Introducció

A primera vista, es podria pensar que el joc és un comportament infantil i que és una activitat innata, natural, sense aprenentatge previ. De fet, els infants juguen de manera alegre i espontània. Es podria arribar a pensar que només als infants se’ls reconeix el dret a jugar. Contràriament, el joc és present al llarg de tota la vida de les persones. Evidentment, però, l’activitat lúdica és diferent en les diverses etapes.

El joc és una activitat molt seriosa que forma part dels éssers humans i dels animals com una activitat vital. El seu origen s’ha de buscar en una sèrie d’impulsos que es van desenvolupant gradualment segons l’entorn de cada individu. Així s’explica que l’activitat lúdica es manifesti de les maneres més diverses, tant en l’ésser humà com en els animals.

Per als infants, el joc és la via d’accés progressiva al món dels adults. Com diu Piaget, “els jocs tendeixen a construir una àmplia xarxa de dispositius que permeten a l’infant l’assimilació de la realitat, incorporant-la per a reviure-la, compensar-la o dominar-la”.

Actualment es considera el joc com una activitat essencial per al desenvolupament integral de l’infant.

Hi ha una gran diversitat de tipus de jocs: jocs motrius, jocs sensorials. Cada tipus permet desenvolupar unes determinades capacitats en els jugadors, de manera que és molt important que la proposta de jocs sigui variada per tal d’afavorir el desenvolupament de totes les capacitats. Així, en la proposta d’activitats lúdiques, l’educador haurà de seleccionar jocs que permetin posar en pràctica les diferents capacitats psicomotrius a mesura que el progressiu procés maduratiu dels infants ho permeti.

Per poder fer una proposta d’activitats lúdiques ajustada a les característiques i les possibilitats del infants, l’educador ha de tenir coneixements de psicologia evolutiva. Això li permetrà tenir una idea de quines habilitats, destreses i capacitats cal esperar que tinguin els infants d’una determinada edat. Tanmateix, no tots els infants d’una mateixa edat són iguals: l’entorn social, cultural i el context familiar, les experiències que han viscut, si han patit o pateixen algun trastorn físic, psíquic o sensorial que s’hagi convertit en una discapacitat, etc. Tot això són factors que l’educador ha de tenir en compte i valorar a l’hora de proposar jocs i activitats lúdiques a un infant o a un determinat grup d’infants. Així, un determinat joc pot ser un èxit d’acceptació en un grup i un fracàs en un altre, ja que cada grup és diferent. A més a més, en un mateix grup, pot ser que un dia aquell joc funcioni molt bé i que un altre dia no hi tingui la mateixa acceptació.

El que es vol dir és que l’educador ha de tenir els coneixements i les habilitats necessàries i dominar diverses estratègies per tal de saber, en cada moment, quins jocs i activitats lúdiques són els més adequats en funció de l’edat dels infants, les seves característiques, l’espai disponible, etc.

Amb la intenció d’ajudar l’educador en la seva tasca diària, en aquesta unitat es donaran recursos perquè pugui fer propostes lúdiques en el treball amb els infants.

En l’apartat “Classificació dels tipus de jocs i la seva adaptació” trobareu un ampli ventall de tipus de jocs amb molts exemples que mostren com treballar-los en les propostes lúdiques. Proposar jocs tradicionals de la cultura autòctona i jocs tradicionals de la cultura dels infants nouvinguts serà un bon recurs per a la integració. A més a més, en funció de les característiques i les necessitats dels infants, molts cops s’hauran de fer adaptacions de determinats jocs per tal que tots hi puguin participar activament; veureu com podeu adaptar jocs.

En l’apartat “El joc i les noves tecnologies” es fa referència als diversos tipus de jocs multimèdia i al valor educatiu que tenen, ja que la seva difusió creix de manera accelerada. Cal que l’educador conegui les possibilitats educatives que tenen i en promogui un ús responsable.

L’apartat “L’educador i el joc infantil” se centra en el paper de l’educador en el joc dels infants. Es fa referència a tot el procés de planificació del joc i també a com observar el joc dels infants, recollir, analitzar i utilitzar la informació recopilada.

Aquesta unitat és molt pràctica. En el seu estudi es recomana prestar una atenció especial als nombrosos exemples que es donen i fer les activitats web per treballar-ne els continguts.

Anar a la pàgina següent:
Resum