GES: Mòduls i validació

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Informació sobre els Mòduls optatius

Informació sobre els Mòduls optatius

Seguiment de la compleció del curs

Seguiment de la compleció del curs

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

miniops

miniops

Criteris

En els estudis de GES de l'IOC l'avaluació dels mòduls és contínua

 

  • Per superar un mòdul has d'haver realitzat amb aprofitament totes les activitats d'avaluació contínua. La qualificació final del mòdul serà l'obtinguda al llarg del trimestre.
  • Les retroaccions que et fa el professorat de les teves tasques et permetran conèixer els punts on, si cal, has de millorar i al final de cada lliurament tindràs les qualificacions que et permetran saber com progressen els teus aprenentatges 
  • Al final del trimestre no hi haurà cap prova de recuperació atès que l'assoliment dels objectius i les competències de cada mòdul es materialitza i evidencia en la realització i presentació de totes les activitats d'avaluació contínua.
  • Si no has superat el mòdul per avaluació contínua l'hauràs de tornar a cursar fins assolir-ne els objectius i les competències.
  • La manca injustificada d'activitats d'avaluació contínua presentades s'entendrà com una renúncia a ser avaluat.

9 mòduls del currículum de GES tenen una Prova de validació presencial 

L'objectiu d'aquesta prova és doble:

 

  • Validar que ets tu qui realment has realitzat i presentat les activitats d'avaluació contínua.
  • Evidenciar que has assolit els objectius i competències del mòdul.

Només tindràs dret a fer aquesta prova de validació si tens una qualificació mínima de 5 en el conjunt de les activitats d'avaluació contínua i el resultat de la prova de validació serà únicament Valida o No valida.

  • Si Valides la prova, la qualificació final del mòdul serà l'obtinguda al llarg del trimestre en realitzar les activitats d'avaluació contínua.
  • Si No valides la prova, tindràs com a qualificació final del mòdul un 4 i l'hauràs de tornar a cursar fins validar-lo.