Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional

  1. Identifica els règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional i la normativa que el regula, i reconeix les normes de contractació de l’emmagatzematge, el dipòsit i el tractament de les mercaderies especials.
  2. Reconeix les funcions del magatzem en la cadena logística, identificant els elements físics que el componen i la normativa de seguretat i higiene aplicable.

Organització dels espais del magatzem i del procés d’emmagatzematge

  1. Coneix l’organització dels espais i del procés d’emmagatzematge.
  2. Gestiona les operacions de recepció, preparació de comandes (picking) i expedició, complint les ordres i protocols establerts i optimitzant-ne els temps de realització.
  3. Gestiona les operacions subjectes a la logística inversa, determinant el tractament de les mercaderies retornades.
  4. Supervisa els processos operatius realitzats en el magatzem, proposa sistemes de millora de la qualitat del servei i plans de formació i reciclatge del personal.

Gestió i supervisió d’estocs

  1. Confecciona i controla el pressupost del magatzem, identificant desviacions provinents de l’assignació de costos.
  2. Gestiona els estocs del magatzem, assegurant-ne l’aprovisionament i expedició.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF