Presentació

En l’àmbit administratiu es realitzen moltes tasques que potser passen desapercebudes, però són necessàries per al correcte funcionament d’una organització. Hi ha una gran quantitat de tasques auxiliars en què l’administratiu ha d’aplicar els seus coneixements previs, bé per obtenir més informació sobre un tema o bé per ordenar la ja existent amb bon criteri.

En un món on, cada vegada més, hi ha un excés d’informació, s’han d’adquirir habilitats que permetin estructurar-la adequadament. Per això, s’hauran de prendre decisions i determinar quina informació cal conservar perquè és important i quina no ho és i no val la pena de guardar per l’espai que ocupa i el cost que té.

A la unitat formativa “Selecció i tractament de la informació” es donen a conèixer fonts fiables d’informació, s’aprèn a cercar-la i a fer-ne el seguiment, tot tenint en compte que pot ser requerida en algun moment per qualsevol persona de l’empresa.

L’ordenació de la informació aconseguida i el tractament posterior també és objecte d’estudi en aquesta unitat. No s’ha de perdre de vista que tan important és aconseguir-la com mantenir-la endreçada, accessible i actualitzada per a un ús posterior.

A la unitat formativa “Operacions logístiques de suport”, la recepció i l’atenció al públic i el suport a elements interns de l’empresa prenen el protagonisme.

Saber rebre una trucada, una visita o un paquet, així com registrar aquests esdeveniments forma part de les habilitats a adquirir en aquesta unitat. Per poder fer-ho correctament, s’hauran de dominar els diferents elements i equips disponibles en una oficina.

Les tasques auxiliars de suport a superiors hi prenen importància. Saber portar una agenda, gestionar una reserva d’un viatge de negocis, fer tràmits via Internet, preparar adequadament una sala per a una reunió, mantenir actualitzats i controlats els equips informàtics, són activitats quotidianes sense les quals l’organització no podria funcionar correctament. I els administratius hi som per realitzar aquestes funcions de la millor forma possible; un bon administratiu ha de saber utilitzar tots els recursos disponibles per donar un bon servei, tant al personal de l’organització com al personal extern.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge