Presentació

A partir de l’anàlisi de l’entorn, les empreses detecten oportunitats de mercat que poden aprofitar mitjançant una bona planificació estratègica. Aconseguir la informació necessària, que contribueixi a facilitar els processos de presa de decisions, és una qüestió fonamental per a qualsevol empresa que vulgui assolir l’èxit.

La investigació comercial és la disciplina que té per finalitat la recollida sistemàtica de dades per analitzar-les i obtenir informació que permeti als responsables de màrqueting reduir el risc que comporta la presa de decisions.

En els contextos canviants de la majoria de societats contemporànies, que evolucionen constantment, és imprescindible que les empreses disposin de sistemes de recollida d’informació sobre la seva evolució i que li permetin detectar els canvis i les tendències que es produeixen a l’entorn. D’aquesta manera es poden dissenyar i adequar les estratègies comercials a les necessitats de cada moment.

Així doncs, a través de la investigació comercial es dóna resposta a aquesta necessitat d’analitzar l’entorn i d’obtenir informació que, posteriorment, és tractada i permet resoldre problemes i prendre decisions.

Aquest mòdul consta de quatre unitats organitzades de manera que van desenvolupant el procés d’investigació comercial en les seves diferents fases, és a dir, començant per la fase inicial de disseny de la investigació i acabant pel tractament i l’anàlisi de dades per transformar-les en coneixement útil per a l’empresa.

La primera unitat “Planificació de la investigació comercial” se centra en l’anàlisi de les variables del mercat en l’entorn de l’empresa i en els aspectes bàsics per a la configuració d’un sistema d’informació de màrqueting (SIM) que permeti a l’empresa disposar de la informació necessària en tot moment. També s’analitza el procés d’elaboració del pla d’investigació comercial que inclou aspectes tan variats com l’establiment d’objectius, la selecció del tipus d’estudi, la concreció de la informació que es vol obtenir i de les fonts d’on s’obtindrà, la planificació temporal i el pressupost.

En la segona unitat “Fase exploratòria de la investigació comercial” es treballen qüestions relacionades amb l’obtenció i organització de la informació secundària, és a dir, la informació que ja existeix abans d’iniciar la investigació. D’altra banda, també es presenten els mètodes per a l’obtenció d’informació primària, és a dir, informació específica per a un estudi comercial que no existeix a cap altra font i que es pot recollir a través d’enquestes, entrevistes, tècniques de grup, observació i tècniques de creativitat, entre d’altres.

La tercera unitat “Fase concloent de la investigació” es dedica a les tasques relacionades amb el procés de disseny de la mostra, és a dir, la part de la població que s’analitzarà amb l’objectiu d’obtenir dades i informació que es puguin generalitzar. També es treballa la metodologia per al disseny de qüestionaris que són una eina molt important per a la recollida d’informació i, d’altra banda, la planificació i el desenvolupament del treball de camp, és a dir, les tasques orientades a obtenir de forma directa les dades de les fonts d’informació com ara persones, en el lloc i moment adequats. Per últim, s’analitza el procés d’enregistrament de dades i els sistemes de control durant el procés de recollida.

A la quarta unitat “Tractament, anàlisi i conclusions” s’analitza el procediment d’enregistrament i tractament de dades, així com la verificació i la revisió necessàries per garantir-ne la integritat i la qualitat. A continuació es treballen diverses tècniques estadístiques per a l’anàlisi de dades que permeten extreure’n informació per a l’elaboració de l’informe de conclusions. Per a la realització d’aquestes tasques és convenient conèixer el funcionament de les bases de dades relacionals i l’elaboració d’informes per a la presentació de conclusions, que també es treballen en aquesta unitat.

Per assolir els resultats d’aprenentatge que corresponen a cadascuna d’aquestes unitats cal que treballeu a fons els continguts i que practiqueu amb els exercicis i les activitats que es proposen, a partir dels quals es pretén que veieu l’aplicació pràctica de tots els conceptes i procediments que es van desenvolupant.

Tingueu en compte que en aquest mòdul s’utilitzen tècniques estadístiques que són molt bàsiques però que cal dominar per poder arribar a analitzar i interpretar la informació, amb l’objectiu d’extreure’n conclusions vàlides.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge