Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Incorporació al treball

  1. Selecciona oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i les alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida.
  2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l’organització.
  3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.
  4. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les diferents contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions.

La prevenció de riscos laborals

  1. Reconeix els elements de la prevenció de riscos a l’empresa, analitzant els factors de risc i els danys professionals.
  2. Aplica el marc normatiu en prevenció de riscos identificant els organismes públics, els drets, els deures i les responsabilitats en relació amb la prevenció de riscos.
  3. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l’entorn laboral.
  4. Participa en la planificació i la gestió de la prevenció, identificant els diferents sistemes de gestió del sector.
  5. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l’entorn laboral.
  6. Participa en l’elaboració dels plans d’emergència i evacuació analitzant les particularitats de l’entorn laboral d’un tècnic.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF