Presentació

Actualment, navegar i explorar continguts en aplicacions interactives, així com interactuar a través d’entorns interactius i videojocs és part de la nostra vida quotidiana. Però, com es produeixen aquests productes?

La producció i desenvolupament de jocs i projectes interactius és complexa. Hi intervenen molts perfils professionals especialitzats, i s’han de tenir en compte molts aspectes que impliquen disciplines molt diverses: usabilitat, accessibilitat, ergonomia, gestió de continguts, programació, disseny gràfic… Tots aquests aspectes han d’estar molt ben lligats perquè el projecte tingui èxit i la producció es desenvolupi de manera eficaç.

El perfil professional d’aquest títol ha d’estar familiaritzat amb totes les fases de producció del projecte interactiu, tant la fase de preproducció, o disseny del projecte, com la de desenvolupament, que implica la programació i depuració del codi, així com els mètodes de difusió del projecte acabat.

Ja sigui un lloc web, una aplicació mòbil o un entorn de realitat virtual, en tots els casos abans de començar s’ha de dissenyar i planificar el projecte que es vol portar a terme.

En aquest mòdul l’alumne aprendrà a establir els requisits i característiques del projecte, a definir-ne l’estructura, a planificar-ne la producció, a gestionar els continguts digitals que hi intervenen i a controlar les versions que es generen del producte durant la seva producció.

En la primera unitat “Disseny i planificació del projecte”, s’explica com realitzar el document de disseny i planificació del projecte, on s’especifiquen els seus objectius, estil gràfic i estructura del projecte. Es tractarà com determinar l’arquitectura tecnològica del projecte en funció de les seves característiques, que s’han definit prèviament. Finalment, es tractarà com organitzar i catalogar els continguts i diferents tipus de fonts que s’inclouran en el projecte.

En la segona unitat, “Producció i avaluació del projecte”, veureu eines i processos per fer el seguiment del projecte i planificar el treball al llarg del temps, aprendreu a realitzar pressupostos, així com mètodes per avaluar els resultats obtinguts.

Per treballar aquest mòdul és necessari llegir el contingut escrit, i fer els exercicis i activitats d’autoavaluació que es proposen en cada apartat. A l’aula es proposaran casos pràctics per aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la lectura del contingut. En la primera unitat haureu de realitzar una activitat pràctica en equip, que consistirà en el disseny i planificació d’un projecte.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge