Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport marítim i aeri avaluant les diferents alternatives.

 • Analitza els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri.
 • Identifica els aspectes tècnics i comercials que els caracteritzen.
 • Reconeix els organismes i institucions, nacionals i institucionals, relacionats amb el sector del transport marítim i aeri.
 • Reconeix les funcions dels diferents operadors de transport que poden intervenir en el circuit de les expedicions internacionals.
 • Analitza els aspectes rellevants de les normes bàsiques que regulen les modalitats de transport marítim i aeri.
 • Classifica les variables dels diferents mitjans de transport marítim i aeri, i n’analitza els avantatges i inconvenients.
 • Reconeix els elements bàsics de les rutes marítimes i aèries per al transport de mercaderies.
 • Reconeix les infraestructures logístiques disponibles.
 • Determina les alternatives d’utilització de les rutes segons la mercaderia, i els punts d’origen i destinació.
 • Reconeix la normativa aplicable a les mercaderies especials en el transport marítim i aeri.

2. Elabora i formalitza contractes de transport marítim i aeri, reconeixent les obligacions de les parts i calculant-ne els costos corresponents.

 • Identifica la normativa, les tècniques i el sistema de tarifes aplicable al mitjà de transport marítim, aeri i multimodal.
 • Valora els costos addicionals i els riscos que es poden originar en funció de la mercaderia, el mitjà de transport i la ruta.
 • Relaciona les incidències produïdes en les operacions amb les actuacions posteriors per esmenar-les.

3. Formalitza i gestiona la documentació de les operacions de transport internacional marítim i aeri, analitzant els requisits exigits en cada mitjà de transport utilitzat en funció de la mercaderia enviada.

 • Identifica els processos d’inspecció de les operacions d’exportació, importació, expedicions intracomunitàries, adquisicions intracomunitàries i de compra o venda domèstiques.
 • Estableix el procediment per assegurar les condicions de seguiment i traçabilitat de la mercaderia.
 • Selecciona els suports de registre i arxivament, i el sistema de classificació i manteniment més adequats per a l’operativa de transport internacional.
 • Comprova els nivells de protecció, seguretat i accés a la informació, així com la normativa vigent.
 • Aplica en la formalització i arxivament de la documentació, les tècniques 3R (reduir, reutilitzar i reciclar).

4. Determina els elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les mercaderies en el transport marítim i aeri, identificant les situacions de risc habituals.

 • Identifica les característiques de les mercaderies a efectes del transport.
 • Identifica les incompatibilitats entre diferents productes.
 • Determina l’embalatge i la unitat de càrrega que requereix cada mode i mitjà de transport.
 • Reconeix les possibles manipulacions de la mercaderia per determinar els elements que en garanteixin la integritat i el trànsit.
 • Selecciona els mitjans de protecció física, embalatges o cobertures exteriors adequades a la mercaderia tenint en compte diferents variables.
 • Identifica les condicions de senyalització, retolació i etiquetatge necessàries, tant en els vehicles com en les unitats de càrrega.

5. Seqüencia les fases habituals del transport marítim i aeri i les possibles incidències, utilitzant els sistemes de comunicació, gestió i supervisió adequats en cada operació.

 • Analitza la importància de la localització de la mercaderia al llarg del recorregut.
 • Identifica els mitjans de seguiment i supervisió de cada operació.
 • Determina els mitjans o aplicacions de comunicació i informació òptims per a cada operació, mode de transport, ruta i destinació.
 • Comprova que les instruccions donades als professionals que intervenen s’ajusten al procediment establert per a cada operació i mode de transport.
 • Estableix les actuacions que s’han de realitzar en cas de sinistre o incidència.
 • Especifica els indicadors de qualitat del servei de transport i les actuacions en cas de desviacions endògenes repetitives.

7. Selecciona els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri i les rutes òptimes analitzant les diferents alternatives.

 • Identifica les principals rutes marítimes, fluvials i aèries.
 • Obté informació sobre possibles proveïdors i operadors, i els serveis que presten, en funció de les característiques de l’operació i dels mitjans de transport.
 • Sistematitza amb aplicacions informàtiques la informació i les tarifes dels diferents proveïdors del servei de transport terrestre.
 • Valora els avantatges de combinar diferents mitjans de transport i les característiques del transport intermodal.
 • Reconeix les àrees de cobertura de la ruta i els punts operatius estratègics.
 • Valora les rutes disponibles, els punts d’intercanvi òptims, les característiques del producte, la destinació i les condicions de contracte per seleccionar la ruta adequada.
 • Analitza tots els components de costos, terminis de recollida, lliurament de la mercaderia i riscos per seleccionar la ruta òptima.
 • Valora les possibilitats de consolidació o transbordament de la mercaderia, així com la fragilitat o perillositat de la mercaderia.
 • Analitza els avantatges i inconvenients d’externalitzar algunes o totes les fases del transport marítim i aeri.
 • Estableix indicadors de qualitat que permetin valorar les decisions preses i aplicar millores en operacions futures.
 • Valora la importància de fomentar mitjans de transport que contribueixin a polítiques de conservació mediambientals.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències