Glossari

 • Agregadors de continguts audiovisuals m Empreses que distribueixen contingut audiovisual, i d’animació, online i que al mateix temps desenvolupen un doble rol: el de distribuïdors i el d’exhibidors.
 • Algorisme m Conjunt finit d’instruccions o passos que serveixen per executar una tasca o resoldre un problema. Algoritme.
 • Alta definició (HD) m Tecnologia del senyal de vídeo que permet veure la imatge amb molta més resolució, més detallada, més nítida i de més qualitat que l’estàndard DV.
 • Anàglif m Imatge formada per dues representacions d’un mateix objecte, l’una en blau i l’altra en vermell, no exactament superposades, de tal manera que, mirat amb un anaglifoscopi, dóna la visió en relleu de l’objecte.
 • Animació CGI 2D f Tècnica d’animació per ordinador que es fonamenta en els eixos x (amplada) i y (alçada) en un escenari bidimensional.
 • Animació CGI 3D f Tècnica d’animació per ordinador que es fonamenta en els eixos x (amplada), y (alçada) i z (profunditat) en un escenari tridimensional per crear elements de tres dimensions amb volum.
 • Animació clàssica f Tècnica d’animació tradicional que consisteix a dibuixar sobre paper les diferents fases del moviment per després passar-ho a acetats, acolorir-los i filmar-los mitjançant una càmera.
 • Animació completa f Mode de producció d’animació en què cada imatge animada generada s’utilitza per a un o dos fotogrames de l’animació i que gairebé no repeteix material, escenes, cicles ni posicions.
 • Animació de titelles f (en anglès, puppet animation) Tècnica d’animació stop motion en la qual els elements animats són titelles, ninots, nines o qualsevol model en volum articulat.
 • Animació directa f (en anglès, straight ahead) Mètode de creació d’animació no pautat en què es crea un fotograma rere l’altre, de manera contínua, seguint l’ordre en què posteriorment seran reproduïts.
 • Animació experimental f Tota forma d’expressió lliure d’un concepte o una idea mitjançant tècniques d’animació no convencionals ni estandarditzades.
 • Animació híbrida o mixta f Tècniques d’animació no convencionals ni estandarditzades que barregen diverses tècniques 2D i 3D amb imatges reals, dibuixos, etc.
 • Animació limitada f Mode de producció d’animació en què cada imatge animada generada s’utilitza per a tres o més fotogrames de l’animació i sol reaprofitar material com ara cicles, fons, posicions, etc.
 • Animació posició a posició f (en anglès, pose-to-pose) Mètode de creació d’animació que consisteix a crear primer les posicions clau del moviment i després generar els quadres intermedis.
 • Animàtica f Muntatge que s’elabora durant el procés de creació del projecte per previsualitzar com serà l’animació final.
 • Animatic reel m Segon muntatge audiovisual de la història d’animació creat amb els primers plans en 3D (layouts), simplificats i de baixa resolució partint de l’storyboard i l’story reel com a referència.
 • Animation reel f Tercera etapa del muntatge audiovisual creat amb els plans 3D animats i renderitzada a baixa qualitat.
 • Anime m Animació japonesa d’estil gràfic molt definit que aborda unes temàtiques adreçades als joves i adults.
 • ASCII m (American Standard Code for Information Interchange) Codi estàndard per a l’intercanvi d’informació que assigna valors numèrics (del 0 al 127, 7 bits de longitud) a les lletres, les xifres i els signes de puntuació.
 • Bàner m Tipus de publicitat, sobretot online, que està dissenyat amb l’objectiu de cridar l’atenció i comunicar el missatge desitjat, sense necessàriament mantenir la línia gràfica del lloc.
 • Bíblia d’art o bíblia gràfica f Dossier generat en el disseny de producció que recull tota la documentació sobre l’aspecte visual d’un projecte d’animació.
 • BIOS f (Basic Input Output System) Sistema bàsic d’entrada i sortida que s’allotja principalment sobre la placa base de l’ordinador. Executa les tasques primàries.
 • Bit m (b) Unitat mínima d’informació digital. Pot prendre el valor de 0 o 1.
 • Bit rate m Taxa de bits amb què les dades s’emmagatzemen o es transmeten. Aquesta magnitud va lligada amb la qualitat de vídeo, i pot ser constant o variable.
 • Booleà m Relatiu o pertanyent a l’obra del matemàtic anglès George Boole. Variable booleana.
