Presentació

La competitivitat al mercat va en augment, i si les empreses es volen mantenir han d’aprofitar tots els recursos al seu abast per tindre menys costos a la vegada que continuen amb el negoci. La logística adquireix cada vegada més importància en l’empresa actual, és el nexe d’unió entre la producció i el mercat, i implica la planificació i la gestió dels recursos disponibles. La seva funció és posar en funcionament i controlar amb eficiència els materials i els productes, des del punt d’origen fins al consum.

L’emmagatzematge és cada vegada més important per a les empreses. D’aquesta manera, s’asseguren que la mercaderia està protegida i correctament conservada per a quan s’ha d’enviar. Segons com s’emmagatzemi la mercaderia, es pot evitar gran part de les incidències, deterioraments i pèrdues de productes, i així aconseguir esquivar contratemps econòmics importants que impliquen pèrdues per a les empreses.

El paper del magatzem és clau en la cadena logística de grans empreses. Per això hi ha una normativa específica per a l’emmagatzematge, tant a escala nacional com internacional. Una correcta implantació d’un magatzem és una condició imprescindible per optimitzar l’operativitat en funció dels articles que cal emmagatzemar i el nombre d’entrades i sortides previstes.

En aquest mòdul, titulat Logística d’emmagatzematge, s’explica com és de fonamental per als bons resultats de l’empresa l’organització de les operacions d’emmagatzematge de mercaderies en condicions que en garanteixin la conservació, mitjançant l’optimització de mitjans humans, materials i d’espai disponible.

A la primera unitat, “Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional”, es presenta la normativa a tots els nivells relacionada amb l’emmagatzematge, que recull des de la legislació específica fins a les funcions dels magatzems. A més, s’identifiquen els tipus d’unitats de càrrega i d’elements de manipulació de la mercaderia permesos.

A la segona unitat, “Organització dels espais del magatzem”, s’estudien de manera progressiva els diferents aspectes del magatzem. Primer es determina la millor localització geogràfica per al magatzem i, una vegada ubicat, la millor tècnica de distribució per optimitzar els resultats. Després s’analitzen els tipus de materials i les opcions de càrrega i descàrrega d’aquest material i, finalment, la documentació en la logística d’emmagatzemament.

A la tercera unitat, “Organització del procés d’emmagatzematge”, s’analitza el procés de la logística inversa, és a dir, allò que succeeix quan es vol retornar una mercaderia. També es veuen els diferents mètodes de supervisió dels processos realitzats al magatzem: des de la implantació de nous sistemes fins a la formació del personal.

A la quarta unitat, “Gestió i supervisió d’estocs”, s’estudia la part econòmica de la logística d’emmagatzematge. Es faciliten les eines necessàries per entendre el pressupost d’un magatzem i per saber com gestionar els estocs i no tenir pèrdues.

Per aconseguir amb èxit els resultats d’aprenentatge de cada unitat cal estudiar els continguts i fer les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades. Teniu a la vostra disposició resums, enllaços d’interès i annexos per assolir i ampliar els coneixements adquirits.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge