Glossari

 • Air waybill m Document de transport aeri.
 • Avalador f Persona o entitat que garanteix que el lliurat atendrà el pagament de la lletra de canvi al seu venciment, i que en cas contrari es fa responsable del pagament.
 • Brochure m Sinònim de publicació emesa per la Cambra de Comerç Internacional.
 • Banc avisador m Entitat que notifica al beneficiari l’obertura d’un crèdit documentari.
 • Banc emissor m Entitat que emet el crèdit documentari.
 • Banc presentador m Banc de l’importador en el cas de la remesa documentària.
 • Banc remitent m Banc a partir del qual l’exportador inicia una remesa documentària.
 • BIC m Codi identificador de l’entitat financera (Bank Identifier Code).
 • Bill of lading (B/L) m Document d’embarcament marítim.
 • Cambra de compensació f Organisme encarregat de compensar els xecs, i altres mitjans de pagament, que un banc té contra altres entitats com a resultat d’operacions que hi realitzen els seus clients.
 • Carta d’instruccions f Document associat a la remesa documentària a través del qual s’indiquen les instruccions al banc presentador.
 • CIM (del francès Convention Internationale concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer)f Carta de port emesa per la companyia de ferrocarril.
 • CMR (del francès Convention relative au Contrat de Transport Internationale de Marchandises par Route)m Document de transport per carretera.
 • Comissió d’obertura f Quantitat cobrada cada vegada que es concedeix un crèdit documentari, que se sol completar amb una comissió d’irrevocabilitat.
 • Comissió de pagament diferit f Quantitat cobrada quan el pagament del crèdit es fa amb posterioritat a la data de recepció dels documents. S’aplica un percentatge mensualment o trimestralment mentre no es pagui el crèdit.
 • Comissió per modificació de crèdit f Quantitat cobrada quan es demana una modificació en les condicions del crèdit. Acostuma a ser una quantitat fixa.
 • Comissió per discrepàncies f Quantitat cobrada per la sol·licitud de permís a l’ordenant en cas de discrepàncies en la validació dels documents.
 • Comissió d’avis de banc pagador f Comissió que s’aplica quan el beneficiari rep un avís del banc pagador per notificar-li l’obertura d’un crèdit documentari al seu favor al banc emissor. És un percentatge de l’import amb un mínim.
 • Comissió de confirmació f Quantitat per al banc confirmador per garantir el pagament del crèdit.
 • Confirmació de pagaments (confirming) m Contracte mitjançant el qual una entitat financera assegura el pagament d’una factura al proveïdor del seu client.
 • Consignatari m Persona o entitat encarregada de rebre la mercaderia per fer les gestions administratives de la càrrega i altres relacionades amb la gestió del transport internacional.
 • Crèdit documentari m Mitjà de pagament a partir del qual un banc s’obliga davant de l’exportador a pagar o acceptar efectes directament o a través d’un altre banc.
 • Crèdit standby m Garantia independent desvinculada del contracte que només s’executa quan el beneficiari declara que no ha pogut cobrar de l’importador.
 • Despeses SWIFT f Pagament que es fa per utilitzar la transmissió via SWIFT d’un crèdit documentari.
 • Facturatge (factoring) m Cessió de factures per part de l’exportador a una entitat financera per a l’avançament, la gestió i altres serveis.
 • Forfetatge (forfaiting) m Cessió sense recurs per part de l’exportador a una entitat financera de títols negociables a canvi que l’entitat avanci l’import.
 • Lliurador m Persona que emet un document de pagament.
 • Lliurat m Entitat dipositària dels fons propietat del lliurador.
 • IBAN (Internacional Bank Account Number) m Número de compte bancari internacional.
 • Incoterms (International Commercial Terms) m Temes que defineixen les obligacions de l’exportador i de l’importador sobre el lliurament de la mercaderia.
 • Obligacions de pagament bancàries (BPO) m Mitjà de pagament electrònic pel qual un banc s’obliga a pagar a un altre de manera irrevocable. Per poder efectuar-se cal superar un procés de conciliació de documents electrònics.
 • Ordre de pagament m Es tracta d’un mandat de pagament que realitza l’importador perquè el seu banc posi determinada quantitat a disposició de l’exportador, directament o a través d’un tercer banc.
 • Protest m Document notarial o acció equivalent per fer constar la falta de pagament al venciment d’un efecte comercial.
 • Remesa f Sistema de reemborsament que està format per diferents mitjans de pagament, lletres de canvi o pagarés.
 • SEPA (Single Euro Payments Area) m Zona única de pagaments en euros que permet fer pagaments en aquesta moneda i en diferents mitjans com si es tractés del mercat nacional.
 • SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications) m Sistema de missatges entre les entitats financeres per intercanviar transaccions interbancàries.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general