Presentació

Davant la necessitat que tenen avui dia les empreses en un procés constant de globalització i entenent la dinàmica integral de l’activitat empresarial com un conjunt de processos interconnectats del mòdul “Procés integral de l’activitat comercial” pretén donar respostes als principals reptes d’aquets procés de gestió.

El mòdul s’estructura en dos blocs, és a dir, s’estudia al llarg de dos semestres.

El primer bloc s’inicia amb l’estudi de la unitat “Fiscalitat empresarial”. La fiscalitat incideix en les economies de totes les persones, tant físiques com jurídiques. Avui dia, de fet, és difícil pensar en una activitat que no es vegi afectada per algun impost. Aquest bloc pretén ser una introducció a la fiscalitat espanyola. S’estudien els elements essencials d’un impost i les obligacions tributàries, per tal de dotar l’alumnat d’eines que facilitin i millorin la seva pràctica professional. Es descriuen les característiques i els elements essencials dels impostos, fent especial menció a l’IVA (impost sobre el valor afegit).

Aquest bloc es completa amb l’estudi de la unitat “Gestió administrativa de les operacions de compraventa i tresoreria”. Qualsevol transacció o operació realitzada per l’empresa amb l’exterior queda reflectida en un document de caràcter jurídic o administratiu. Així, les factures emeses per una empresa corresponen a les vendes realitzades; les factures per proveïment de matèries primeres o maquinària, les de consum d’electricitat, aigua, gas, i els fulls de salaris, entre d’altres, corresponen a les compres de factors necessaris pel desenvolupament de l’activitat; i les anotacions en comptes corrents i xecs rebuts i emesos justifiquen moviments de diner.

El segon bloc del mòdul s’inicia amb l’estudi de la unitat “Patrimoni i metodologia comptable”, on s’aborda l’estudi dels elements patrimonials i les seves variacions com a elements inductors del mètode comptable. S’analitzen les seves fases, amb especial referència al principi de dualitat. S’introdueix també el concepte de normalització comptable, que consisteix a subministrar als diferents usuaris de la informació comptable, i en un marc de referència homogeni respecte dels criteris amb els quals ha sigut elaborada, i als professionals de la comptabilitat, un conjunt de normes i guies per a la seva aplicació. S’estudien els principis de la comptabilitat i les diferents normes de valoració com a base de la normalització, recollit al Pla General Comptable (R.D. 1415/2007) vigent.

El mòdul finalitza amb la unitat “Registre comptable i comptes anuals”, on el registre comptable constitueix la base de la unitat formativa. Qualsevol fet econòmic amb incidència en el patrimoni empresarial ha de ser registrat en la comptabilitat de l’empresa. A partir de la tècnica comptable i principi de partida doble, es treballa el registre comptable de les operacions comercials i no comercials més habituals de la gestió empresarial, finalitzat l’estudi del cicle comptable amb les operacions prèvies al tancament de l’exercici comptable i formulació dels comptes anuals. Per acabar s’analitza el procés de registre de la informació comptable mitjançant la utilització d’un programari informàtic específic.

Per assolir els objectius del mòdul, cal que feu els exercicis i les activitats proposades. No dubteu a aprofitar l’espai “Fòrum” de l’aula per exposar els vostres dubtes i intentar ajudar a resoldre els dubtes de les companyes i companys. També podeu adreçar-vos directament al professorat de l’aula per plantejar el vostres dubtes.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge