Presentació

El mòdul de “Formació i orientació laboral” és un mòdul transversal que s’estudia a tots els cicles professionals, i que té l’objectiu fonamental d’iniciar el futur tècnic professional en el món del treball, oferint-li una sèrie de recursos que li han de permetre l’accés al mercat laboral i la planificació del seu futur professional.

L’estudiant adquirirà coneixements i recursos que li possibilitaran moure’s amb seguretat en l’entramat econòmic i jurídic que constitueix l’empresa, i assolirà un coneixement dels seus drets i deures, així com de les eines que el dret laboral posa al seu abast per gestionar-los. També serà capaç d’identificar les situacions de risc derivades del treball, i conèixer i aplicar els mitjans de prevenció i protecció per a la seva salut laboral.

El mòdul s’estructura en dues unitats formatives. La primera unitat formativa, “Incorporació al treball”, conté dues unitats. D’una banda, la unitat “La cerca de feina i el treball en grup”, us ajudarà a conèixer com és el mercat laboral des del punt de vista jurídic i econòmic, i també els seus mecanismes d’accés i de funcionament. Tot això, a fi de fer-vos més fàcil l’accés al mercat de treball. També estudiareu el treball en equip, que no és simplement d’un grup de persones treballant en el mateix tema simultàniament, sinó que implica tota una filosofia d’organització del treball.

D’altra banda, la unitat “El món del treball”, aborda els aspectes jurídics de les relacions laborals. És important que conegueu els tipus de contractes, i també els drets i deures que les relacions laborals comporten entre els companys, els comandaments intermedis o els caps superiors. I conceptes com permís laboral, excedència, salari, nòmina, extinció, quitança o prestació. Aquests coneixements us serviran a l’hora d’establir les condicions i pactes amb l’empresari, concretats en l’anomenat contracte de treball.

En la segon unitat formativa, “La prevenció de riscos laborals”, que està constituïda per la unitat “La prevenció de riscos laborals”, estudiareu que treballar no és solament complir una feina i rebre una contraprestació econòmica a canvi. Haureu de tenir en compte una qüestió molt important, i és que treballar pot comportar un risc per a la salut. Comprendreu la importància de la salut laboral i la seva relació amb el lloc de treball. La formació i la informació són la millor manera de preservar la integritat física i psíquica dels treballadors; en aquest sentit, és fonamental aprendre a identificar les situacions de risc derivades del treball i conèixer els mitjans de prevenció i protecció.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge