Exercicis

Exercici 1

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

El protocol DHCP és un protocol orientat a connexió.

2

El protocol DNS només utilitza connexions UDP.

3

Un client DHCP només pot obtenir l’adreça IP i la màscara del servidor.

4

Els protocols DHCP i DNS són protocols segurs.

5

El protocol DNS també permet obtenir un domini a partir d’una adreça IP.

6

El client DHCP pot fer ús de l’adreça IP que rep del servidor per temps indefinit.

Exercici 2

Seleccioneu el concepte corresponent a cada enunciat.

NúmPreguntaResposta
1

El client DHCP rep sempre la mateixa adreça IP.

2

El client fa aquest tipus de consulta al seu servidor DNS local.

3

El client DHCP pot rebre adreces IP diferents en connexions diferents.

4

Els servidors DNS es consulten entre ells amb aquest tipus de consulta.

5

L’adreça IP del host no s’obté per DHCP.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

El protocol que permet a un host obtenir una configuració de xarxa és:

NúmPregunta
1

ARP

2

DHCP

3

DNS

4

FTP

Exercici 4

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

En un mateix segment de xarxa hi pot haver més d’un servidor DHCP si un és primari i l’altre secundari.

2

Si un client rep diverses ofertes de servidors DHCP diferents ha de comunicar un a un l’oferta que es queda i la que rebutja.

3

El client DHCP pot finalitzar l’ús de la configuració rebuda si vol.

4

Si el servidor DHCP cau, totes les adreces IP concedides queden inservibles.

5

En un fitxer de zona hi ha els registres de recurs dels equips de la zona i de les zones delegades.

6

En un fitxer de zona només hi pot haver un únic registre de tipus SOA.

Exercici 5

Completeu les afirmacions següents sobre els serveis DHCP i DNS:

NúmPregunta
1

El client DHCP no pot utilitzar la IP que li ha concedit el servidor fins a rebre el paquet .

2

El A permet definir els noms canònics dels hosts.

3

Una entrada en un fitxer de zona descriu un àlies d’un host.

4

Els servidors de correu es descriuen en els fitxers de zona utilitzant l’indicador de tipus .

5

En el fitxer és on es desen les concessions que ha efectuat el servidor DHCP.

Exercici 6

Quin és el procés de diàleg bàsic (de quatre passos) que s’efectua en el protocol DHCP per obtenir el client una configuració de xarxa?

  1. El client emet un DHCP DISCOVER (broadcast) per demanar una configuració de xarxa.
  2. El servidor respon oferint una configuració amb un DHCP OFFER (broadcast).
  3. Si el client accepta la configuració rebuda sol·licita usar-la al servidor amb un paquet DHCP REQUEST (broadcast).
  4. El servidor confirma la concessió amb un paquet DHCP ACK (unicast).

Exercici 7

Completeu l’emissor (client o servidor) i el tipus de missatge (broadcast o unicast).

NúmPregunta
1

DHCPDiscover. emissor: tipus:

2

DHCPOffer. emissor: tipus:

3

DHCPRequest. emissor: tipus:

4

DHCPAck. emissor: tipus:

Exercici 8

Digueu si els següents són paquets DHCP (V) o no (F):

NúmPreguntaVF
1

DHCP Discover

2

DHCP Offer

3

DHCP Request

4

DHCP ACK

5

DHCP NACK

6

DHCP MX

7

DHCP SOA

8

DHCP Decline

9

DHCP Release

10

DHCP Information

Exercici 9

Completeu les frases següents amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

Una o lease és cada una de les configuracions de xarxa que el servidor atorga a un client. Les concessions s’anoten en un fitxer de leases.

2

Tota concessió és per un finit de temps.

3

El servidor disposa d’un conjunt o d’on en va extraient per assignar-les als clients.

4

Es poden fer assignacions d’adreces , és a dir, concedir-li sempre la mateixa adreça a un mateix client. Per això cal poder-lo identificar, usualment amb la seva adreça MAC.

5

Normalment el està integrat en el client de xarxa.

6

Usualment el és un programari de tipus dimoni que cal instal·lar i configurar adequadament.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos