Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions que es donen en les frases amb relació als espais de joc.

NúmPreguntaVF
1

Els jocs manipulatius, els d’imitació i la majoria de jocs simbòlics són adequats per a espais d’interior.

2

Els jocs motors sempre s’han de fer en espais exteriors.

3

En funció de l’edat dels infants, hi ha jocs que es poden fer independentment en espais tancats o en oberts.

4

Els jocs verbals i de memòria sempre s’han de fer en espais d’interior.

5

Els jocs de raonament lògic són més adequats per a espais d’interior.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions que es donen en les frases sobre els jocs auditius i motors.

NúmPreguntaVF
1

Els jocs de relacions espacials estan estretament relacionats amb els jocs auditius.

2

Els jocs de relacions temporals estan estretament relacionats amb els jocs auditius.

3

Els jocs de relacions espacials estan estretament relacionats amb els jocs motors.

4

Els jocs de relacions temporals estan estretament relacionats amb els jocs motors.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions que es donen respecte el joc heurístic.

NúmPreguntaVF
1

S’ha de preparar l’espai traient totes les joguines que puguin distreure els infants.

2

Mentre es prepara l’espai de joc, els infants no hi han de ser.

3

Hi ha tres tipus de materials: contenidors, bosses i objectes.

4

Hi ha tres tipus de materials: capses, objectes de la natura i bosses.

5

L’educador ha de jugar amb els infants.

6

L’educador i els infants recullen el material en finalitzar l’activitat.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Respecte del joc heurístic, quina afirmació és incorrecta?

NúmPregunta
1

L’educador, mentre els infants juguen, ha d’estar quiet observant.

2

La funció de l’educador és la de donar seguretat als infants.

3

L’educador s’ha de moure bastant perquè els infants el vegin.

4

Els infants han de recollir el material en acabar l’activitat.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta indicant, per a cada imatge, a quin moment del joc heurístic correspon.

NúmPreguntaResposta
1

2

3

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta indicant, per a cada imatge, a quin moment del joc heurístic correspon.

NúmPreguntaResposta
1

2

3

Exercici 7

Trieu l’opció correcta respecte els jocs d’afirmació.

NúmPregunta
1

Pretenen fomentar l’autoconcepte positiu, tant en el pla individual com del grup.

2

Són adequats per quan el grup està cansat o ha entrat en una dinàmica negativa.

3

S’utilitzen per animar l’inici de l’activitat.

4

Comporten que la cooperació sigui una necessitat.

Exercici 8

Trieu l’opció incorrecta sobre si els jocs següents són jocs de falda.

NúmPregunta
1

Els jocs de balanceig

2

El jocs per imitar

3

Els jocs de rotllana

4

Els jocs de fer menjar

Exercici 9

Completeu les afirmacions amb les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Els formen part de l’herència cultural d’una societat.

2

Amb els aprenen a entendre signes i desxifrar els missatges.

3

Amb els s’estableixen les primeres relacions lúdiques entre l’infant i l’adult.

4

Els són una modalitat de joc cooperatiu.

Exercici 10

Trieu l’opció incorrecta. Per adaptar jocs a infants amb discapacitat psíquica cal…

NúmPregunta
1

modificar el mode de desplaçament de la resta d’infants per igualar la diferència.

2

deixar un temps per manipular i experimentar amb els objectes i les propostes presentades.

3

donar normes senzilles.

4

utilitzar pocs objectes a la vegada per tal de no crear dispersió.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
El joc i les noves tecnologies