Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Fiscalitat empresarial

  1. Gestiona la informació sobre tributs que afecten o graven l’activitat empresarial seleccionant i aplicant la normativa mercantil i fiscal vigent.

Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria

  1. Elabora i organitza la documentació administrativa, relacionant-la amb les transaccions comercials de l’empresa.
  2. Determina els tràmits de la gestió de cobraments i pagaments, analitzant la documentació associada i el seu flux dins de l’empresa.
  3. Efectua la gestió i el control de la tresoreria, utilitzant aplicacions informàtiques.

Patrimoni i metodologia comptable

  1. Determina els elements patrimonials de l’empresa, analitzant l’activitat empresarial.
  2. Integra la normativa comptable i el mètode de la partida doble, analitzant el Pla General de Comptabilitat (PGC) de les Petites i Mitjanes Empreses (PIME) i la metodologia comptable.

Registre comptable i comptes anuals

  1. Supervisa la documentació suport dels fets comptables habituals d’un exercici econòmic.
  2. Supervisa i/o registra els fets comptables bàsics derivats de l’activitat comercial i dins d’un cicle econòmic, aplicant la metodologia comptable i els principis i normes del PGC PIME
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF