Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza el procés d’emmagatzematge per tipus d’activitat i volum de mercaderia, optimitzant els espais, els equipaments i els temps de manipulació.

 • Analitza les condicions i modalitats dels sistemes d’emmagatzematge segons diferents variables.
 • Seqüencia els diferents processos operatius de flux de mercaderies.
 • Aplica criteris tècnics per a la distribució i d’optimització de l’espai del magatzem aconseguint un flux de materials eficient (layout) en funció de les operacions i moviments que cal fer.
 • Gestiona la capacitat del magatzem segons el tipus de mercaderia, el temps de manipulació que requereix i la seva rotació.
 • Selecciona els equips, mitjans i eines de manutenció, segons les característiques del magatzem i de les mercaderies emmagatzemades, aplicant criteris econòmics, de qualitat i servei.
 • Calcula les necessitats de personal i elements de manipulació i manutenció necessaris per a dur a terme els processos operatius per a un determinat nivell d’activitat.
 • Aplica sistemes d’identificació de les mercaderies d’acord amb les seves característiques i embalatge.
 • Identifica les característiques dels productes per tal d’aplicar mesures de protecció del producte i mètodes de rotació per evitar caducitats.
 • Utilitza mètodes de reducció en els temps de localització i manipulació de les mercaderies.
 • Selecciona diferents sistemes modulars d’envasat i embalatge de les mercaderies del magatzem.
 • Concreta procediments de prevenció de riscos en el magatzem d’acord amb els equipaments, equips de manutenció, instal·lacions i tipus de mercaderies que es manipulen.
 • Reconeix els protocols d’actuació en cas d’incidents i accidents laborals i emergències derivades de la manipulació de mercaderies perilloses.

2. Gestiona les operacions de recepció, preparació de comandes (picking) i expedició, acomplint les ordres i protocols establerts i optimitzant-ne els temps de realització.

 • Identifica les fases del procés operatiu de recepció de mercaderies.
 • Dissenya el protocol de recepció de mercaderies i serveis.
 • Determina els mitjans i equipaments òptims per a la descàrrega, càrrega i manipulació de la mercaderia rebuda.
 • Verifica la documentació que acompanya la mercaderia, i l’acara amb la quantitat, qualitat i integritat de la mercaderia recepcionada d’acord amb el protocol establert.
 • Estableix criteris d’identificació i localització de la mercaderia rebuda, realitzant-ne la codificació corresponent si és el cas.
 • Determina la zona d’emmagatzematge en funció del tipus de mercaderia, l’organització i el tipus de magatzem.
 • Selecciona els mitjans per a l’emmagatzematge de les mercaderies i productes.
 • Supervisa la documentació de les ordres de preparació de comandes, de clients interns i externs.
 • Supervisa la preparació de les comandes d’acord amb les ordres i documentació rebudes.
 • Controla la documentació d’expedició, emesa en les dues llengües oficials i en anglès, per al client o el transportista.
 • Determina el tipus d’envàs i embalatge per a cada producte.
 • Supervisa l’expedició: identificació de la mercaderia, embalatge, consolidació d’acord amb els criteris establerts i la documentació.
 • Determina el mitjà de transport per lliurar la mercaderia segons les ordres rebudes.
 • Aplica criteris de qualitat, seguretat i optimació en les operacions de recepció i expedició de mercaderies o prestació de serveis.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències