Objectius

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a ha de saber:

 1. Identificar les condicions i els elements del treball que poden afectar la salut de les persones, segons els tipus d’activitat, les formes organitzatives de l’empresa i els materials, productes i equips dels processos de treball.
 2. Relacionar els efectes sobre la salut que es poden produir en el treball (accidents, incidents, malalties professionals i altres malalties) amb les conseqüències personals, socials i econòmiques que originen.
 3. Interpretar els elements, les característiques, les aplicacions i les fases i operacions d’implantació i utilització dels sistemes i ele- ments de prevenció i protecció que s’utilitzen per evitar, eliminar o minimitzar els riscos, a partir d’informació tècnica i normativa de prevenció.
 4. Diferenciar els avantatges i els inconvenients que presenten l’aplicació de tècniques preventives i la utilització d’equips i elements de protecció en una situació de treball.
 5. Identificar les entitats i els òrgans, els departaments interns i els representants laborals de l’empresa que tenen relació i competències amb la seguretat i la prevenció de riscos laborals, a partir de diagrames i organigrames d’empreses i altres entitats.
 6. Interpretar les funcions, les relacions i els fluxos d’informació que reben i emeten els departaments amb competències en prevenció de riscos de l’empresa, els representants laborals, la resta de departa- ments de l’empresa i els organismes i entitats relacionats amb la se- guretat i la prevenció de riscos a partir d’organigrames d’empresa i normativa en matèria de prevenció.
 7. Interpretar les condicions de prevenció i de seguretat que han de reunir els equips, les instal·lacions de treball i els processos, a partir de la normativa, general i sectorial en vigor sobre prevenció de riscos i seguretat i d’informació tècnica, manuals i fitxes sobre seguretat.
 8. Identificar les responsabilitats legals derivades del no-compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos i seguretat.
 9. Diferenciar els processos de producció de béns i serveis, en funció dels tipus de riscos que poden originar segons els materials i les substàncies que hi intervenen i els equips i les instal·lacions que s’utilitzen.
 10. Interrelacionar els processos de producció de béns i serveis, els factors de risc presents, els sistemes de prevenció, els dispositius de control, els elements de seguretat i protecció i les normatives de prevenció i seguretat.
 11. Determinar les necessitats preventives en l’empresa, segons els pro- cessos de producció i les condicions de treball que se segueixen, a partir d’informació tècnica sobre els processos, les dades de producció i l’organització de les activitats a l’empresa.
 12. Prioritzar les necessitats preventives d’una empresa en funció de la importància dels factors de risc presents en la seva activitat.
 13. Determinar la informació necessària per elaborar, corregir, modificar i dissenyar els elements i els sistemes de prevenció dels equips, els processos i les condicions de treball, a partir de les característi- ques i els elements que hi participen.
 14. Definir procediments per atendre propostes del personal de l’empresa en relació amb la millora de la prevenció i les condicions de treball, que fomentin la participació i la iniciativa, a partir de la recollida i el reconeixement de suggeriments i el seguiment de les propostes.
 15. Elaborar normes internes i procediments preventius de treball, segons les necessitats d’implantació, modificació o correcció dels processos de treball, en funció dels materials, equips i sistemes organitzatius que hi intervenen, a partir de la normativa general aplicable, la informació dels processos, les condicions de treball i altres criteris tècnics per a eliminar o reduir els riscos.
 16. Caracteritzar els sistemes de coordinació preventius entre les empreses contractistes o subcontractistes i els treballadors autònoms, identificant els diferents sistemes i valorant les seves funcions.
 17. Especificar les mesures preventives i les condicions de seguretat que cal incorporar als projectes de processos de treball, nous o modificats, a partir de les especificacions tècniques dels avantprojectes.
 18. Elaborar procediments d’aplicació i millora contínua de la prevenció de les condicions, les operacions i els processos de treball, a partir de la planificació, la implantació, el control i la modificació de les mesu- res de prevenció.
 19. Elaborar programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats preventives detectades, a partir de la planificació general preventiva i de la política de seguretat i salut de l’empresa.
 20. Determinar els formats i continguts que han d’incloure els docu- ments necessaris per recollir, registrar i comunicar les dades i elaborar els informes sobre accidents, incidents, malalties, avaluació de riscos i auditories, segons la normativa aplicable a cada cas i referències tècniques.
 21. Elaborar procediments de recollida de dades i de comunicació d’informació d’accidents, incidents, malalties i avaluació de riscos, a partir de procediments estàndard, de normes internes de comunicació de l’empresa i de la normativa vigent que correspongui.
 22. Registrar dades d’accidents, incidents, malalties i avaluacions de riscos, a partir dels documents i els procediments establerts.
 23. Processar dades d’accidents, incidents i malalties, a partir de dades registrades, segons procediments establerts i programes de processament de dades adequats.
 24. Identificar les necessitats de promoció de la prevenció i de formació i entrenament del personal de l’empresa en matèria de seguretat i prevenció de riscos, segons les necessitats de prevenció detectades en els processos de treball, de les persones que hi intervenen i de dades sobre salut laboral a l’empresa.
 25. Interpretar les metodologies, els materials, els recursos, les activitats i la finalitat de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament a partir d’informació tècnica.
 26. Determinar els objectius, els continguts i les actuacions específiques de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament, que fomentin la cultura preventiva, segons els sistemes, les mesures, els materials, els equips i els processos sobre els quals cal desenvolupar la campanya o l’activitat formativa.
 27. Seleccionar el tipus de campanya o d’activitat formativa, la metodologia, els materials i els recursos propis o aliens que cal utilitzar, segons els objectius, els continguts i les actuacions que s’han de desenvolupar.
 28. Programar les campanyes i les activitats formatives i d’entrenament, segons el tipus d’activitat, a partir dels objectius, els continguts, la metodologia i els recursos disponibles.
 29. Aplicar processos bàsics de promoció, informació i formació en prevenció de riscos laborals, segons objectius de comportament segurs, a partir de campanyes i activitats de formació i entrenament.
 30. Interpretar les fases, les actuacions, els punts de comprovació, els documents i els departaments de l’empresa que intervenen en els procediments d’auditoria interna a partir de les normes reglamentàries aplicables i d’informació tècnica.
 31. Determinar les mesures i les modificacions i correccions que cal incorporar als sistemes de prevenció i seguretat, segons els resultats d’auditories internes de seguretat i mediambientals, a partir d’informes d’auditories externes.
 32. Promocionar els serveis de prevenció que ofereixen els serveis de prevenció aliens, aplicant tècniques de comercialització i gestionar la satisfacció dels usuaris del servei.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF