Introducció

El concepte de seguretat i higiene en el treball no és un concepte fix, sinó que ha estat objecte de nombroses definicions que amb el temps han anat evolucionant, de la mateixa manera que s’han produït canvis en les condicions, circumstàncies, etc., en les formes de treball.

Durant força temps l’únic objectiu de la protecció dels treballadors en cas d’accident de treball o malaltia professional va ser la reparació del dany corporal causat. Posteriorment, es va passar de la medicina a la seguretat, que s’havia d’ocupar d’evitar l’accident, cosa que avui dia s’ha perfeccionat amb la prevenció de riscos laborals.

Podríem dir que el vertader concepte de seguretat i higiene en el treball no neix fins a la Revolució Industrial, iniciada el 1744 a Anglaterra amb la invenció de la màquina de vapor de James Watt, que va donar lloc al naixement de les grans indústries i fàbriques, que van fer augmentar considerablement el nombre d’accidents. Però no va ser fins al segle XIX quan es van començar a prendre mesures eficaces com l’establiment d’inspeccions en fàbriques, que va començar a Anglaterra amb la Llei de fàbriques i que es va estendre a altres països, i també la creació d’associacions en diferents països amb la finalitat de prevenir els accidents a les fàbriques.

Des d’un punt de vista tècnic, la seguretat i higiene en el treball fan referència a la disciplina que, amb caràcter pluridisciplinari, s’encarrega de prevenir els riscos laborals. Les diferents disciplines són:

  • 039;escultura "El forjador" de Josep Llimona, que té una rèplica a l&
  • Reproducció a llapis de l&

  • Seguretat
  • Higiene industrial
  • Ergonomia
  • Psicosociologia
  • Medicina del treball

La seguretat, que és la disciplina que exposem en aquest crèdit, és possiblement la disciplina preventiva de major pes específic en l’entramat de la prevenció de riscos, ja que la seva acció es dirigeix específicament a prevenir els nombrosos accidents de treball que desgraciadament ocorren.

La seguretat en el treball és el conjunt de tècniques i procediments que tenen com a objectiu eliminar o disminuir els riscos que poden provocar accidents de treball i el dany que poden produir, en primera instància a les persones, però també als béns i al medi ambient. La seguretat integra tècniques i procediments per assegurar, des de la fase de disseny dels llocs de treball fins al mateix desenvolupament de les tasques que es duen a terme habitualment, que les condicions de treball són acceptables i els perills potencials estan controlats.

La seguretat vol prevenir els accidents de treball, que són un fet anormal, no volgut ni desitjat, i que es presenten de forma inesperada i, normalment, es poden evitar. Fan interrompre l’activitat normal del treball i poden ocasionar lesions a les persones.

La seguretat, en el seu afany per evitar accidents, actua en primer cas previsorament: detectant el risc abans que es materialitzi. Són aquests els coneixements que introduirem a la unitat didàctica “Condicions de seguretat i tècniques d’anàlisi de riscos”.

A la unitat didàctica “Llocs de treball i senyalització” s’exposen els temes que fan referència a l’adequació dels llocs de treball i a la seva senyalització, és a dir, a l’adequació del medi laboral.

La seguretat també actua de manera protectora, adequant les màquines i els equips de treball per evitar riscos o per aconseguir que els que no han pogut ser evitats no s’arribin a materialitzar i ocasionin accidents, i també protegint el treballador mitjançant equips de protecció individual (EPI). Aquests coneixements són els que trobareu en la unitat anomenada “Protecció”.

A la unitat didàctica “Prevenció” es parla de conceptes de prevenció entorn de tres temes molt importants en l’àmbit de la seguretat: el risc químic, el risc elèctric i el risc d’incendi i explosió.

En l’àmbit laboral hi ha una sèrie d’activitats que per la seva complexitat poden donar lloc a unes situacions de treball molt perilloses. Aquestes activitats estan agrupades en la unitat didàctica “Treballs especials”. Es tracta dels treballs en alçada, en recintes confinats amb soldadura i de transvasament de líquids inflamables.

La seguretat en el treball és un capítol important de la prevenció de risc. Té una terminologia particular i unes tècniques bàsiques que cal conèixer. La pluridisciplinarietat de les tècniques, cada cop més patent avui dia, es manifesta d’una manera molt clara en la prevenció de riscos professionals. L’enfocament pluridisciplinari fa necessària la col·laboració de diversos experts en la resolució de les situacions, o fa que, més freqüentment, una mateixa persona reuneixi coneixements de matèries diferents. Aquest és un dels reptes que pot tenir aquest crèdit: l’amplitud i l’abast dels coneixements que heu d’adquirir.

Donada la situació actual de pandèmia originada per la covid-19, en cada unitat didàctica hi trobareu també tota la informació que li afecta.

Anar a la pàgina següent:
Objectius