Presentació

La indústria de l’animació és una de les més potents del sector audiovisual a Catalunya i està en expansió. Les empreses estan tirant endavant projectes pensats de forma global, que van més enllà d’una sèrie o d’una pel·lícula, per endinsar-se en el món del marxandatge. Tot i això, és un sector que també ha de reinventar-se constantment per tal d’aconseguir finançament i deslocalitzar-se amb l’objectiu de cercar el talent professional allà on sigui.

El perfil professional d’aquest títol, per tant, evoluciona cap a un professional polivalent capacitat per exercir la seva activitat en la creació i el desenvolupament de productes d’animació en 2D i 3D, entre d’altres, portant a terme totes les activitats relacionades amb el disseny, la conceptualització, la planificació dels projectes i la seva execució.

Aquest mòdul està dividit en dos blocs. El primer ens introdueix en la indústria de l’animació 2D i 3D, les característiques de la creació de productes d’aquest tipus i les necessitats tècniques associades. En el segon s’expliquen les tècniques de renderització i d’acabament de projecte.

En la primera unitat, “El producte i la indústria de l’animació”, aprendrem tot el que hem de saber sobre els fonaments de l’animació, els diversos productes d’animació, com funciona la indústria, com es classifiquen els productes i quines són les noves tendències actuals.

La segona unitat, “Gestió del projecte d’animació”, ens explicarà els processos propis de producció i la documentació que cal generar en els projectes d’animació, ja siguin 2D o 3D. A més a més, veurem les eines per determinar el maquinari i els sistemes digitals necessaris per portar a termes els diferents projectes d’animació segons les seves característiques.

En la tercera unitat, “Els motors de render i el procés de renderització”, s’introdueixen els conceptes sobre la renderització i els motors de render, així com el procés i la planificació de la renderització. Es presenta el motor de render Arnold, que utilitzareu, amb el programari Maya, en aquesta unitat i les següents.

En la quarta unitat, “Renderització final per capes”, s’explica el funcionament i les característiques de les estacions de treball i les granges de renderització. Aprendreu les tècniques per renderitzar en diferents capes que posteriorment es compondran en un programa de postproducció per generar la imatge final.

Finalment, en la cinquena unitat, “Acabament del projecte d’imatge”, veureu les tècniques i els mètodes per generar renders per capes i fer la composició final de les imatges renderitzades, així com tècniques per crear diferents acabats d’imatge i efectes de postproducció en la fase de renderitzat.

Per treballar aquest mòdul és necessari complementar les explicacions textuals dels continguts amb els vídeos referenciats en els enllaços, que permeten apropar-se de manera gràfica i visual als conceptes que s’hi tracten. De la mateixa manera, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es proposen en cada apartat.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge