Annexos

Configuració del servei DNS

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una consulta DNS. S’hi pot veure una consulta d’una entrada de registre de recurs de tipus A i la seva resposta corresponent. I a continuació s’observa la consulta per fer la resolució inversa de la adreça IP obtinguda.