Activitats

Fitxa per a l'observació del joc heurístic

L’objectiu de l’activitat és elaborar instruments d’observació del joc infantil.

Elaboreu una fitxa per observar el joc heurístic individual. Heu de contemplar els diferents moments d’una sessió de joc i els aspectes que es poden observar en cada moment amb relació a la conducta de l’infant.

Observació individual del joc heurístic

Nom alumne/a:

Curs:

Dia:

Hora d’observació:

Nom de l’observador:

1. Com reacciona l’infant en proposar l’activitat del joc heurístic?

 • Està content? Sí, No
 • Mostra interès per començar? Sí, No
 • Es mostra: Segur, Desorientat, Tranquil, Nerviós, Busca la reacció dels companys, Retret

2. Exploració i combinació d’objectes:

 • Està concentrat durant l’activitat? Sí, Una estona, No
 • Ocupa habitualment: Tot l’espai disponible, Només una part de l’espai
 • Quines són les accions que exercita?
  • Ficar i treure
  • Omplir i buidar
  • Obrir i tancar
  • Apilar
  • Encaixar
  • Aparellar
  • Amagar
  • Arrossegar
  • Prémer
  • Estirar
  • Picar
  • Arrenglerar
  • Abocar
  • Tapar i destapar
  • Fer lliscar
 • Quin tipus d’objecte prefereix?
 • Repeteix els objectes de la sessió anterior? Sí, No
 • Quina és l’acció que li costa més?
 • Acumula objectes? Sí, No, Iguals, Diferents
 • Reprodueix sons dels objectes amb els quals juga? Sí, No
 • Parla mentre juga? Si, No
 • Manipula els objectes: Amb seguretat, Amb dificultat, Només els observa
 • S’interessa pels objectes dels companys? Poc, Ocasionalment, Mai
 • Reclama l’ajuda o atenció de l’educador/a? Poc, Ocasionalment, Mai
 • Al final de la sessió: Es mostra cansat, Vol continuar jugant

3. Recollida

 • És dels primers de cansar-se de l’activitat? Sí, No
 • Està d’acord a finalitzar l’activitat? Sí, No
 • Col·labora en la recollida: Sí, Li costa, Gens
 • Sap col·locar cada objecte en la seva bossa corresponent? Sí, No
 • Necessita ajuda de l’educador/a? Sí, No
 • Té alguna dificultat en la recollida?
 • Quina?

Observacions:

Observació del joc heurístic

L’objectiu de l’activitat és fer observacions de sessions de joc de manera sistemàtica.

Observeu la sessió de joc heurístic de l’escola bressol de Gavà.

Empleneu la fitxa que heu elaborat en l’exercici anterior a partir de l’observació de les conductes de dos infants: la nena rosseta i el nen de pantalons foscos.

Anàlisi de dades

L’objectiu de l’activitat és analitzar la informació obtinguda a partir d’un instrument d’observació.

A partir de les dades recollides en la fitxa d’observació del joc heurístic de l’escola bressol de Gavà, analitzeu les conductes observades (quines apareixen més…).

Aquí es tracta de fer el buidatge de la fitxa que heu elaborat, les conductes que heu observat. A continuació es presenten alguns aspectes bàsics. Observeu que no heu de fer una descripció valorativa, tampoc ha de ser molt extensa:

Nena: picar, doblegar tub, posar i treure, són les tècniques d’exploració utilitzades.

Compara i explora les propietats dels objectes: flexibilitat-duresa del tub i utilitats (com a collar, diadema, per picar). Es mostra centrada en les possibilitats d’aquest material (tub).

Combina els materials pot-tub (tambor).

Fa una aproximació precisa als objectes.

Es mostra activa i concentrada en l’exploració. Inicia una mena d’interacció amb l’altre nen però sense gaires conseqüències.

Nen: xumar, rosegar, passar a través.

Interpretació de resultats d'un joc heurístic

L’objectiu de l’activitat és treure conclusions a partir de l’anàlisi de dades.

A partir de l’anàlisi de dades fet en l’exercici anterior, comenteu quin coneixement en podríeu treure d’aquests dos infants (mostra contacte en tot moment amb l’entorn o està més centrat en l’exploració, iniciativa, interactua amb els altres, inici joc més evolucionat, etc.)

Comenteu aquí les conductes més destacades que heu observat fent-ne una valoració:

Nena: Es mostra centrada en el seu joc tot i que no perd el contacte amb l’entorn mitjançant la vista. Se centra en l’exploració dels objectes que té al seu costat. Mostra iniciativa en el joc. Incipient intent d’interacció amb l’altre, el nen que té al costat. Inici de joc simbòlic (tub plàstic com si fos una diadema, un aparell d’auscultar, bastons per picar el tambor). Li costa recollir.

Nen: Està pendent del que l’envolta. Observa molt el que fan els altres, tranquil, caut. Explora tímidament, en ocasions necessita que se l’animi a explorar. Mostra conductes d’exploració basades en la boca.

Per tant, podríem concloure dient que la nena mostra tècniques d’exploració i un joc més evolucionat que el nen.

Dinamització de jocs

L’objectiu de l’activitat és que us entreneu en la dinamització d’activitats lúdiques tenint en compte les característiques dels infants.

Busqueu un joc adequat per a infants d’1 a 2 anys i indiqueu com el dinamitzaríeu.

 1. Nom del joc
 2. Descripció
 3. Paper de l’educador

Observació del joc amb la panera dels tresors

L’objectiu d’aquesta activitat és que apliqueu una proposta lúdica treballada i que en valoreu els resultats. Aquesta activitat us permetrà observar com es comporten els infants amb els materials que heu seleccionat prèviament.

Amb el material de la panera dels tresors i a partir de la fitxa d’observació que teniu al material de la unitat (la podeu ampliar o modificar com us vagi millor):

 1. Prepareu el joc.
 2. Observeu els infants durant el joc i empleneu la fitxa d’observació.
 3. Analitzeu les dades obtingudes.
Anar a la pàgina anterior:
L'educador i el joc infantil
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació