Presentació

El mòdul Atenció i suport psicosocial del CFGM Atenció a les persones en situació de dependència desenvolupa els continguts necessaris per adquirir les competències per dur a terme intervencions d’atenció psicosocial a persones dependents en l’àmbit institucional, així com per atendre les necessitats d’atenció sociosanitària que puguin presentar els usuaris a l’àmbit domiciliari.

Al finalitzar el mòdul l’alumne ha de ser capaç d’interpretar les directrius del programa d’intervenció, adequant-les a les característiques i necessitats de les persones en situació de dependència per organitzar les activitats assistencials i psicosocials; identificar les possibilitats i limitacions de les persones en situació de dependència, seleccionant el tipus d’ajuda segons els seus nivells d’autonomia i autodeterminació per a la realització de les activitats d’higiene personal i vestit i seguint les pautes marcades en el pla d’atenció individualitzat; i analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores, ocupacionals i de comunicació, adequant-les a circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència per realitzar intervencions de suport psicosocial d’acord amb les directrius del pla d’atenció individualitzat.

Aquest mòdul proporciona aquesta formació i respon als continguts del currículum LOE d’aquest cicle.

En la unitat “Aprenentatge i motivació en les persones en situació de dependència i tècniques de modificació de conducta” s’exposen els diversos factors que poden influir en el procés d’aprenentatge d’una persona, incidint en factors com la intel·ligència i la motivació. D’altra banda, s’enumeren les diverses teories de l’aprenentatge, que al llarg de la història han intentat explicar com es produeix aquest procés, emfatitzant els elements innats o bé els elements ambientals. D’altra banda, tot i que el procés d’aprenentatge presenti característiques individuals, s’indiquen alguns aspectes que apareixen de forma habitual en el procés d’aprenentatge de diversos col·lectius. Per finalitzar es descriuen diferents tècniques de modificació de conducta que tenen per objecte dotar el professional d’estratègies metodològiques per tal de modificar la conducta de l’usuari, ja sigui eliminant una conducta, adquirint una conducta nova o bé modificant una conducta existent.

En la unitat “L’aprenentatge i l’entrenament d’habilitats i hàbits d’autonomia personal” s’expliquen un seguit de conceptes vinculats a les habilitats i els hàbits d’autonomia personal, introduint les activitats de la vida diària (AVD). Posteriorment es detallen les estratègies d’intervenció de manteniment i millora de l’autonomia personal lligades a cadascuna de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i es detallen els passos necessaris per tal de dur a terme un entrenament en habilitats d’autonomia personal. Per finalitzar, es proposen diversos instruments d’avaluació per realitzar el seguiment de la intervenció.

La unitat “Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al desenvolupament de l’autonomia personal i social” tracta el valor de l’estructuració de l’ambient com a element per fomentar l’autonomia personal i social. D’altra banda, es fa referència a l’accesibilitat i les persones amb dificultats de mobilitat, detallant adaptacions necessàries a l’espai per promoure tant l’autonomia com la seguretat de l’usuari. Per finalitzar, s’indiquen un seguit de mesures per afavorir l’ambient i l’autonomia personal, com poden ser els elements de senyalització i simbolització, així com la modificació de les condicions ambientals i la decoració.

La unitat “Suport en l’estimulació cognitiva de les persones” s’estructura en tres apartats: “Funcions cognitives i alteracions en persones en situació de dependència”, on s’exposen de forma conceptual les característiques de les funcions cognitives i les alteracions més freqüents; “Estratègies d’intervenció pel manteniment i millora de les capacitats cognitives i la seva avaluació”, on s’identifiquen diverses activitats i propostes per mantenir i millorar les capacitats cognitives i “Organització de l’entorn d’intervenció com a suport a l’estimulació cognitiva”, on s’explica el valor de l’estructuració de l’ambientació a la intervenció com a element per fomentar l’estimulació cognitiva.

La unitat “Suport en l’animació grupal” s’estructura en tres apartats: “El temps d’oci en les persones en situació de dependència”, on s’exposen les principals característiques del temps lliure i l’oci i com s’estructura i quina relació té amb la qualitat de vida, “Intervenció en l’oci en persones en situació de dependència”, on s’expliquen els recursos que fem servir per assolir els objectius proposats, i “Funcions dels recursos lúdics en persones en situació de dependència”, on incidim en el desenvolupament de recursos i adaptacions per crear un entorn inclusiu.

La unitat “Suport en el desenvolupament de les relacions socials” està dividida en dues subunitats: “Valoració de la competència social” i “Entrenament en les habilitats socials i els recursos”. “Valoració de la competència social” tracta les relacions interpersonals i el vincle amb el col·lectiu de les persones en situació de dependència i analitza les variables individuals i contextuals que influeixen en el desenvolupament de les relacions socials. La unitat “Entrenament en habilitats socials i recursos” exposa el procés d’ensenyament aprenentatge i la competència social, les característiques de l’entorn per millorar les interaccions, i els cuidadors i de les seves funcions en l’àmbit privat i domèstic.

Per assolir un correcte aprofitament d’aquest mòdul és fonamental seguir les indicacions del professorat, realitzar els exercicis i activitats d’avaluació continuada que es proposaran a l’aula, i dur a terme un treball d’estudi del seu contingut teòric.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge