Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Planificació de la investigació comercial

  1. Analitza les variables del mercat i de l’entorn de l’empresa o organització, valorant la seva influència en l’activitat de l’empresa i en l’aplicació de les diferents estratègies comercials.
  2. Configura un sistema d’informació de màrqueting (SIM) adaptat a les necessitats d’informació de l’empresa, definint les fonts d’informació, els procediments i les tècniques d’organització de les dades.
  3. Elabora el pla de la investigació comercial, definint els objectius i la finalitat de l’estudi, les fonts d’informació i els mètodes i tècniques aplicables per a l’obtenció, tractament i anàlisi de les dades.

Fase exploratòria de la investigació comercial

  1. Obté i organitza la informació secundària disponible, d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d’investigació, valorant la suficiència de les dades respecte als objectius de la investigació.
  2. Obté informació primària en fase exploratòria, d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d’investigació, aplicant diferents tècniques i procediments de tipus qualitatiu i/o quantitatiu per a l’obtenció de dades.

Fase concloent de la investigació comercial

  1. Determina les característiques i la mida de la mostra de la població objecte de la investigació, aplicant tècniques de mostreig per a la selecció de la mateixa.
  2. Obté informació primària en fase concloent, d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d’investigació, aplicant la tècnica més adient per aconseguir-la.

Tractament, anàlisi i conclusions

  1. Fa el procés de l’entrada i el tractament de les dades obtingudes en la investigació, utilitzant eines informàtiques.
  2. Analitza les dades obtingudes i elabora l’informe amb les conclusions, aplicant tècniques d’anàlisi estadística i eines informàtiques.
  3. Gestiona bases de dades relacionals, d’acord amb els objectius de la investigació, determinant els formats més adequats per a la introducció, recuperació i presentació de la informació amb rapidesa i precisió.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF