Objectius

 1. En acabar el crèdit l’alumne/a ha de saber:
  • Relacionar les condicions i característiques dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines, els equips i els processos de treball amb els perills i els sistemes i elements de prevenció i protecció.
  • Interpretar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, a partir de manuals d’operacions i d’informació tècnica.
  • Relacionar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips amb les normes generals exigibles sobre prevenció de riscos.
  • Interpretar les característiques i els riscos específics de les activitats de perillositat alta, en relació amb els treballs en altura, productes químics, recintes confinats, líquids inflamables, soldadures i d’altres, a partir de la informació tècnica.
  • Elaborar procediments segurs per a treballs de perillositat alta, segons la normativa vigent i els sistemes de protecció adequats, a partir de manuals de procediment generals.
  • Recollir informació i dades sobre accidents i incidents, a partir dels fets que han succeït, els equips, materials i instal·lacions implicats, les persones involucrades i les seves conductes.
  • Identificar incompliments de normes i anomalies de funcionament en locals, màquines, instal·lacions i procediments de treball a partir de les normes generals i internes i de procediments normalitzats establerts.
  • Determinar possibles causes dels accidents i incidents a partir de la informació i les dades obtingudes sobre els fets, segons els procediments establerts d’anàlisi de riscos i d’investigació d’accidents.
  • Enregistrar dades sobre accidents i incidents, anomalies de seguretat en locals, instal·lacions, màquines i equips, desviacions i incompliments de procediments de treball, mesures de paràmetres i mesures de prevenció i seguretat, segons els procediments i formats d’enregistrament establerts.
  • Determinar millores de les condicions i característiques de seguretat dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines i els equips i procediments de treball, segons les anomalies i incompliments detectats en l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents, en els controls de riscos i en les inspeccions de seguretat.
  • Mesurar els paràmetres que determinen l’estat de les instal·lacions elèctriques, de pressió, tèrmiques i d’altres, el funcionament de màquines i equips, les condicions termohigronomètriques i la presència de contaminants físics a l’ambient de treball, amb els equips adequats i d’acord amb els procediments establerts.
  • Identificar desviacions en els valors dels paràmetres mesurats en relació amb els valors estàndard normatius i/o recomanats.
  • Interpretar les dades obtingudes en les mesures i anàlisis quantitatives o qualitatives de seguretat, de manera adequada, d’acord amb les exigències expressades per les normes generals i internes de l’empresa.
  • Determinar mesures preventives en locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball, que redueixin o eliminin els riscos, d’acord amb els resultats de les avaluacions de riscos i de les investigacions d’accidents, segons les normes generals i específiques i els principis generals de prevenció col·lectiva i protecció individual adients.
  • Determinar modificacions dels procediments i accions relacionades amb mètodes de treball i operacions amb màquines i/o instal·lacions, a partir de la detecció de possibles danys per a la salut en les avaluacions de riscos.
  • Obtenir informació útil de persones en les inspeccions i les investigacions de seguretat i accidents, de manera detallada, que permeti analitzar i investigar els fets i identificar les causes principals i secundàries, amb una actitud comprensiva i utilitzant un llenguatge adaptat a la persona entrevistada.
  • Comunicar informació sobre riscos existents i procediments de treball segurs, amb claredat i utilitzant un llenguatge adaptat a les persones a les quals s’informa.
  • Verificar el compliment de la normativa general i les normatives internes en relació amb les condicions de seguretat i salut, i dels procediments que cal seguir en els processos de treball, a partir de la normativa específica en cada cas.
  • Identificar locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball per verificar l’existència o no de riscos per a la seguretat i la salut, d’acord amb els indicadors i les normes generals i específiques de l’empresa.
  • Relacionar les deficiències de les instal·lacions, màquines i equips amb la normativa vigent, les possibles conseqüències i danys per a la salut, i les mesures preventives que es poden adoptar.
  • Establir la senyalització dels equips de lluita contra incendis d’acord amb les necessitats específiques i les característiques dels locals i instal·lacions.
  • Interpretar els components, les característiques funcionals, les aplicacions i els procediments de manteniment dels equips d’alarma i de prevenció, detecció, localització i extinció d’incendis, a partir de la informació tècnica.
  • Determinar el pla de control i manteniment preventiu dels sistemes de prevenció i alarma contra incendis, d’acord amb la normativa vigent.
  • Interpretar els efectes del corrent elèctric sobre la salut, els sistemes de prevenció elèctrica, els elements de protecció contra contactes elèctrics i la normativa bàsica sobre instal·lacions elèctriques, a partir de la informació tècnica i els reglaments elèctrics.
  • Relacionar les operacions, els processos i l’estat de les màquines, els equips i les instal·lacions amb el risc elèctric.
  • Valorar l’estat de seguretat dels locals, instal·lacions, màquines i equipaments i la idoneïtat dels mètodes de treball, segons la normativa vigent i els criteris interns.
  • Valorar els riscos detectats en locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball, segons la probabilitat ponderada del risc i la severitat del dany que pot causar, a partir de mètodes qualitatius i quantitatius de valoració.
  • Valorar les mesures preventives adoptades sobre locals, instal·lacions, màquines i equips, d’acord amb l’eficàcia de la mesura, els índexs d’accidents/incidents anteriors i posteriors a l’adopció de la mesura i la satisfacció de les persones afectades.
  • Determinar les operacions i els procediments d’emmagatzematge, conservació, reposició i revisió periòdica dels equips de prevenció i alarma contra incendis, segons la normativa vigent.
  • Interpretar les característiques tècniques, les limitacions d’ús, les normes de manteniment, emmagatzematge, conservació i ús i els requisits de certificació dels equips de protecció individual, a partir de la informació tècnica.
  • Relacionar els equips de protecció individual amb els riscos, danys i perills de què han de protegir.
  • Valorar la idoneïtat dels equips de protecció individual en relació amb el dany del qual es vol protegir, segons l’adequació i homologació a la normativa vigent i l’estat d’ús i funcionament.
  • Determinar el contingut, format i canal de comunicació dels informes sobre accidents, incidents, anomalies dels processos i mètodes de treball, les desviacions de les mesures de condicions de treball i les valoracions dels riscos, les condicions de seguretat, els equips i les mesures de prevenció, d’acord amb la destinació i la finalitat de l’informe.
Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF