüència de feines rutinàries, falta de comunicació en les relacions laborals i jeràrquiques.

13

L’accident laboral és un deteriorament lent i progressiu de la salut del treballador.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Per acarar la mercaderia és necessari verificar les dades en els següents documents:

NúmPregunta
1

Albarà

2

Comanda i albarà

3

Comanda, albarà i factura

4

Albarà, comanda i full de recepció

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Document que expedeix el venedor i signa el comprador:

2

Document que acredita legalment l’operació de compravenda o la prestació d’un servei:

3

Document en el qual es registra l’entrada de la mercaderia:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Una és un tram d’un material i fabricat a partir de fibres químiques o de cables d’acer. Per a l’elevació, l’eslinga s’utilitza amb els seus extrems en forma de traus, fet que permet i la càrrega en diferents posicions, amb l’ajuda d’una .

2

El transport trasllada les mercaderies per carreteres, i poden ser per o ; en canvi, el transport es caracteritza per moure grans volums de productes i el transport és el mitjà de transport més ràpid alhora que més car.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

La Llei de prevenció de riscos laborals considera danys derivats del treball…

NúmPregunta
1

els accidents soferts amb motiu del treball, les malalties laborals i la fatiga.

2

les malalties laborals, l’estrès i la fatiga.

3

els accidents soferts amb motiu del treball, les malalties laborals i l’estrès.

4

els accidents soferts amb motiu del treball i les malalties laborals.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

L’empresa porta el registre de tots els moviments?

NúmPregunta
1

Les entrades i sortides del producte.

2

Les entrades, les sortides i les existències que hi ha al magatzem.

3

Les existències que no hi ha al magatzem.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Per què està format l’estoc mort?

NúmPregunta
1

Envasos i embalatges dels productes

2

Productes obsolets

3

Components

4

Matèries primeres

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

La valoració d’existències per al mètode FIFO…

NúmPregunta
1

és el mateix que el mètode PEPS.

2

estableix que el primer producte que entra al magatzem és el primer producte que surt quan es produeix la venda.

3

vol dir first in, first out.

4

Totes són correctes.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

Per efectuar les operacions de picking

NúmPregunta
1

cal assegurar-se que la mercaderia no pateixi danys en la manipulació.

2

cal complir amb els procediments tècnics de picking de l’empresa.

3

cal minimitzar els recorreguts necessaris per recollir la mercaderia.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

La traçabilitat és un procés que s’utilitza…

NúmPregunta
1

al magatzem.

2

en la recepció de mercaderies.

3

en l’expedició de mercaderies.

4

Totes les respostes són correctes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats