Més informació

Bibliografia bàsica

Bauts, T; Dawson, T.; Purdy, G. N. (2005). Linux Network Administrator’s Guide. Sebastopol, Estats Units: O’Reilly.

Manual clàssic d’administració de xarxes GNU/Linux en format llibre o PDF. Disponible també en PDF i HTML al web de TLDP que trobareu a “Adreces d’interès”; disponible també l’edició en castellà, publicada per Anaya Multimedia.

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras (7a ed.). Madrid: Pearson.

Descripció completa de totes les capes del model OSI de xarxes. Inclou apartats referents al correu (SMTP, MIME, POP i IMAP) i al trànsit web HTTP. Disposa de capítols que tracten temes de seguretat i també de xarxes sense fil.

Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4a ed.). Mèxic DF: Pearson.

Descripció complerta de les xarxes, començant pel model OSI i analitzant cada capa del model TCP/IP. En la secció dedicada a la capa d’aplicació es tracten els temes relacionats amb els protocols DNS, HTTP, SMTP, POP i IMAP. Inclou una secció final dedicada a temes de monitoratge i seguretat.

Albitz, P.; Liu, C. (2006). DNS and BIND (5a ed.). Sebastopol, Estats Units: O’Reilly.

Manual molt complet d’explicació del funcionament del sistema de noms de domini i del servei BIND, en format llibre o PDF.

Bibliografia complementària

Barceló, J. M.; Íñigo, J.; Martí, R.; Peig, E.; Perramón, X. (2005). Xarxes de computadors. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Brito, C.; Castelló, A.; Ferrer, J.; Giralt, M. (2006). Instal·lació i manteniment de xarxes locals. Barcelona: Departament d’Educació.

Aitchison, R (2011). Pro DNS and BIND 10. Nova York, Estats Units: Apress.

Adreces d'interès

http://tldp.org

Lloc web del The Linux Documentation Project (TLDP). Conté un conjunt molt complet de manuals i how-to de Linux.

http://en.wikipedia.org/wiki/TLD

En aquesta adreça podeu consultar la llista de dominis d’alt nivell, el tipus de programari que utilitzen, les seves IP i el tipus de d’adreça (unidestinació o de servei).

http://www.ietf.org

El lloc web de l’Internet Engineering Task Force, i en especial la seva eina per cercar RFC, és una manera excel·lent de trobar les especificacions inicials de cada protocol i poder veure el que els autors del protocol diuen.

http://www.isc.org/

Web de l’organització Internet Systems Consortium, els actuals gestors del servidor de noms bind i del servidor dhcpd. Aquí trobareu tot el material dels servidors DNS i DHCP.

http://www.gnu.org

Lloc web de l’omnipresent GNU, pedra fundacional del programari lliure i de l’eclosió dels sistemes GNU/Linux.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge