Glossari

 • acollir v tr Rebre algú que es presenta durant tota l’estona, des que arriba fins que marxa, no només al primer moment.
 • acomiadar v tr i intr pron Usat a l’àmbit d’atenció al ciutadà, donar comiat a algú; prendre comiat d’una persona.
 • acta n f Document formal que atesta per escrit la realització d’una reunió, o un esdeveniment, s’hi resumeixen els acords, s’hi inclou qui hi ha assistit, els resultats i les incidències d’una elecció, etc.
 • assertivitat n f Capacitat personal d’expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions comportaments agressius o manipuladors.
 • autoritat n f Qualsevol poder que s’exercita en l’àmbit de les opinions o de les accions dels altres. Les persones es guanyen l’autoritat davant els col·laboradors en funció de la forma d’actuar, en funció del càrrec que exerceixen.
 • avatar n m És un personatge virtual definit amb els trets individuals escollits per un/a internauta que representa en un videojoc cadascuna de les persones que hi participen o al ciberespai cadascun dels participants en una tertúlia o qualsevol altra activitat en línia.
 • base de dades n f Col·lecció d’informacions relacionades i accessibles segons algun criteri.
 • blocaire, blogaire o bloguista n m, f Persona que escriu, publica i edita en un bloc.
 • BLU-RAY Disc òptic de nova generació de 12 centímetres de diàmetre (com el CD i el DVD) per a vídeo d’alta definició i emmagatzematge de dades d’alta densitat.
 • BOE Butlletí Oficial de l’ Estat.
 • BOP Butlletí oficial de la província.
 • brainstorming vegeu pluja d’idees.
 • brífing [briefing] n m Reunió prèvia a una operativa amb la finalitat de proporcionar informació a les persones que l’hagin de desenvolupar.
 • bústia de suggeriments n f Canal de comunicació que promou la participació dels treballadors d’una organització en la generació d’idees i suggeriments que puguin servir per a millorar els mètodes de treball, els procediments de producció, les condicions laborals, etc.
 • bústia de veu n f Servei telefònic que transmet a qui truca una informació prèviament enregistrada i eventualment enregistra les trucades telefòniques rebudes com a missatge, els quals es poden recuperar trucant al centre servidor i marcant un codi numèric d’identificació des d’un terminal telefònic.
 • CD-ROM n m Disc compacte previst per a emmagatzemar-hi grans quantitats d’informació no modificable per l’usuari i consultable mitjançant un lector adequat.
 • CD-RW n m Sigla que prové de l’anglès compact disk rewritable. Disc compacte en què es poden enregistrar dades múltiples vegades per mitjà de làser.
 • centraleta n f Equip de commutació telefònica que, per mitjà de línies d’enllaç amb la central automàtica de la qual depèn, permet d’establir comunicació interna entre les línies que hi estan connectades.
 • cercador o motor de cerca n m Eina de cerca consistent en una base de dades de pàgines web indexades automàticament, que permet a l’usuari de fer consultes a partir d’una o més paraules que apareguin en els documents indexats per mitjà d’un llenguatge d’interrogació.
 • certificat digital Document digital que, quan es realitza una operació per Internet, garanteix la identitat de qui l’utilitza.
 • check list ollista de control n f Relació de punts que cal verificar en les fases d’actuació previstes en un procés.
 • cicle de vida d’un document Conjunt d’etapes des de la creació d’un document fins a la seva destrucció.
 • classificar v tr Distribuir en classes o categories que comparteixen característiques comunes, segons un sistema.
 • codificar v tr Aplicar un codi a la documentació per facilitar-ne el tractament.
 • comissió n f És habitual al món de l’administració pública i també de l’empresa delegar a un grup de persones la realització d’una tasca concreta, de forma ocasional o periòdica.
 • community manager o gestor -a de comunitats en línia n m, f És la persona que té la funció de crear, fer créixer i gestionar comunitats d’internautes en línia.
 • comunicació f Procés mitjançant el qual una persona (emissor) transmet un missatge a una altra (receptor).
 • comunicació no verbal f Descriu tots els esdeveniments de la comunicació humana que transcendeixen de les paraules dites o escrites.
 • comunicar v tr Transmetre un missatge que necessita una interacció. Hi ha un intercanvi d’idees.
 • contaminants exteriors Elements procedents de l’exterior de l’edifici com ara els productes de combustió, la pols, el pol·len, etc.
 • digitalització o conversió analògica-digital n f Procés que consisteix a convertir documents en paper en imatges digitals, emprant la tecnologia d’escaneig.
 • disc dur SSB Són aquells disc durs que, alhora d’accedir a les dades, permeten un temps d’espera i un consum de bateria menors, i una fiabilitat major ja que no depenen d’elements magnètics i poden resistir cops i caigudes.
 • disc ZIP n m dispositiu magnètic, extraïble i d’alta capacitat, similar als disquets però molt més ràpid i amb més capacitat d’emmagatzematge. S’utilitza per a fer còpies de seguretat.
 • DOCE Butlletí Oficial de la Comunitat Europea.
 • DOGC Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • drag-and-drop (arrossegar i deixar anar) Expressió informàtica que es refereix a l’acció de moure amb el ratolí objectes d’una finestra a una altra, o bé entre parts d’una mateixa finestra.
 • DVD n m Disc òptic amb una capacitat d’emmagatzematge mínima de 4,7 gigabytes, que ofereix una qualitat de reproducció d’àudio i vídeo superior a la d’un disc òptic convencional.
 • DVD-RW n m Sigla que prové de l’anglès digital versatile disc rewritable (disc versàtil digital reenregistrable). Són DVD en què es poden enregistrar dades múltiples vegades per mitjà de làser.
 • EADOP Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.
 • eficiència n f Consecució dels objectius amb el mínim cost, aprofitant al màxim els recursos.
 • emissor n m Qui emet el missatge en un procés de comunicació.
 • empatia n f Capacitat de posar-se en el lloc de l’altre per comprendre’n millor les reaccions i necessitats.
 • ergonomia n f Ciència que tracta de l’adaptació del treball a les condicions humanes per tal d’assolir-ne la major eficàcia possible.
 • escolta activa n f Tècnica de comunicació que consisteix a desxifrar el missatge de l’emissor, tant verbal com no verbal, identificar-ne l’emoció i les idees subjacents i mostrar empatia.
 • ETT n f Sigla d’empresa de treball temporal. Empresa l’activitat de la qual consisteix a contractar treballadors per posar-los a disposició d’altres organitzacions, on hi treballen temporalment.
 • extra service order Rebut signat pel client als hotels per la sol·licitud de serveis addicionals.
 • facsímil n m Còpia o reproducció fidel d’un document antic i de gran valor, com un llibre, un manuscrit, un mapa, un dibuix a mà alçada o qualsevol altre document gràfic.
 • freelance adj Dit del professional, especialment el que duu a terme activitats liberals o creatives, que treballa pel seu compte prestant serveis professionals per a altri.
 • imatge corporativa n f Visió que hom té d’una empresa, organització o institució.
 • intel·ligència emocional n f Capacitat d’una persona de reconèixer i entendre els estats anímics propis i aliens, que n’afavoreix l’automotivació, el treball en equip i l’adaptació al medi.
 • interlocutor interlocutoran m i f Persona amb la qual es conversa o dialoga.
 • logística n f Sistema d’actuació que té com a objectiu proporcionar els recursos necessaris en un esdeveniment.
 • metacercador n m Cercador que consulta simultàniament diversos cercadors i directoris i en presenta conjuntament els resultats i en mostra les millors pàgines que hi ha a cada un.
 • microfilm n m Pel·lícula amb la reproducció fotogràfica de documents gràfics a una escala molt reduïda, cosa que en permet l’emmagatzematge i la manipulació.
 • microfilmació n f Tècnica que permet traslladar documents a les microfitxes d’una pel·lícula.
 • mòdem n m Aparell que permet la connexió d’un ordinador a una xarxa a través de la línia telefònica.
 • muntatge n m En el cas de sala de reunions, es refereix a l’operació de col·locar el mobiliari i el material audiovisual de la sala.
 • operativa Prestació de serveis a un grup.
 • organisme n m Conjunt de persones i de mitjans organitzats en funció d’una estructura determinada i que comparteixen un objectiu comú i concret.
 • overbooking o sobrereserva n f Reserva de places per sobre de la capacitat real amb la intenció de cobrir les possibles anul·lacions i no-presentacions per aconseguir una ocupació plena.
 • pen drive / memory flash / memòria USB n m Dispositiu portàtil de gran capacitat que permet emmagatzemar i transportar dades i transferir-les d’un ordinador a un altre. Aquest terme pot prendre diferents variants denominatives segons la forma que tingui el dispositiu (clau, rellotge, llapis, clauer, etc.): llapis de memòria USB, llapis de memòria, clauer de memòria, etc.
 • personal digital assistant (PDA) o organitzador personal n mOrdinador de butxaca que es destina a funcions de gestió de tasques personals i de comunicació i en el qual, generalment, les dades s’entren amb un llapis electrònic.
 • pluja d’idees n f Tècnica de grup destinada a aconseguir el màxim nombre d’idees sobre un assumpte en un temps relativament curt, mitjançant l’estimulació de la imaginació pel mètode de l’associació lliure i espontània d’idees.
 • portal n m Lloc web que ofereix accés a un conjunt de recursos i serveis d’Internet, com ara cercadors, grups de discussió, tertúlies, comerç electrònic o notícies. Inicialment, eren un punt de partida per a la navegació per Internet o bé un lloc web que oferia una gran quantitat d’informació sobre els temes més variats, però cada vegada més, ofereixen diferents recursos i serveis. No s’ha de confondre els portals i els cercadors, les funcions dels quals són diferents. La funció principal dels portals és oferir accés a Internet i la dels cercadors, oferir una eina que permeti fer cerques a Internet. Hi ha dos tipus de portals: els horitzontals o genèrics, que agrupen diversos serveis dirigits a un ventall ampli d’usuaris, i els verticals, específics o especialitzats, que es dirigeixen a un grup concret d’usuaris. També es parla dels portals corporatius, que estan destinats a les persones relacionades amb una empresa o una institució.
 • procediment n m Manera d’actuar, de procedir seguint un conjunt de regles.
 • procés n m Manera de desenvolupar-se una acció progressiva.
 • proforma adjFactura que notifica per endavant el cost d’una comanda sense exigir-ne el pagament. Serà vàlida la de data més actual. No té repercussions fiscals.
 • protocol n m Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l’etiqueta, les presidències en les cerimònies i les relacions.
 • receptor -a adj m i fQui rep el missatge en un procés de comunicació.
 • reclamació n f Protesta per una irregularitat que pot ser perjudicial de la qual se’n demana la reparació.
 • registre de la documentació n m En una empresa, anotació en un llibre de la documentació rebuda o enviada.
 • rooming list o llista de grup n f Llistat d’habitacions amb noms dels allotjats a l’hotel, on també s’hi indica el tipus d’habitacions i les dates d’entrada i sortida.
 • router, adaptat com a encaminador n m Aparell que permet l’accés simultani de diversos ordinadors a una sola connexió o a altres xarxes.
 • running order Document que recull el detall de serveis contractats per un grup, així com tota la documentació relativa al programa.
 • seminari n m Reunions que involucren un grup mitjà de persones dedicades a la investigació i estudi d’un tema d’interès comú a tots els assistents.
 • sistema RED La Tresoreria de la Seguretat Social ofereix un sistema de remissió electrònica de documents, que permet l’intercanvi d’informació i documents entre les diferents entitats a través de mitjans telemàtics.
 • SMS n m Sigla de servei de missatges curts. Sistema que permet l’intercanvi de missatges en format text, amb límit de 160 caràcters, mitjançant els telèfons mòbils i altres aparells electrònics.
 • targeta de xarxa n f Dispositiu que permet que l’ordinador es connecti a la xarxa de telecomunicacions de l’empresa.
 • teletreball n m Modalitat de treball basat en l’organització descentralitzada de tasques, que permet treballar fora de la feina mitjançant l’ús de la telecomunicació i la tecnologia de la informació.
 • TICn f pl siglaTecnologies de la informació i la comunicació. Conjunt de tecnologies utilitzades per a processar, transmetre i emmagatzemar informació en format digital.
 • tòner n m Mescla de materials en forma de pols o en solució líquida, que s’utilitza com a tinta de fotocopiadores, màquines de fax, impressores tèrmiques, etc.
 • tour-leader Fa referència al personal d’assistència durant el desenvolupament d’un esdeveniment: guies, hostesses, traductors…
 • transfer transferiment n m Acció de rebre i conduir viatgers des d’una terminal de transport fins a l’allotjament o viceversa. Trasllat.
 • Upgrade o actualització n fMillora en el servei contractat: Per exemple, a l’hotel haver contractat una habitació estàndard i obtenir-ne una de classe superior sense suplement.
 • videoconferència n f Sistema de telecomunicació en temps real mitjançant el qual dos o més participants situats en llocs allunyats estableixen simultàniament comunicació acústica i visual.
 • virus informàtic n f Programa que dóna ordres a l’ordinador i li fa realitzar accions que l’usuari no vol. A més, és capaç d’executar-se i propagar-se.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general