Presentació

L’empresari té com a obligació fonamental garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Aquesta obligació neix bàsicament del reconeixement dels drets dels treballadors en matèries de formació, informació, consulta i participació, i es tradueix en una sèrie d’actuacions per part de l’empresari o organització que es poden classificar en les següents:

  • Actuacions en el camp organitzatiu, dirigides a l’establiment d’una estructura de prevenció.
  • Actuacions preventives, dirigides a executar les accions previstes per l’estructura de prevenció.
  • Actuacions de seguiment, dirigides a avaluar els resultats obtinguts i a aplicar programes de millora contínua de la prevenció.

Aquests punts, que podem anomenar gestió de la prevenció, han de respondre a una política d’empresa, totalment integrada dins de les polítiques generals d’aquesta empresa, que sempre ha d’estar condicionada per la cultura empresarial pròpia.

L’empresa pot organitzar la gestió de la prevenció segons diferents models que fixa la normativa en vigor. En aquest crèdit estudiarem les diferents possibilitats que hi ha.

En la unitat didàctica “Elements bàsics de la prevenció”, us introduireu en l’estudi dels conceptes bàsics que apareixen en el cap. 1, art. 4 de la Llei de prevenció de riscos laborals. Analitzarem els motius legals, econòmics o d’imatge pels quals els empresaris implanten la prevenció en les empreses. Treballarem les tècniques preventives a partir dels principis de la prevenció dels riscos laborals, i en veurem, de manera introductòria, els objectius. Estudiarem aquests factors i les condicions de treball que poden produir danys a la salut dels treballadors.

També analitzarem els aspectes legals dels accidents de treball i les malalties professionals i aprofundirem en l’estudi dels danys i del sistema establert de protecció legal davant les patologies que poden afectar un treballador, sia específiques o inespecífiques. I desenvoluparem principalment les obligacions que la llei de prevenció imposa als empresaris, ja que són els principals responsables de l’activitat preventiva a l’empresa i als drets i obligacions que la norma imposa als treballadors en aquesta matèria. A més, estudiarem els diferents subjectes de la prevenció.

Amb la segona unitat didàctica “Marc jurídic de la prevenció” entrareu de ple dins del marc jurídic de la prevenció de riscos laborals. En aquesta unitat estudiarem les normes internacionals que afecten l’Estat espanyol, amb una atenció especial en matèria de prevenció de riscos laborals; veurem la situació jurídica de la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol i valorarem, sobretot, la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. També analitzarem el contingut del Reglament dels serveis de prevenció i el d’altres normes relacionades amb aquesta matèria. Veurem les diferents responsabilitats i sancions en què es pot incórrer per incompliment de la normativa estudiada anteriorment. Es distingeix la responsabilitat penal, de la civil i de l’administrativa.

En aquesta unitat també dedicarem un apartat als organismes públics en matèria de seguretat i salut. Hem destacat especialment l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i la Inspecció de Treball i Seguretat Social; a més, coneixerem l’Institut Català de Seguretat i Salut i altres entitats de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals com les mútues d’accidents de Treball i malalties professionals, els serveis de prevenció.

En la tercera unitat didàctica “Estructura empresarial” estudiarem les diferents opcions empresarials pel que fa a tipus d’organitzacions, formes jurídiques, principis de gestió, processos de producció i sobretot organització de la prevenció a l’empresa i la seva normalització i documentació dels processos i procediments de treball. Finalment, ens fixarem en la documentació preventiva de la gestió de la prevenció a l’empresa.

Dins la quarta unitat didàctica “Prevenció integrada a l’empresa” ens referirem a les modalitats organitzatives de la prevenció per integrar-les a l’empresa. Estudiarem la figura dels delegats de prevenció, com a peça fonamental de la millora de l’activitat preventiva a l’empresa, també analitzarem el concepte, la constitució, els fonaments i les competències dels comitès de seguretat i salut. I, per acabar, ens endinsarem en els sistemes de coordinació d’activitats empresarials, tan necessaris per a una bona integració.

A la cinquena unitat didàctica “Sistemes de gestió normalitzats” veurem conceptes claus per aconseguir un adequat sistema de gestió de qualitat i millora contínua i veurem com funcionen les auditories de gestió.

Dins de la sisena unitat didàctica “Metodologies i control de la prevenció”, cal tenir en compte que tots els accidents de treball representen costos humans, econòmics i socials tant per al treballador com per a l’empresa i també per a la societat. Analitzarem els diferents mètodes d’avaluació que s’utilitzen habitualment en el món de la prevenció, com s’ha de planificar l’acció preventiva, així com les diferents actuacions a seguir en cas d’accident sense oblidar els diferents mètodes d’anàlisi de costos d’accidents.

En la setena unitat didàctica “Cultura preventiva: comunicació i formació” veurem que la comunicació i la informació són elements essencials en l’organització. És indispensable que a totes les persones se’ls faciliti la informació necessària per a poder desenvolupar les seves activitats. El sistema d’informació establert per l’empresa, és a dir, les campanyes de prevenció, juntament amb la implantació d’un pla de comunicació en matèria de salut laboral permet definir, implantar, seguir i avaluar els plans de prevenció.

Finalment, a la vuitena unitat didàctica “Promoció dels serveis de prevenció aliens” ens introduirem en les entitats privades que assessoren les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals, coneixerem les seves tècniques de comercialització i atenció al client.

Anar a la pàgina següent:
Objectius