Activitats

Televisió enfront videojocs

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre els avantatges dels videojocs respecte la televisió en el lleure infantil.

Establiu les diferències que hi pot haver entre jugar amb un videojoc i veure la televisió.

Les diferències entre jugar amb un videojoc i veure la televisió es concreten en quatre aspectes fonamentals:

1. L’activitat enfront de la passivitat. Els videojocs són un medi actiu. Llevat de la possibilitat de canviar de canal o de modificar el volum, colors, contrastos, etc., els infants que miren la televisió no tenen gairebé cap control sobre els esdeveniments que es veuen a la pantalla. Al contrari, amb els videojocs sí que hi ha la possibilitat de canviar les situacions plantejades a la pantalla.

2. El grau de concentració i d’atenció que requereix un videojoc és molt més constant que el que requereix un programa de televisió.

3. El nivell de participació amb els videojocs és més individual –tot i que també existeix la modalitat de jocs col·lectius o de multijugador. La televisió implica compartir una experiència amb un nombre indeterminat de persones de diferents ubicacions d’un territori, les quals en el mateix moment veuen una mateixa emissió.

4. La simulació i la realitat. A la televisió, se li atribueix la funció de mirall de la realitat, mentre que els videojocs assumeixen la seva naturalesa plenament lúdica que gira al voltant de la fantasia i de la simulació.

Les aplicacions lúdiques dels recursos multimèdia

L’objectiu d’aquesta activitat és que conegueu els recursos lúdics multimèdia que hi ha a l’abast dels infants menors de sis anys.

Empleneu un quadre amb exemples de videojocs per a infants de 3 a 6 anys.

Afegiu la vostra valoració d’aquells videojocs amb els quals hàgiu tingut ocasió de jugar.

Tipus de joc Nom de videojoc Tipus (laberint, instrumental, de rol, de lògica, etc.) Valoració
Arcade
Simulació
Estratègia
Jocs de taula

Aplicacions informàtiques per a la formació dels recursos multimèdia

L’objectiu d’aquesta activitat és que valoreu els recursos informàtics com a possibles instruments recurrents en l’àmbit de l’educació infantil.

Entreu en la pàgina web edu365, jugueu amb els jocs que s’hi presenten per a alumnes d’infantil i responeu les preguntes següents, tot justificant la vostra resposta:

  • Quina finalitat d’ús ofereixen cadascun dels jocs presentats?
  • Quines habilitats promouen?
  • Quins tipus de valors i actituds transmeten?
  • Considereu que són aplicacions merament informàtiques o aplicacions per a la formació? On hi ha les diferències?
  • En el cas que considereu que són aplicacions per a la formació, creieu que poden servir per treballar específicament continguts curriculars? Justifiqueu la vostra resposta basant-vos en les àrees d’experiència que marca el currículum.

Els efectes dels mitjans de comunicació en el joc infantil

L’objectiu d’aquesta activitat és que us posicioneu segons el punt de vista de futurs professionals de l’àmbit de l’educació infantil davant de la influència que poden exercir els mitjans de comunicació en el desenvolupament integral dels infants.

Reflexioneu sobre els efectes de la televisió en l’edat infantil des de dues perspectives:

1. L’infant aprèn essencialment per imitació. En aquest sentit, els efectes dels mitjans de comunicació són deterministes i negatius: “Si veus violència, aprens i exerciràs la violència”.

2. L’infant aprèn activament construint les estructures mentals que li són pròpies.

Podeu atendre els aspectes següents per tal de buscar arguments a favor o en contra:

  • Dificultat per simultaniejar el visionat de la programació televisiva amb altres activitats.
  • Contingut dels programes adreçats als infants, els personatges (rols sexuals, estatus socials, etc.), els valors que transmeten, la publicitat…
  • El temps que passen els infants davant del televisor.
  • La concepció del temps lliure des dels mitjans de comunicació: passivitat, consumisme, conformisme social…
Anar a la pàgina anterior:
El joc i les noves tecnologies
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació