Glossari

 • Actualitzar v tr A partir d’un capital futur s’obté un capital present.
 • Ajornar m Retardar, dilatar una acció. Pex: un cobrament o un pagament.
 • Albarà m Document que acredita el lliurament d’una mercaderia i n’indica les característiques, la quantitat, la data de lliurament, el nom del comprador i del venedor, etc., i que ha de signar qui rep la mercaderia o qui se’n fa càrrec.
 • Arqueig m Inventari dels diners i dels valors existents a la caixa d’una casa de comerç, d’una societat, d’una corporació, etc.
 • Aval m
  • Element de llista de picsDeclaració per la qual una persona física o jurídica respon de la solvència moral o econòmica d’una altra.
  • Element de llista de picsSignatura que posa al peu d’una lletra o altre document de crèdit la persona que respon del pagament en cas de no fer-ho la persona obligada.
  • Element de llista de picsFiança de caràcter mercantil incorporada a una lletra de canvi per la qual l’avalador es compromet a pagar l’import de la lletra en els mateixos casos i en la mateixa forma en què hi són obligats els altres responsables del pagament
 • Avalador adj Que avala.
 • Base imposable f Magnitud dinerària o d’una altra naturalesa que resulta del mesurament o la valoració del fet imposable.
 • Benefici m Diferència entre els ingressos resultants de l’activitat d’una empresa i les despeses.
 • Bestreta f Diners avançats.
 • Capitalització vtr A partir d’un capital present s’obté un capital futur.
 • Civil adj Relatiu o pertanyent al conjunt de tots els ciutadans, a la seva organització, als seus afers interiors.
 • Cobrament vtr Acció de cobrar. Obtenir el pagament (d’una suma deguda). Cobrar una quantitat. 
 • Comanda f Encàrrec fet per algú a un comerciant o industrial de fornir-li en un cert termini una mercaderia determinada.
 • Conciliació bancària lc Procés sistemàtic de comparació i explicació sobre les diferències que es detecten entre els comptes bancaris i els saldos comptables.
 • Contracte m Acta o document en què consta la finalitat i les estipulacions d’un contracte.
 • Contribució especial f Tribut el fet imposable del qual consisteix en l’obtenció per l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics.
 • Descompte m Rebaixa feta en un compte.
 • Descompte d’efectes m Acció de descomptar. Anticipar un capital a canvi d’unes comissions.
 • Despesa f Allò que val el que hom s’ha procurat, ha consumit.
 • Directiva f Disposició normativa de dret comunitari que vincula els estats de la Unió.
 • Efectiu m Diner efectiu, líquid d’una persona o empresa.
 • Empresa f Unitat econòmica per a la producció de béns o serveis, per a emprendre i realitzar obres materials, negocis, etc.
 • Endossant/a m i f Persona que endossa una lletra de canvi, un altre document de crèdit o una acció d’una societat anònima.
 • Endossatari/Endossatària m i f Persona en benefici de la qual s’endossa un document de crèdit.
 • Equivalència f Igualtat de valor.
 • Exempció f Realització del fet imposable de l’impost, però respecte de les quals la llei estableix que no han de ser sotmeses a gravamen.
 • Factura f És el document que emet la part venedora i que acredita legalment els lliuraments de béns i les prestacions de serveis que s’han dut a terme.
 • Facturatge f Operació de cobrament i finançament de crèdits que sovint una empresa encomana a una entitat intermediària.
 • Fet imposable m Pressupost fixat per la llei per configurar cada tribut i la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària principal.
 • Gir postal m Operació per la que una persona física o jurídica (ordenant) envia diners a una altra persona o empresa (destinatari).
 • Immoble adj Que no es pot transportar, s’aplica als béns.
 • Impost de societats m Impost directe, de caràcter personal i habitualment de tipus impositiu únic, que recau sobre els beneficis de les societats.
 • Impost sobre el valor afegit (IVA) m Impost indirecte que grava el consum. Els contribuents són els empresaris o professionals, però la càrrega econòmica de l’impost recau sobre el consumidor final.
 • Ingrés a compte m Part de la retribució que es realitza mitjançant pagaments en espècie. El pagador fa una estimació monetària del pagament en espècie i ho ingressa a la hisenda pública.
 • Interès m Guany que dona a algú un capital que ha prestat o que li deuen.Retre un capital prestat un interès anual d’un cinc per cent.
 • Interès compost lc Interès d’un capital que va engrossint-se per l’acumulació dels seus rèdits.
 • Interès simple lc Interès d’un capital que resta el mateix durant tot el temps que dura el préstec o deute.
 • LLei financera lc Utilitzada per determinar l’import dels capitals i els interessos resultants, s’aplica un mètode de càlcul al que anomenem Llei financera. Hi ha de capitalització i de descompte o actualització.
 • Lletra de canvi f Document mercantil utilitzat com a instrument de crèdit o mitjà de pagament en virtut del qual una persona mana a una altra que pagui una certa quantitat a l’ordre d’una tercera persona, que pot ésser el mateix lliurador, en el lloc, la moneda i el temps convinguts.
 • Lliurador m i f Persona que lliura o expedeix una lletra de canvi.
 • LLiurat m i f Persona que en la lletra de canvi es compromet, davant el lliurador, a satisfer la quantitat estipulada en la data de venciment indicada en el document.
 • Magatzem m Local destinat a dipositar-hi primeres matèries, productes semielaborats o mercaderies en gros, per a guardar-les o vendre-les.
 • Marge m Marge que resta a l’empresari.
 • Mercantil adj Relatiu a les operacions comercials.
 • Meritació f Moment en el qual es realitza el fet imposable, és a dir, moment del naixement de l’obligació tributària.
 • Moble adj Que es pot transportar, s’aplica als béns.
 • No a l’orde m Amb aquesta expressió queda extingida la possibilitat d’endós del document.
 • Nominal f Anàlog al capital final d’una operació.
 • Nominatiu m S’ha emès a favor d’una persona determinada.
 • Obligació tributària f Vincle que s’estableix per llei entre el subjecte actiu posseïdor del dret i el subjecte passiu deutor tributari.
 • Operació financera lc Es realitzen mitjançant un intercanvi de capitals per altres en diferents moments del temps aplicant una llei financera.
 • Pagament v tr Acció de cobrar. Obtenir el cobrament (d’una suma deguda).Pagar una quantitat.
 • Pagament fraccionat m Quantitat que el contribuent que exerceix una activitat econòmica està obligat a realitzar a la hisenda pública a compte de l’IRPF.
 • Pagaré m Document en què hom es compromet a pagar una quantitat en un temps determinat.
 • Portador m No es designa ningú per al cobrament i s’abona a la persona que el porti.
 • Prenedor/a m i f Persona que té una cosa.El tenidor d’una lletra de canvi.
 • Pressupost m Document que emet la part venedora i deixa constància d’una oferta amb les condicions en què executarà el lliurament d’uns béns o serveis determinats.
 • Preu m Quantitat de diners o de mercaderia que cal donar a canvi de l’obtenció d’alguna cosa i que representa la relació de canvi entre els diferents béns i serveis intercanviats en un sistema econòmic.
 • Protest m Acció de protestar determinats títols jurídics. Protestos d’una lletra de canvi.
 • Quota tributària f Resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
 • RE m Sigla corresponent al recàrrec d’equivalència.
 • Rebut m Document en què es reconeix haver rebut d’algú diners o alguna altra cosa, generalment com a pagament d’un producte o servei adquirit.
 • RECC m Sigla corresponent al règim especial del criteri de caixa.
 • Recompte m  Acció de recomptar. Inventariar o comprovar el nombre (de persones, coses, etc.), que formen un conjunt.
 • REDEME m/ Sigla corresponent al registre de devolució mensual.
 • Registre m Conjunt de fulls relligats formant un volum, en què s’anoten regularment cert ordre de fets de què es vol guardar el record.
 • Retenció f Quantitat de diners que el pagador ha de descomptar de l’import total de les nòmines dels treballadors assalariats, del total facturat per determinats serveis professionals, i altres operacions que la normativa fiscal exigeix.
 • Saldo m Diferència en un compte entre el dèbit i el crèdit.
 • TAI m Sigla corresponent al territori d’aplicació de l’impost.
 • TAE f Sigla corresponent a Taxa Anual Equivalent.És la taxa que mesura quina serà, efectivament, la taxa d’interès d’una inversió o d’un préstec a un any, tenint en compte la capitalització dels interessos i, si escau, les despeses complementàries que el producte financer implica.
 • Targeta f Targeta de plàstic proveïda d’una banda magnètica, amb dades enregistrades, emprada per a serveis bancaris, d’identificació, de comandament, etc.
 • Taxa f Tribut el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l’obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat.
 • Tenidor/a m i f Persona que té una cosa.El tenidor d’una lletra de canvi.
 • Tipus de gravamen m Xifra, coeficient o percentatge que s’aplica a la base liquidable per obtenir com a resultat la quota íntegra.
 • TIN n Sigla corresponent a Tipus d’interès nominal. Tipus d’interès anual que es capitalitza en períodes inferiors al any.
 • Transferència f Acció de transferir; l’efecte. Ordenar una transferència bancària.Efectuar una transferència comptable.
 • Tresoreria f Conjunt d’actius líquids d’una persona o una empresa.
 • Tribut m Obligació legal i pecuniària, fonamentada en la capacitat econòmica dels seus destinataris passius i establerta a favor d’un ens públic, en règim de dret públic, per atendre les seves necessitats econòmiques.
 • Xec m Document de crèdit pel qual el titular d’un compte bancari dona una ordre al banc perquè pagui al tenidor del document una suma determinada. Xec al portador.Xec barrat, etc.
 • Xec barrat m El lliurador traça dues línies paral•leles en sentit transversal a l’anvers del document i obliga a ingressar el xec al compte del prenedor del document.
 • Xec conformat m El lliurat insereix una clàusula al revers del document mitjançant la qual s’acredita l’autenticitat de la signatura i l’existència de fons per cobrir la quantitat indicada al xec
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general