Glossari

 • .NET Framework f Component de programari per al sistema operatiu Microsoft Windows.
 • ActiveX f Conjunt de tecnologies desenvolupades per Microsoft per compartir informació entre diferents aplicacions.
 • anàlisi de requeriments f Segona fase d’anàlisi d’un cicle de vida. S’analitzen els requisits del sistema que s’han de desenvolupar.
 • anàlisi prèvia f Primera fase d’anàlisi d’un cicle de vida. S’estudia la viabilitat del sistema que s’ha de desenvolupar.
 • aplicació f Programa informàtic dissenyat perquè un usuari pugui desenvolupar una tasca.
 • C# m C Sharp. Llenguatge de programació orientat a objectes inclòs en la plataforma .NET.
 • capçalera HTTP f Quan un usuari vol veure un lloc web, el seu navegador envia al servidor una sol·licitud HTTP. La primera part de la resposta a aquesta sol·licitud correspon a un conjunt de capçaleres que contenen informació diversa sobre les dades que el servidor <nota blau>est ep!! no està acabada la definició</nota>
 • CHM f Extensió dels fitxers d’ajuda HTML creats amb l’eina Microsoft HTML Help.
 • cicle de vida m Vista de les activitats, respecte al programari, que es duen a terme des del moment de la demanda fins a la seva retirada.
 • Crystal Reports f Programari per a l’elaboració d’informes.
 • CSS f Cascading style sheets (CSS, en català fulls d’estil en cascada) és un llenguatge per descriure la presentació d’un document escrit en un llenguatge de marques.
 • DocBook f Aplicació que s’utiliza per crear principalment documentació tècnica.
 • documentació d’aplicacions f Conjunt d’informació que ens diu què fan les aplicacions, com ho fan i per a qui.
 • graphical user interface f Vegeu GUI.
 • GUI f Mecanisme per controlar una aplicació basat en la interacció amb elements gràfics de diversa índole mostrats en la pantalla.
 • HTML Hypertext markup language (llenguatge d’etiquetatge d’hipertext). S’utilitza per generar les vistes dels llocs web.
 • HTTP m Protocol que s’utilitza per a la transferència dels llocs web. De l’anglès hypertext transfer protocol (protocol de transferència d’hipertext).
 • IDE m Entorn de programació format per un conjunt d’eines que permeten generar una aplicació. De l’anglès integrated development environment (entorn de desenvolupament integrat).
 • interfície f Maqueta contenidora d’una llista de mètodes abstractes i dades membres (de tipus primitius o de classes) que té per objectiu obligar les classes que implementen la interfície a sobreescriure tots els mètodes continguts en la interfície.
 • interfície gràfica d’usuari f Vegeu GUI.
 • ISO f Organització no governamental composta per diferents representants d’organismes de normalització de més de 150 països, que va ser fundada el 23 de febrer de 1947 a Ginebra, i la funció de la qual és elaborar estàndards i normes internacionals per a tots els camps de la indústria i el comerç.
 • jerarquia f Estatus en què no tots els elements són iguals, és a dir, uns estan subordinats a uns altres.
 • JRE m Vegeu Java runtime environment.
 • PHP m Llenguatge de programació orientat a crear aplicacions web dinàmiques.
 • prova d’acceptació f Prova que fa el client per tal de comprovar la qualitat del funcionament del producte.
 • prova de caixa blanca f Prova per mitjà de la qual es comprova la manera en què un component del programari resol un problema determinat segons els detalls interns d’implementació. sin. prova de caixa transparent
 • prova de caixa negra f Prova per mitjà de la qual es comprova el funcionament d’un component del programari mitjançant la seva interfície, sense entrar-ne a veure el funcionament intern.
 • prova de caixa transparent f sin. prova de caixa blanca
 • prova d’integració f Prova per mitjà de la qual es comprova la funcionalitat del sistema complet.
 • prova unitària f Procediment per a provar el funcionament correcte d’un mòdul de codi.
 • SDK f (software development kit) Conjunt d’eines de desenvolupament que permeten crear aplicacions.
 • usabilitat f Qualitat d’una pàgina web o d’un programa informàtic de ser fàcil d’usar i de tenir en compte aspectes com ara la llegibilitat dels textos, la rapidesa de la baixada d’informació, la manejabilitat i la capacitat de satisfer les necessitats de l’usuari.
 • W3C m World Wide Web Consortium. Consorci encarregat de l’estandardització del Web.
 • XML m Metallenguatge extensible d’etiquetes creat pel W3C. De l’anglès extensible markup language (llenguatge d’etiquetatge extensible).
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general