Glossari

 • ADR Sigles identificadores de l’Acord europeu sobre el transport internacional de càrregues perilloses per via terrestre.
 • Aprovisionament m Adquisició i emmagatzematge de primeres matèries necessàries per dur a terme el procés de producció d’una empresa.
 • Canal de distribució m Camí que segueix un producte a través dels intermediaris fins al consumidor o usuari final.
 • CIFS (common internet file system) Sigla corresponent a la denominació anglesa del sistema d’arxius d’internet comú. Protocol de xarxa que proporciona la fundació per a l’ús compartit d’arxius basats en Windows i altres utilitats de la xarxa.
 • CIM (centre integral de mercaderies) Nus de transport on té lloc la recepció de mercaderies per a la seva gestió i posterior expedició i distribució.
 • Codificació f Sistema que representa cada article per mitjà d’un codi amb les informacions necessàries i suficients per mitjà de xifres i lletres.
 • Contracte de dipòsit m Contracte real mitjançant el qual una part lliura temporalment una cosa a una altra part, que rep l’obligació de custodiar-la, conservar-la i tornar-la si és reclamada per la part o per algú amb dret a fer-ho.
 • Cost de tinença m Cost de mantenir la mercaderia al magatzem de l’empresa. Representa el cost d’oportunitat de tenir recursos econòmics invertits en l’estoc del magatzem, i no en un altre lloc.
 • EDI (electronic data interchange) Sigles en anglès corresponents a la transmissió estructurada de dades entre organitzacions per mitjans electrònics. S’utilitza per transferir documents electrònics o dades de negocis d’un sistema computacional a un altre.
 • EPI (equips de protecció individual) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-se d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut a la feina.
 • Expedir v Donar curs i despatx a les causes i negocis.
 • Factor de risc m Element o condició que afavoreix l’existència i la magnitud d’un risc d’accident.
 • Farcell m Objecte embolicat amb tela per poder ser transportat d’una banda a l’altra.
 • Fiscalitat f Conjunt de lleis relatives als impostos.
 • FTP (file transfer protocol) Sigla en anglès corresponent al protocol d’internet estàndard per transmetre arxius entre ordinadors en internet amb connexions TCP/IP.
 • IMDG Codi marítim internacional de mercaderies perilloses. Publicació de l’Organització Marítima Internacional (OMI) que recopila totes les disposicions vigents que regulen el transport de mercaderies perilloses per via marítima.
 • Import brut m Preu base, sense incloure els gravàmens o impostos.
 • Import net m Preu de l’article, més tots els gravàmens o impostos que aquest genera.
 • KPI Sèrie de mètriques que s’utilitzen per sintetitzar la informació sobre l’eficàcia i productivitat de les accions d’un negoci, amb la finalitat de poder prendre decisions i determinar les més efectives a l’hora de complir amb els objectius marcats en un procés o projecte concret.
 • Lísing m Combinació de l’arrendament amb la compravenda de béns mitjançant la qual s’arrenda el bé en qüestió. Finalitzat el termini d’arrendament, l’arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d’un nou bé que substitueix l’anterior, que ha quedat obsolet, o adquirir-lo en propietat a canvi d’un preu pel valor residual.
 • Logística f Conjunt d’activitats, tècniques i recursos relacionats amb el flux de materials, des de l’origen de les primeres matèries fins al subministrament de productes acabats als consumidors finals.
 • Magatzem m Local destinat a guardar primeres matèries, productes semielaborats o mercaderies.
 • Moll m Accés elevat d’un magatzem que facilita el transport del material.
 • NFS (network file system) Sigla corresponent al protocol utilitzat per a sistemes d’arxius distribuït en un entorn de xarxa de computadores d’àrea local. Possibilita que diferents sistemes connectats a una mateixa xarxa accedeixin a fitxers remots com si fossin de locals.
 • Normativa ISO f Conjunt de normes sobre qualitat i gestió de la qualitat establertes per l’Organització Internacional de Normalització.
 • Operador logístic m Persona que coordina totes les activitats de direcció de flux dels materials i productes que necessita una empresa, des de la font de subministrament dels materials fins a l’ús per part del consumidor final.
 • PFU (productes fora d’ús) Sigla corresponent al producte a l’abast del consumidor que ha deixat de satisfer les seves necessitats.
 • PMP (preu mitjà ponderat) Sigla corresponent al preu resultant de dividir la suma de les diverses quantitats adquirides, multiplicades pel seu preu d’adquisició, entre la suma de les quantitats adquirides.
 • Proveïdor m Persona física o jurídica que subministra un producte o un servei perquè sigui transformat, revenut o consumit.
 • Racionalització f Organització del procés de producció d’una empresa de manera que s’obtingui el màxim rendiment dels diferents factors que hi intervenen (especialment del treball), s’incrementi la productivitat i disminueixin els costos amb el mínim esforç.
 • Raó social f Nom oficial i legal que adopta una societat, una empresa o una casa comercial. La raó social avala de forma efectiva la creació de l’organització i està descrita en escriptura pública o en un document de constitució de la companyia.
 • Ràpel m Descompte que obté un comprador d’un proveïdor per un cert volum de comandes en un període, generalment un any fiscal.
 • Rènting m Contracte de lloguer de vehicles o béns d’equipament a mitjà termini que inclou a les quotes els costos de manteniment, assegurança i reparació, sense opció de compra final del bé arrendat.
 • Retroalimentació dels resultats f Anàlisi que permet corregir o modificar les mateixes actuacions de forma ràpida, gairebé automàtica.
 • SPC (control estadístic del procés) Sigla corresponent als gràfics de control, amb l’objectiu d’obtenir un procés controlat utilitzant tècniques estadístiques per reduir la variació contínuament. Quasi tota la seva potència està en la capacitat de monitorar el centre del procés i la seva variació.
 • TFTP (trivial file transfer protocol) Sigla corresponent a la unitat de programació d’internet per transferir arxius. És més senzill d’utilitzar que l’FTP, però amb menys capacitat. S’utilitza quan l’autentificació de l’usuari i la visibilitat del directori no són requerits.
 • Traçabilitat f Capacitat de reproduir l’historial, l’aplicació o la localització d’allò que s’examina. La traçabilitat d’un producte pot estar relacionada amb l’origen dels materials i les parts, l’historial del processament, la distribució i la localització del producte després de lliurar-lo.
 • Transelevador m Màquina de manutenció formada per una o dues columnes, guiada per un carril superior i un altre d’inferior, dissenyada per treballar en passadissos estrets i de gran alçada.
 • Transversal f Que concerneix diferents àmbits o disciplines en lloc d’un problema en concret.
 • ULD (unit load device) Sigla en anglès que defineix el contenidor o palet metàl·lic que permet que una gran quantitat de càrrega sigui agrupada en una sola unitat. Com que té menys unitats de càrrega, s’estalvia temps i esforç al personal.
 • Warrant m Producte derivat en forma de contracte, emès per una societat i negociable en un mercat secundari, que dona dret al comprador a efectuar una operació de compravenda a un preu i en una data determinats.
 • ZAL (zona d’activitats logístiques) Sigla corresponent a la zona del port destinada al desplegament d’activitats de distribució, emmagatzematge i manipulació de mercaderies, materials i productes o components industrials, amb la finalitat de distribuir-los a llocs concrets en la quantitat i el moment oportuns.
 • Zona franca f Zona del litoral, generalment inclosa o annexa a un port, amb les instal·lacions necessàries, on es poden desembarcar, estar-hi transitòriament, manipular i transformar mercaderies provinents de ports estrangers sense pagar drets de duana mentre no entrin al país.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general