GES: Informació sobre els Mòduls optatius

GES: Mòduls i validació

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Informació sobre els Mòduls optatius

Seguiment de la compleció del curs

Seguiment de la compleció del curs

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

miniops

miniops

Els mòduls optatius que pots cursar a l'IOC són els següents

 

MÒDULS OPTATIUS

NIVELL

CI0A Anglès 0. Aquest mòdul d'adreça a tots aquells alumnes que no han estudiat mai anglès. Comença per l'estudi del vocabulari més bàsic i dels verbs elementals.

Nivell 1 No es pot cursar si s'han superat els mòduls CI1A, CI2A o CI3A

CA6 Llengua i TIC. Introducció a la Llengua Catalana de Nivell 2. Aquest mòdul està pensat per a aquells alumnes que tenen els mòduls de Català de Nivell 1 convalidats. La finalitat és que assoleixin el nivell suficient de llengua per poder fer sense dificultat el mòdul CA3. L'eix central és l'estudi de la llengua catalana com a eina de relació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Entre d'altres tasques, hauran de llegir blocs i obrir-ne un de propi.

Nivell 2

CA7 Ampliació de llengua catalana. En aquest mòdul es treballarà la capacitat de construir textos orals i escrits amb coherència, cohesió i correcció ortogràfica.

Nivell 2

CT5 Taller de escritura creativa (módulo en castellano). En este módulo sacaremos el escritor o escritora que llevamos dentro. Veremos algunas claves sobre la escritura creativa a través de nuestros cinco sentidos y escribiremos. En este módulo será obligatorio hacer una tarea grupal que consiste en la selección, edición y publicación de la revista del Taller.

Nivell 1

CT6 Hablemos de literatura. És un mòdul pensat per consolidar els coneixements necessaris per estudiar els textos literaris des del punt de vista formal. La finalitat bàsica és que els alumnes esdevinguin lectors capaços de gaudir i d'extreure conclusions dels textos literaris. L'eix central de treball serà la lectura d'una obra literària contemporània. 

En aquest mòdul usarem aplicacions per poder mantenir videoconferències en línia. Per aquest motiu hauràs de tenir una webcam o un dispositiu mòbil per poder usar les aplicacions que et permetin participar-hi.

Nivell 2

MA5 Introducció a les matemàtiques de nivell 2. Aquest mòdul està pensat per a aquells alumnes que tenen les matemàtiques MA1 i MA2 convalidades o acreditades. En aquest mòdul es repassaran continguts d'aritmètica i geometria i per tant és incompatible amb haver cursat MA1 i MA2.

Abans de començar les Matemàtiques de nivell 2

(MA3 i MA4)

MA6 Ampliació de matemàtiques Aquest mòdul permet assolir les competències matemàtiques necessàries per estudiar batxillerat o un cicle formatiu de tipus tècnic: numeració i càlcul, geometria del pla, funcions quadràtica i exponencial, estadística i probabilitat. El que aprendreu us permetrà resoldre cooperativament un repte amb eines com Google Maps, Free Map Tools i Gimp. Liurament a lliurament haureu d'escriure un informe explicant com s'ha resolt el repte. Aquest treball individual representarà aproximadament la meitat de la qualificació del mòdul

Nivell 2 després de MA3

MC11 El món del treball. En aquest mòdul es treballen un seguit d'aspectes vinculats al món de l'empresa (factures, pressupostos, nòmines...)

Nivell 2

MC12 Fem recerca. En aquest mòdul procurarem entendre la forma que té la Ciència d'explicar el món que ens envolta, i ho farem a partir d'un treball pràctic senzill, que podrem fer des de casa. Haurem de resoldre de forma científica una qüestió concreta plantejant una hipòtesi, dissenyant una pràctica per comprovar-ne la validesa i confirmar-la o refutar-la i duent-la a terme. IDesprés compartirem la feina amb els companys a partir d'un informe científic. Volem que sigui un mòdul amb més contingut pràctic que no pas teòric.

Nivells 1 i 2

Després de superar MC1 i MC2

SO10 Catalunya dins l'Espanya del segle XX. En aquest mòdul s'estudia la història de Catalunya dels darrers cent anys. Calen uns certs coneixements d'història contemporània.

Nivell 2 

SO11 El fet religiós. En aquest mòdul es treballen els diversos conceptes religiosos aplicats a les diferents religions.

Nivells 1 i 2

SO13 El còmic. En aquest mòdul s'aprèn a fer anar programes de retoc i composició d'imatges per ordinador i alhora s'aprenen els fonaments tècnics i de llenguatge del còmic. Es necessita disposar d'ordinador propi ja que cal instal∙lar-hi dos programes.

Nivells 1 i 2

SO16 Conèixer Catalunya És un mòdul optatiu d'introducció als aspectes més bàsics de la geografia, la història, la cultura i la societat catalana. Està enfocat a aquells alumnes que inicien el nivell 1 del GES i que tenen un gran desconeixement dels aspectes bàsics del nostre país. S'ha de cursar abans que els mòduls SO2 i SO3.

Nivell 1

SO20 Història de l'art antic i medieval. És un mòdul que permet un primer acostament a les creacions de Grècia i Roma i al coneixement de l'art romànic i gòtic, amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats d'observació, anàlisi i crítica personal dels objectes artístics. Important: Aquest mòdul només el poden cursar els alumnes que estan al nivell 1.

 Nivell 1
SO21 Història de la pintura moderna i contemporània. El mòdul proporciona una introducció a la contemplació i gaudi de la pintura occidental entre els segles XIX i XX; vol permetre la comprensió de les novetats progressivament esdevingudes en la manera d'entendre la creació d'imatges i en el paper social de l'art. Important: Aquest mòdul només el poden cursar els alumnes que estan al nivell 2.  Nivell 2
SO22 Cartografia de les grans construccions. A partir de quatre grans infraestructures mundials, l'alumnat treballa el perquè s'han construït, quines dificultats hi ha hagut, si eren necessàries o no, etc. Bona part del treball es desenvolupa fent servir mapes online, amb la qual cosa l'alumne n'aprendrà el seu maneig. És un mòdul instrumental, que no requereix de coneixements acadèmics molt específics ni de teoria per a aprendre's de memòria.

Nivell 1

Tots els mòduls optatius s'aproven per avaluació contínua