 • Briefing m Document on es detalla tota la informació necessària per dur a terme un encàrrec. L’elabora el client i el facilita a la productora.
 • Byte m Unitat de mesura informàtica equivalent a 8 bits.
 • Càmera obscura f També anomenada càmera fosca, és un instrument òptic capaç d’obtenir la projecció plana d’una imatge sobre part de la seva superfície interior. És un antecedent rudimentari de la càmera fotogràfica.
 • Captura de moviment f (en anglès, motion capture) Tècnica d’animació 3D basada en la captura de moviment real a partir d’un vídeo.
 • CGI m Inicials de Computer-Generated Imagery (gràfics generats amb ordinador), tècnica que fa referència a les animacions fetes exclusivament amb ordinador, ja sigui 2D o 3D.
 • Character setup m Fase de preparació dels personatges 3D perquè els animadors els puguin animar i en la qual s’elabora el rigging i l’skinning.
 • Cinemàtica f En videojocs, seqüència de vídeo que desenvolupa i complementa la història que narra el videojoc, com per exemple pot ser la presentació d’un personatge.
 • Cinemàtica directa f (en anglès, Forward Kinematics) Tècnica d’animació CGI en la qual es calcula la posició dels elements d’una estructura articulada indicant valors específics mitjançant paràmetres.
 • Cinemàtica inversa f (en anglès, Inverse Kinematics) Tècnica d’animació CGI en la qual es mouen i animen els elements d’una estructura articulada a partir d’un esquelet.
 • Cinematògraf m Màquina obra dels germans Lumière capaç de filmar i projectar imatges en moviment. Creat a finals del segle XIX, és considerat el primer aparell de cinema.
 • Cinetoscopi m Aparell projector de pel·lícules fotogràfiques en bucle de visionat individual, inventat per Thomas Alba Edison a finals del segle XIX.
 • Clay animation m (també anomenat clay motion o claymation) Tècnica d’animació stop motion en la qual els elements animats són materials mal·leables, com ara la pasta de modelar, la plastilina o l’argila.
 • Còdec m Algorisme encarregat de la compressió i la descompressió dels arxius.
 • Codi binari m Sistema de numeració en el qual tots els números es representen utilitzant com a base dues xifres.
 • Composició f Fase d’un projecte d’animació en què s’implementen tots els elements finals que integren el pla.
 • Concept art (disseny d’art) m Conjunt d’il·lustracions l’objectiu de les quals és crear una representació visual d’un disseny, idea o estat d’ànim. S’empra en animació i videojocs per previsualitzar el resultat final del projecte.
 • Continguts multiplataforma m Continguts que van més enllà d’un sol mitjà de difusió i d’una sola manera de consumir-se.
 • Continuïtat f (en anglès, raccord) Relació que existeix entre els diferents plans d’un audiovisual a nivell narratiu, estètic i formal.
 • Core team m Equip central d’un projecte habitualment format, en audiovisual, pel productor, juntament amb el director i el seu equip.
 • Coworking m Espais de treball compartit, a mode de viver d’empreses.
 • Cronofotografia f Tècnica fotogràfica inventada a finals del segle XIX que consisteix a disparar un seguit de fotografies en un interval de temps ben curt per captar un element en moviment.
 • Crossmedia (producte) m Tipus de producte audiovisual que es vehicula en diferents plataformes per explicar una mateixa història fragmentada en diversos mitjans.
 • Demo reel f Vídeo breu de presentació que pretén mostrar les millors feines i projectes que ha portat a terme un professional del món audiovisual. Equivalent al currículum.
 • Digital Cinema Package (DCP) m Col·lecció d’arxius digitals estàndard per emmagatzemar i transmetre cinema digital, àudio, imatge i flux de dades.
 • Direct 3D/X m Estàndard desenvolupat per Microsoft Windows per a la representació de gràfics.
 • DV m (Digital Video) Estàndard de vídeo digital que es basa en el senyal que presenta una resolució de 576 píxels d’alçada x 720 d’amplada.
 • Economia col·laborativa f Noves relacions econòmiques que es fonamenten en la interacció entre subjectes mitjançant plataformes digitals.
 • Efectes especials m (en anglès, VFX o FX) Conjunt de tècniques que s’utilitzen en la indústria de l’audiovisual per aconseguir crear unes imatges que no poden ser obtingudes amb mitjans normals, com poden ser explosions, viatges a l’univers, etc.
 • Estació de treball f Ordinador d’alta qualitat dissenyat per a aplicacions tècniques, utilitzat principalment per una sola persona i connectat a una xarxa.
 • Estereoscòpia f Tècnica capaç de recollir informació visual tridimensional o de crear la il·lusió de profunditat en una imatge bidimensional.
 • Etalonatge m Procés de correcció de color de les imatges per aconseguir l’aparença adequada en funció de les necessitats narratives.
 • Ethernet m (també conegut com a RJ45) Port i connector per a la transmissió de dades en xarxa.
 • Fenomen Phi m Fenomen perceptiu que explica la generació de la il·lusió del moviment per part del nostre cervell.
 • Fenaquistoscopi m Joguina òptica composta de dos discos que giraven sobre un mateix eix. Un d’ells, amb una sèrie de ranures, permet veure els dibuixos impresos en el segon disc i amb il·lusió de moviment.
 • Ficció f Gènere literari i audiovisual que es fonamenta en la creació de mons i històries imaginàries.
 • Flux de treball (en anglès, workflow) m Recorregut per diverses fases que cal seguir per a la consecució d’un objectiu o una tasca predeterminada.
 • Foliscopi m Llibre que conté una sèrie d’imatges que varien gradualment d’una pàgina a la següent, de manera que en passar les pàgines ràpidament les imatges semblen animar-se.
 • Fotograma m (quadre, frame) Cadascuna de les imatges que componen una pel·lícula cinematogràfica, un vídeo o una animació.
 • Fotograma clau m Fotograma important d’una animació que marca un punt d’inflexió, un punt rellevant, en el sentit i la direcció del moviment.
 • Fotograma extrem m Fotograma intermedi que presenta una subtilesa en el moviment que el fa diferent dels altres.
 • Fotograma intermedi m Fotograma que queda enmig de dos fotogrames clau i no és extrem.
 • Go motion m Tècnica d’animació stop motion en la qual els elements fotografiats estan en moviment a l’hora de filmar-los. El resultat és una animació amb efecte de desenfocament de moviment.
 • Gulls de construcció de personatge (model sheets) m Documents generats en el disseny de producció que mostren el procés de construcció del personatge en 2D. N’hi ha de diversos tipus: full de construcció, de 3/4, de mides comparatives, d’expressions, de mans i peus, etc.
 • GPU m (Graphic Process Unity) Unitat de processament gràfic que incorporen les targetes gràfiques.
 • Gràfics animats m (en anglès, motion graphics) Tècnica d’animació CGI en què es crea il·lusió de moviment mitjançant imatges, títols, colors i dissenys per a productes multimèdia, productes publicitaris, presentacions, vídeos explicatius o caretes de programes televisius.
 • HDMI m (High Definition Multimedia Interface) Port i connector per a la transmissió d’àudio i vídeo digital.
 • Infografia f Tècnica de creació i tractament d’imatges digitals utilitzant ordinadors i eines informàtiques per explicar una determinada informació de manera gràfica i visual.
 • Integració 3D f Procés dins de la fase de composició que consisteix a combinar en una sola imatge animacions 3D, 2D, imatges, fotografies i vídeos d’acció real.
 • Interpolació f Tècnica d’animació CGI que fa referència a l’operació matemàtica aplicada al programari que obté nous punts partint del coneixement d’un conjunt discret de punts.
 • ISO f Organització Internacional per a l’Estandardització, organisme no governamental compost per diferents representants d’entitats de normalització de més de 150 països. La seva funció és elaborar estàndards i normes internacionals per a la indústria i el comerç.
 • JPEG m Joint Photographic Experts Group. Popular format d’arxiu per a imatge fixa, especialment útil per a fotografies.
 • Layout m Versió molt inicial del pla d’animació en la qual es defineix l’enquadrament, el tipus de pla, el moviment de càmera, la ubicació dels personatges i la relació entre ells.
 • LCD m (Liquid Crystal Display) Acrònim anglès de pantalla de cristall líquid.
 • Licensing m Permís temporal que s’atorga mitjançant un contracte per reproduir, usar i explotar una marca, un personatge, una imatge, etc., creant tota una gamma de productes derivats del producte original: videojocs, sèries, aplicacions, marxandatge, etc.
 • Lipsync m Sincronisme labial. Procés en el qual s’adeqüen les posicions de boca i llavis d’un personatge al fonema que s’ha de pronunciar.
 • Llanterna màgica f Giny precursor dels projectors de cinema o de diapositives inventat a mitjan segle XVII.
 • Llibre blanc m Document o guia amb autoritat que té com a objectiu ajudar a comprendre un tema, resoldre un problema o prendre una decisió.
 • Manga m Còmic japonès d’estil gràfic molt definit que aborda unes temàtiques adreçades als joves i adults.
 • Mapatge m Tasca de la fase d’ombrejat i texturització 3D en la qual es defineix com se situa la textura sobre l’objecte en el moment de projectar-se.
 • Memòria cau (caché) f Memòria temporal que es col·loca entre la RAM central i el processador i emmagatzema temporalment la informació que s’ha de processar i la mostra quan es torna a necessitar.
 • Micromecenatge (crowdfunding) m Nou model de finançament que es basa en la unió de petits inversors privats que s’ajunten en una plataforma en xarxa, habitualment internet, per finançar projectes.
 • Microprogramari m Programari pregravat en el maquinari que fa que els components electrònics puguin executar les tasques per a les quals han estat fabricats.
 • Modelat m Part del procés de creació 3D en què es construeix la representació tridimensional del model mitjançant diverses tècniques. És l’etapa més primerenca.
 • Morphing m Transformació gradual d’una imatge a una altra. Aquesta transició s’aconsegueix mitjançant programari.
 • MPEG m Moving Pictures Experts Group, grup vinculat amb l’ISO encarregat del desenvolupament de normes de codificació per a àudio i vídeo.
 • Multiplà adj Tècnica d’animació clàssica creada per Walt Disney per aconseguir un efecte tridimensional mitjançant la filmació dels elements animats col·locats en distintes capes.
 • NTSC m National Television System Committee (NTSC), estàndard de vídeo i televisió d’Amèrica del Nord i Japó.
 • Ombreig m Fase de la producció 3D en la qual es defineix l’aparença visual dels objectes modelats aplicant-los efectes de profunditat visual mitjançant diversos nivells de foscor (ombres).
 • OpenGL m (Open Graphics Library) Estàndard de codi lliure per a la representació de gràfics.
 • PAL m Phase Alternate Line, estàndard de vídeo i televisió a gran part d’Europa, Hong Kong, l’Orient Mitjà, la Xina i alguns països de l’Amèrica del Sud i de l’Àfrica.
 • Persistència retiniana f Fenomen perceptiu científicament superat avui dia que explica la generació de la il·lusió del moviment per part del nostre cervell.
 • Pipeline m Segmentació d’un procés en diversos trams per optimitzar-ne el rendiment.
 • Píxel m (contracció de Picture Element) Unitat mínima que forma una imatge de mapa de bits.
 • Pixilació f Tècnica stop motion basada en l’animació de persones reals i objectes quotidians.
 • Plug-in m Aplicació informàtica que interacciona amb una altra aplicació per aportar-li una funció o utilitat addicional, generalment molt específica.
 • Polarització f Fenomen que consisteix a conferir una direcció ben definida al camp elèctric que caracteritza les ones que formen la radiació.
 • Praxinoscopi f Versió perfeccionada del zoòtrop en la qual les ranures del tambor se substitueixen per miralls.
 • Prop m Accessori o complement usat en una escena, per exemple un telèfon, amb el qual interactuen els personatges i que necessiten ser animats.
 • Públic objectiu m Destinatari ideal d’un producte.
 • RAM f (Random Access Memory) Memòria d’accés aleatori, de lectura i escriptura i volàtil.
 • Realitat augmentada f Visió directa o indirecta d’un entorn físic en el món real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la creació d’una realitat mixta en temps real.
 • Relació d’aspecte f (en anglès, aspect ratio) Concepte que relaciona l’amplada amb l’alçada del format.
 • Render m Procés mitjançant el qual uns gràfics creats per ordinador es converteixen en imatges realistes amb ombres, color, textures i altres paràmetres.
 • RGB m (Red Green Blue) Vermell, verd i blau, colors primaris de la llum.
 • Resolució m Precisió de detall d’una imatge que relaciona el nombre total de píxels per alçada i per amplada. Es mesura en píxels per polzada (ppi).
 • Retallables animats m (en anglès, cut out) Tècnica d’animació stop motion en la qual els elements animats són figures planes i articulades de paper, cartró o altres materials similars.
 • Rigging m Part del procés de creació 3D en què es construeixen l’esquelet d’ossos i els controladors del personatge per animar un model 3D.
 • ROM f (Read Only Memory) Memòria només de lectura, de tipus electrònica, de la qual només es pot llegir la informació que té gravada.
 • Rotoscòpia f Tècnica d’animació 2D basada en la captura de moviment real a partir de les posicions tridimensionals captades per sensors.
 • Royalties m Pagament que s’efectua al titular de drets d’autor, patents, marques i altres a canvi del dret a usar-los i explotar-los.
 • SECAM m Sequentiel Couleur avec Mémoire, estàndard de vídeo i televisió de França, Rússia i alguns països de l’òrbita exsoviètica i de l’Àfrica.
 • Skinning m Fase de la preparació dels personatges 3D en la qual es relaciona i vincula la malla modelada amb l’estructura òssia de l’esquelet.
 • Soroll m Distorsió. Dades no desitjades sense significat aparent provinents d’altres activitats que se sumen al senyal i el modifiquen.
 • Spline m Funció definida per una línia corba generada a partir de tres coordenades informàtiques.
 • Sprite m Sèrie d’imatges seqüenciades i compilades en un mateix arxiu que representen un mateix personatge o element en diferents posicions utilitzat en videojocs 2D.
 • Start-up f Empresa emergent de creació recent que es troba en una fase de desenvolupament de producte i cerca de mercats. S’associa al sector de les noves tecnologies o models de negoci innovadors.
 • Stop motion m Tècnica d’animació mitjançant captura d’imatge fixa que es caracteritza per utilitzar l’enregistrament fotograma a fotograma per crear l’animació.
 • Storyboard m Document gràfic format per vinyetes que trasllada el guió a imatges amb les acotacions sonores i tècniques per a cada pla.
 • Story reel m Primer muntatge audiovisual de la història d’animació creat a partir de les vinyetes de l’storyboard i que incorpora les veus de referència i els primers efectes sonors.
 • Target m Públic objectiu.
 • Taumatrop m Joguina òptica que consisteix en un disc dibuixat per dues cares que en fer-lo girar ràpidament fa que se superposin les imatges i produeixin il·lusió de moviment.
 • TCP/IP m Conjunt de protocols utilitzats per tots els ordinadors connectats a internet, de manera que aquests puguin comunicar-se entre si.
 • Textura f En gràfics digitals, imatge de mapa de bits aplicada sobre una superfície.
 • Texturització f Fase de la producció 3D en la qual es defineix l’aparença visual dels objectes modelats aplicant-los textures.
 • Time-lapse m Tècnica d’animació similar a l’stop motion que consisteix en la filmació fotogràfica a intervals per mostrar diferents esdeveniments que generalment transcorren a velocitats molt lentes i imperceptibles per l’ull humà.
 • Timing m Durada d’una acció animada determinada i la seva distribució en el temps entre els dibuixos o les posicions en l’animació.
 • Transmèdia (producte) m Tipus de producte audiovisual que es vehicula en diferents plataformes per explicar múltiples històries d’un mateix univers.
 • TRS m Tip Ring Sleeve, port i connector, també conegut com a mini-Jack, per a la sortida i entrada d’àudio.
 • Truca f Nom que rep la càmera de filmació d’animació clàssica que es posiciona en angulació zenital perpendicular al pla dels dibuixos.
 • Unitat de processament central (CPU) f Processador central de l’ordinador, que forma part del maquinari.
 • USB m (Universal Serial Bus) Port i connector estàndard més utilitzat per connectar perifèrics.
 • Vector m Representació geomètrica d’una magnitud (força, velocitat, etc.) que necessita orientació espacial, punt d’aplicació, direcció i sentit per quedar definida.
 • VGA m (Video Graphics Array) Port i connector per a la connexió del monitor.
 • Wi-fi m (Wireless Fidelity) Port per a la connexió sense fils.
 • Wireframe m Literalment, ‘filferro’. En entorns 3D, imatge generada per ordinador que funciona com a imatge d’esbós creada a partir de la interconnexió dels polígons i que només mostra l’estructura del model.
 • Zoòtrop m Joguina òptica en forma de tambor amb escletxes que en girar-la produeix la il·lusió de moviment d’unes figures dibuixades.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general