Glossari de sigles

 • AEMA: Agència Europea del Medi Ambient
 • AENOR: Associació Espanyola de Normalització i Certificació
 • CAE: coordinació d’activitats empresarials
 • CE: Constitució Espanyola
 • CEE: Comunitat Econòmica Europea
 • CEN: Comitè Europeu de Normalització
 • CENELEC: Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
 • CNAE: Catàleg Nacional d’Activitats Econòmiques
 • CNSST: Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • (Conformitat o marcat) CE: conformitat europea
 • DAFO: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats
 • DIBA: Diputació de Barcelona
 • DNI/NIE: document nacional d’identitat/número d’identificació d’estrangers
 • EDAR: Estació Depuradora d’Aigües Residuals
 • EFQM: European Foundation for Quality Management (‘Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat’)
 • EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (‘Sistema Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria’)
 • EPI: equip de protecció individual
 • ET: Estatut dels Treballadors
 • ETSI: European Telecommunications Standards Institute (Institut Europeu de Normes de Comunicació).
 • ETT: empresa de treball temporal
 • GSST: gestió de la seguretat i salut en el treball
 • INSHT: Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
 • INSST: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • ISO: International Organization for Standardization (‘Organització Internacional per a l’Estandardització’)
 • ISTEC: international safety technology (‘tecnologia internacional de seguretat’)
 • ITSS: Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • ITV: inspecció tècnica del vehicle
 • LGSS: Llei general de la Seguretat Social
 • LPRL: Llei de prevenció de riscos laborals
 • LLISOS: Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social
 • NTP: nota tècnica de prevenció
 • OiRA: online risk assessment (‘avaluació de riscos en línia’)
 • OIT: Organització Internacional del Treball
 • OHSAS: occupational health and safety assessment series (‘sistemes de gestió de seguretat i salut ocupacional’)
 • OMS: Organització Mundial de la Salut
 • PDCA: plan, do, check and act (‘planificar, fer, verificar i actuar’)
 • PRL: prevenció de riscos laborals
 • REA: registre d’empreses acreditades
 • REDAR: resultats, enfocament, desplegament, avaluació i revisió
 • RD: Reial Decret
 • RRHH/RH: recursos humans
 • RLC: relació de liquidació de cotitzacions
 • RNT: relació nominal de treballadors
 • RSC: reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció
 • RSP: reglament dels serveis de prevenció
 • SGA: sistema de gestió ambiental
 • SGPRL: sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
 • SGSST: sistema de gestió de seguretat i salut en el treball
 • SPA: servei de prevenció aliè
 • SPM: servei de prevenció mancomunat
 • SPP: servei de prevenció propi
 • SST: salut i seguretat en el treball
 • STOP: seguretat en el treball per l’observació preventiva
 • TPC: targeta professional de la construcció
 • TS: Tribunal Suprem
 • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
 • UNE: una norma espanyola
 • UTE: unió temporal d’empreses
 • VUCA: volatiliy, uncertainty, complexity and ambiguity (‘volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat’)
 • VS: vigilància de la salut
 • XARXA EIONET: Xarxa Europea d’Informació i Observació del Medi Ambient
Anar a la pàgina següent:
Índex general