Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat, l’alumne:

1. Administra serveis de resolució de noms, analitzant-los i garantint la seguretat del servei.

 • Identifica i descriu escenaris en els quals sorgeix la necessitat d’un servei de resolució de noms.
 • Classifica els principals mecanismes de resolució de noms.
 • Descriu l’estructura, la nomenclatura i la funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics.
 • Instal·la i configura serveis jeràrquics de resolució de noms.
 • Prepara el servei per reexpedir consultes de recursos externs a un altre servidor de noms.
 • Prepara el servei per emmagatzemar i distribuir les respostes procedents d’altres servidors.
 • Afegeix registres de noms corresponents a una zona nova, amb opcions relatives a servidors de correu i àlies.
 • Implementa solucions de servidors de noms en adreces IP dinàmiques.
 • Realitza transferències de zona entre dos o més servidors.
 • Documenta els procediments d’instal·lació i configuració.

2. Administra serveis de configuració automàtica, identificant-los i verificant la correcta assignació dels paràmetres.

 • Reconeix els mecanismes automatitzats de configuració dels paràmetres de xarxa i els avantatges que proporcionen.
 • Il·lustra els procediments i les pautes que intervenen en una sol·licitud de configuració dels paràmetres de xarxa.
 • Instal·la servidors de configuració dels paràmetres de xarxa.
 • Prepara el servei per assignar la configuració bàsica als equips d’una xarxa local.
 • Configura assignacions estàtiques i dinàmiques.
 • Integra en el servei opcions addicionals de configuració.
 • Documenta els procediments realitzats.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació