Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Per realitzar l’acarament de la mercaderia cal revisar la comanda i l’albarà.

2

L’albarà és un document que expedeix i signa el venedor.

3

El full de recepció s’emplenarà un cop s’hagi realitzat el control de la mercaderia que arriba.

4

Per a la lectura dels codis de barra no es requereix una visibilitat directa per part del lector.

5

En un procés de recepció quan parlem de l’acarament de la mercaderia ens referim a la realització d’un control quantitatiu i qualitatiu de la mercaderia rebuda.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

La consolidació de mercaderia consisteix en l’agrupació de mercaderies…

NúmPregunta
1

per ser emmagatzemades.

2

per efectuar el picking.

3

per ser envasades.

4

per ser transportades.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Informa que es rep una comanda al magatzem:

2

Indica el circuit lògic que s’ha de seguir al magatzem:

3

Acompanya la mercaderia en el procés d’expedició:

4

Indica les diferents destinacions que s’han d’atendre:

5

Serveix de justificant de recepció del carregador per al transportista:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El transport trasllada les mercaderies per carreteres, i també pot ser per .

2

El transport es caracteritza per moure grans volums de productes i el transport és el mitjà de transport més ràpid i alhora el més car.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

El transport multimodal pot utilitzar la combinació dels següents mitjans de transport:

NúmPregunta
1

Camió-vaixell

2

Vaixell-ferrocarril

3

Avió-camió

4

Totes són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Tipus de consolidació al magatzem:

NúmPregunta
1

Agrupacions per línies i comandes

2

Agrupacions per destinacions

3

Cap és correcta

4

Ambdues són correctes

Exercici 7

El criteri de rotació o freqüència de sortida es basa en la classificació del mètode ABC, que permet realitzar una classificació dels productes segons la seva rotació i es divideix en tres categories.

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Secció A: un de l’estoc del magatzem es mou gairebé un , la qual cosa indica que aquests productes han d’estar molt a prop de la sortida del local. Exercint un control sobre aquesta mercaderia hi ha un control del dels moviments que s’efectuen al magatzem.

2

Secció B: es contemplen els productes que es mouen un , aquestes referències representen un de l’estoc del magatzem. Han de situar-se en zones accessibles del magatzem.

3

Secció C: està compost pel de la mercaderia que hi ha al magatzem i que es mou només un . Aquesta mercaderia s’ha de situar en zones que no afectin el funcionament normal del magatzem.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

La factura és el document…

NúmPregunta
1

mercantil que acredita l’entrega d’una comanda.

2

per registrar la mercaderia rebuda.

3

legal emès pel venedor.

4

Cap resposta és correcta.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos