Objectius

En acabar el crèdit, heu de ser capaços del següent:

 • Identificar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons els tipus d’empresa i processos.
 • Relacionar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball amb els efectes que poden provocar en la salut.
 • Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals originades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball sobre la salut de les persones.
 • Valorar les implicacions econòmiques i socials, en les empreses i en la societat, dels efectes provocats pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de dades estadístiques i econòmiques.
 • Interpretar la normativa general, els criteris interns d’empresa i els procediments de treball establerts en relació amb l’organització i la càrrega de treball, a partir de manuals i documents normatius.
 • Identificar els indicadors i els elements nous, organitzatius, tecnològics i normatius, relacionats amb l’organització i la càrrega de treball, que poden assenyalar la necessitat d’avaluar els riscos dels llocs de treball.
 • Interpretar els continguts dels indicadors i les característiques dels elements nous dels llocs de treball, amb relació als riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
 • Determinar la necessitat d’avaluar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de la interpretació dels indicadors i els elements nous dels llocs de treball.
 • Establir el grau d’importància de la informació i les dades de l’organització de l’empresa i del treball necessàries per identificar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons les característiques dels treballs.
 • Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental i personal necessària per identificar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
 • Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació a l’organització i la càrrega de treball, a partir de les seves característiques, la documentació del lloc de treball i l’opinió del personal implicat en els diferents àmbits de l’empresa.
 • Determinar el grau d’idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb relació a la normativa externa.
 • Relacionar les desviacions pel que fa a l’organització i la càrrega de treball entre els procediments reals, i els mètodes i procediments establerts normativament en l’empresa.
 • Identificar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball presents a partir de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes i procediments de treball, les desviacions entre els procediments de treball reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per identificar els riscos.
 • Relacionar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega de treball (il·luminació, temperatura, humitat, ventilació, càrrega de treball mental i físic, postures, equips, condicions laborals i factors psicosocials) amb els paràmetres, procediments, instruments i aparells per mesurar-los.
 • Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les condicions de calibratge i els procediments de posada a punt dels aparells de mesura dels paràmetres ambientals i dels esforços, a partir de la documentació tècnica.
 • Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques analítiques, els instruments i els procediments per mesurar els factors organitzatius i psicosocials, a partir de manuals, enquestes, graelles d’observació i grups de discussió.
 • Mesurar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega de treball (il·luminació, temperatura, humitat, ventilació, càrrega de treball mental i física, postures, equips, condicions laborals i factors psicosocials) segons les normatives sobre mesura de riscos, i les instruccions i els procediments establerts, a partir dels instruments i aparells adequats.
 • Determinar els riscos, la mesura dels quals requereix l’assessorament, la col·laboració o la consulta amb altres especialistes, professionals o entitats, segons la normativa externa, i els criteris interns i les possibilitats de l’empresa.
 • Determinar l’àmbit geogràfic o departamental d’influència dels riscos, les persones afectades, els temps d’exposició i les persones de l’organització implicades en la prevenció, a partir de les característiques i els elements organitzatius dels llocs de treball, segons els riscos identificats.
 • Identificar els valors dels paràmetres dels factors ambientals, dimensionals i ergonòmics que configuren nivells acceptables de qualitat de l’aire, de confortabilitat dels espais i edificis i de seguretat dels equips, segons la normativa establerta, i informacions i estudis tècnics de prevenció i salut laboral.
 • Identificar les condicions organitzatives, laborals i psicosocials que configuren situacions de qualitat de treball, segons la normativa establerta, i informacions i estudis tècnics de prevenció i salut laboral.
 • Determinar les desviacions dels factors de risc en els llocs de treball, derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de la comparació entre els valors dels riscos identificats, la normativa vigent, i els criteris de referència i procediments de treball interns.
 • Avaluar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons l’anàlisi dels factors de risc, les mesures dels paràmetres i les desviacions, a partir dels criteris de referència i la normativa establerta sobre avaluació de riscos.
 • Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball, segons els valors dels paràmetres mesurats, les condicions dels factors de risc, la gravetat dels efectes que poden produir en la salut i el nombre de persones afectades.
 • Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures de prevenció i les tècniques preventives aplicables als riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de documentació i estudis tècnics.
 • Relacionar les mesures de prevenció i les tècniques preventives amb els riscos derivats de l’organització, i la càrrega de treball i els efectes eliminatoris o reductors del risc que poden originar.
 • Seleccionar les mesures de prevenció que es poden aplicar davant dels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons criteris de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.
 • Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons els factors de risc presents en el lloc de treball, a partir del Pla general de prevenció, les condicions de treball, les característiques de les mesures i els procediments establerts d’implantació.
Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF