Glossari

 • accident de treball (en prevenció) m Tot succés anormal, no volgut ni desitjat, que es presenta de forma brusca i inesperada, i que normalment és evitable, que interromp la continuïtat del treball i pot causar lesions a les persones.
 • accident de treball m Tota lesió corporal que el treballador pateix amb motiu o com a conseqüència del treball que executa per compte d’altri. S’hi inclouen tant les lesions produïdes al centre de treball com els accidents in itinere.
 • aerosol inflamable m Generador d’aerosol que conté mes d’un 45% en pes de components inflamables o més de 0,25 kg d’aquests components.
 • alarma f Tècnica d’avís als diferents ocupants del lloc o edifici on s’ha produït l’incendi, per a la seva possible evacuació o intervenció per extingir-lo.
 • anàlisi de riscos f Acció sistemàtica de la informació disponible per identificar perills i estimar els riscos per als treballadors.
 • anàlisi directa f Anàlisi que s’efectua observant i estudiant directament el treball de què es tracti, per deduir els possibles riscos que presenta.
 • anàlisi documental f Anàlisi que consisteix a esbrinar els possibles riscos presents en un treball determinat a partir de la consulta de bibliografia, revistes i altres documents que tractin dels riscos que hi ha en treballs similars.
 • anàlisi estadística f Anàlisi que consisteix a esbrinar els possibles riscos presents en un treball determinat a partir de la consulta de les estadístiques de sinistralitat laboral en activitats similars a fi d’estudiar-los.
 • arbre de causes m Procediment ascendent o inductiu que, partint de l’accident, remunta fins als disfuncionaments que el van provocar o hi van contribuir. Es basa en la idea que hi ha múltiples causes de l’accident.
 • armari protegit m Si s’hi emmagatzemen líquids inflamables i combustibles, es considera com a tal el que té una resistència al foc mínima de RF-15, que ha de dur un rètol ben visible amb la indicació “inflamable”. Si, a més, conté productes de la classe A, és obligatori que hi hagi una ventilació exterior.
 • avaluació dels riscos laborals f Procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s’han pogut evitar, a fi d’obtenir la informació necessària perquè l’empresari estigui en condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, si escau, sobre el tipus de mesures que s’han d’adoptar.
 • columna seca f Instal·lació per a ús exclusiu del servei contra incendis, constituïda per una conducció buida que parteix d’un lloc situat a la caixa d’escala accessible als vehicles del servei contra incendis i que està proveïda de boques de sortida en pisos.
 • comunicació verbal f Missatge verbal predeterminat, en què s’utilitza veu humana o sintètica.
 • conat d’emergència m Emergència que pot ser controlada de forma senzilla i ràpida pel personal i els mitjans de protecció del local, dependència o sector.
 • contacte directe m Són els contactes de persones amb parts actives dels materials i/o equips. Per exemple, quan es toca directament un conductor actiu (R, S o T) i simultàniament el neutre.
 • contacte indirecte m Són els contactes de persones amb masses posades accidentalment sota tensió. Es produeix quan un individu entra en contacte amb algun element que no forma part del circuit elèctric i que en condicions normals no hauria de tenir tensió, però que l’ha adquirit accidentalment.
 • control de riscos m Mitjançant la informació obtinguda en l’avaluació de riscos, és el procés de presa de decisió per tractar o reduir els riscos per implantar-hi mesures correctores, i exigir-ne el compliment i avaluar-ne periòdicament l’eficàcia.
 • EAE m Vegeu “equip d’alarma i evacuació”.
 • electrocució f Pas de corrent elèctric a través del cos d’una persona que li provoca la mort.
 • emergència general f Emergència per al control de la qual és necessària l’actuació de tots els equips i mitjans de protecció propis i externs. Generalment comporta evacuacions totals o parcials.
 • emergència parcial f Emergència per al control de la qual és necessària l’actuació d’equips especials del sector. Normalment no afecta sectors confrontats.
 • EPA m Vegeu equip de primers auxilis.
 • EPI m Vegeu “equip de primera intervenció” o “equip de protecció individual”.
 • equip d’alarma i evacuació (EAE) m Equip els components del qual duen a terme accions encaminades a assegurar una evacuació total i ordenada del seu sector, i també que s’ha donat l’alarma.
 • equip d’emergència m Conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en accidents dins l’àmbit de l’establiment.
 • equip de primera intervenció (EPI) m Equip els components del qual, amb la formació adequada, acudeixen al lloc on s’ha produït l’emergència a fi d’intentar controlar-la en els moments inicials amb extintors portàtils.
 • equip de primers auxilis (EPA) m Equip els components del qual presten els primers auxilis als lesionats per l’emergència.
 • equip de protecció individual (EPI) m Qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar-ne la seguretat o salut en el treball, i també qualsevol complement o accessori destinat a aquest efecte.
 • equip de segona intervenció (ESI) m Equip els components del qual, amb la formació adequada, actuen quan l’emergència no pot ser controlada pels equips de primera intervenció a causa de la seva gravetat i presten suport als serveis exteriors quan és necessari.
 • equip de treball m Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.
 • ESI m Vegeu “equip de segona intervenció”.
 • estabilitat al foc f Aptitud d’un element constructiu, portant o no, de romandre inalterat en la seva funció mecànica sota l’acció del foc per un determinat període de temps.
 • estanquitat al foc f Aptitud d’un element de construcció d’impedir el pas de les flames o gasos calents a través d’ell durant un període de temps determinat.
 • estimació de riscos f Procés mitjançant el qual es determinen la freqüència o probabilitat i les conseqüències que es poden derivar de la materialització d’un perill.
 • factor de corrent de cor m Factor que permet calcular l’equivalència entre les conseqüències que tenen els diferents recorreguts dels corrents quan travessen el cos humà.
 • fibril·lació ventricular f Moviment anàrquic del cor, que deixa d’enviar sang als diferents òrgans i que, encara que es mogui, no segueix el ritme normal de funcionament.
 • frases R f pl Frases tipus que indiquen els riscos específics derivats dels perills d’una substància.
 • frases S f pl Frases tipus que indiquen els consells de prudència en relació amb l’ús d’una substància.
 • gas comprimit m Qualsevol gas o barreja de gasos la temperatura crítica dels quals és inferior o igual a –10 °C.
 • grau de protecció dels receptors (IP) m Índex de protecció en funció del nivell d’accessibilitat, estanquitat i rigidesa que ofereix l’embolcall d’un equip elèctric.
 • grau de reacció al foc m Classifica el comportament d’un material constructiu com a combustible davant d’una acció tèrmica normalitzada.
 • hidrant m Sistema de proveïment d’aigua per a ús exclusiu del servei contra incendis.
 • IP m Vegeu “grau de protecció dels receptors”.
 • LII m Vegeu “límit inferior d’inflamabilitat”.
 • límit inferior d’inflamabilitat (LII) m Percentatge de concentració de vapor en aire a partir del qual, amb una mínima font de calor, comença a cremar.
 • límit superior d’inflamabilitat (LSI) m La concentració en volum de vapor en aire a partir de la qual la barreja de vapor-aire no crema en aproximar-hi un focus de calor o una flama.
 • líquid combustible m Líquid amb un punt d’inflamació igual o superior a 38 °C.
 • líquid inestable m Líquid que violentament es pot polimeritzar, descompondre, condensar o reaccionar amb si mateix, sota condicions de xoc, pressió o temperatura.
 • líquid inflamable m Líquid amb un punt d’inflamació inferior a 38 °C.
 • lloc de treball m Les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors han de romandre o a les quals poden accedir per raó del seu treball. Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els llocs de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors, i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.
 • LSI m Vegeu límit superior d’inflamabilitat.
 • manual d’autoprotecció m Presentació escrita del pla d’autoprotecció.
 • norma de seguretat f Directriu, ordre, instrucció o consigna que instrueix el personal sobre els riscos que es poden presentar en l’exercici d’una activitat i la manera de prevenir-los.
 • norma específica f Norma de seguretat adreçada a actuacions concretes i que assenyala la manera segura de fer determinades operacions.
 • norma general f Norma de seguretat adreçada a tot el centre de treball.
 • notificació d’accidents f Tècnica reactiva que consisteix a emplenar i enviar un document en què es descrigui l’accident de manera completa i resumida.
 • perill m Font o situació amb capacitat de dany en termes de lesions, danys a la propietat, danys al medi ambient o una combinació de tots dos.
 • Pi m Vegeu punt d’inflamació.
 • pla d’autoprotecció m Estudi complet d’un edifici, que inclou les activitats que s’hi duen a terme, l’inventari i avaluació de riscos, les instal·lacions de protecció de què disposa, i l’organització dels mitjans humans i materials disponibles per fer front a una possible emergència.
 • pla d’emergència m Part del pla d’autoprotecció que comprèn l’organització de mitjans humans i materials.
 • poder calorífic m Quantitat de calor per unitat de massa que desprèn una substància en sofrir un procés de combustió complet.
 • preparat m Barreges o solucions compostes de dues o més substàncies.
 • pressió crítica d’un gas f Pressió necessària, a la temperatura crítica, a què s’ha de comprimir el gas per liquar-lo.
 • prevenció f Conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.
 • protecció passiva contra incendis f Protecció que pretén evitar l’incendi i/o la seva propagació limitant-ne les conseqüències mitjançant el disseny adequat de l’edifici i la selecció dels materials utilitzats.
 • recipient mòbil m En l’emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles s’entén com a tal el que té una capacitat unitària inferior a 3 m3 (3.000 litres).
 • registre d’accidents m Recopilació ordenada de les dades proporcionades en l’informe d’accident.
 • resistència al foc f Qualitat d’un element constructiu que el fa capaç de mantenir durant cert temps les condicions d’estabilitat mecànica, estanquitat a les flames i els fums, absència d’emissió de gasos inflamables i aïllament tèrmic quan se’l sotmet a l’acció del foc. S’expressa mitjançant la sigla RF seguides d’una expressió numèrica de temps en minuts. sigla RF
 • RF f Vegeu resistència al foc.
 • risc laboral m Possibilitat que un treballador sofreixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, es valoren conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva intensitat.
 • risc laboral greu i imminent m Risc que és probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui comportar un dany greu per a la salut dels treballadors.
 • seguretat en el treball f Conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte eliminar o disminuir el risc que es produeixin els accidents de treball; a aquest efecte, analitzen els riscos que puguin produir els accidents de treball i disposen les correccions necessàries per evitar-los.
 • senyal acústic m Senyal sonor codificat, emès i difós per mitjà d’un dispositiu apropiat, sense intervenció de veu humana o sintètica.
 • senyal en forma de panell m Senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de prou intensitat.
 • senyalització de seguretat i salut en el treball f Senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació determinats, proporciona una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual, segons el que escaigui.
 • servei de prevenció m Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per dur a terme les activitats preventives a fi de garantir la protecció adequada de la seguretat i de la salut dels treballadors. A aquest efecte, s’assessoren i s’assisteixen la direcció general, els treballadors i els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.
 • tècniques de seguretat actives f pl Tècniques de seguretat que planifiquen la prevenció abans que es produeixi l’accident.
 • tècniques de seguretat reactives f pl Tècniques de seguretat que actuen una vegada s’ha produït l’accident.
 • tensió de seguretat f Tensió de fins a 50 volts en relació amb el terra en locals o emplaçaments secs i no conductors o de 24 volts en locals o emplaçaments humits o mullats.
 • tetanització f Moviment incontrolat dels músculs com a conseqüència del pas de l’energia elèctrica.
 • valoració del risc f Mitjançant la informació obtinguda en l’anàlisi del risc, és el procés en què s’emeten judicis sobre la tolerabilitat al risc tenint en compte factors socioeconòmics i aspectes mediambientals.
Anar a la pàgina següent:
Índex general