Glossari

 • ad hoc loc. adv. Locució llatina que significa literalment ‘per a això’. Es fa servir per indicar que un equip o qualsevol altre tipus de recurs s’ha creat amb un propòsit concret i no perdurarà més enllà d’ell.
 • atribut m. En el context dels diagrames de classes, tot allò que defineix una classe des del punt de vista que interessa a l’aplicació.
 • característica f. En el context del desenvolupament de software, conjunt de codi i recursos que afegim a un programari per donar-li la capacitat de fer quelcom nou.
 • cardinalitat f. En el context dels diagrames de classes, característica de la relació entre dues o més classes. Nombre que indica amb quantes instàncies de les altres classes es pot relacionar.
 • classe f. En el context dels diagrames de classes, una idea, una definició.
 • DCU Sigles referides a disseny centrat en l’usuari.
 • GUI Sigles en anglès corresponents a interfície gràfica d’usuari (graphical user interface).
 • mètode m. En el context dels diagrames de classes, manera de prosseguir que conté les funcionalitats de la classe, o sigui, les accions que pot desenvolupar una determinada classe (les instruccions a les quals corresponen).
 • UCD Sigles en anglès de disseny centrat en l’usuari (user-centered design).
 • UX Sigles en anglès corresponents a experiència de l’usuari (user experience). Un disseny UX seria un DCU.
 • RAID Acrònim corresponent a un grup de discs durs configurat per augmentar la velocitat d’accés, seguretat o ambdues característiques (de l’anglès Redundant Array of Inexpensive Disks).
 • metadada f. Conjunt de dades associades a un fitxer que aporten informació sobre el mateix fitxer.
 • Git m. Protocol de sistema de control de versions.
 • Implementar v. En el context de l’enginyeria de software, escriure el codi necessari perquè un programari faci una certa funcionalitat.
 • UML Sigles corresponents al llenguatge estàndard per definir i modelar projectes conceptualment (de l’anglès Unified Modeling Language).
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general