Glossari

 • arbre de decisió Gràfic que desenvolupa les diferents seqüències de decisions a prendre i els diversos esdeveniments o successos que es poden presentar.
 • abstenció f Mecanisme que obliga un funcionari a deixar d’actuar en un procediment perquè es donen determinades circumstàncies.
 • accident de treball Qualsevol esdeveniment no esperat ni desitjat que pateix el treballador com a conseqüència de la feina feta per compte d’altri i que dóna lloc a lesions corporals.
 • administrador -a m i f Persona encarregada, sola o juntament amb d’altres, d’administrar béns o negocis d’una altra persona. També pot dur a terme actes que ultrapassin els d’administrar, si així ho disposa la llei o l’acta de nomenament del càrrec d’administrador.
 • afiliació a la Seguretat Social f Acte administratiu pel qual s’incorpora una persona al sistema de la Seguretat Social.
 • afinitat f Tipus de parentiu que uneix les persones a partir del matrimoni amb els parents del cònjuge.
 • any natural m Període de 365 dies, o de 366 si comprèn el dia 29 de febrer d’un any de traspàs, que es compta de data a data, independentment del dia que es fixi com a començament.
 • assertivitat f Capacitat que tenen les persones d’expressar els propis drets sense generar hostilitat en l’entorn, i sense manipular els altres ni deixar-s’hi manipular.
 • autoocupació f Treball que fa qui treballa pel seu compte. El treballador autònom crea el seu propi lloc de treball.
 • avaluació dels riscos f Procés adreçat a estimar la magnitud dels riscos que no s’hagin pogut evitar, cosa que fornirà la informació necessària perquè l’empresari prengui les decisions més adequades sobre l’adopció de mesures preventives.
 • base de cotització f Valor de la remuneració total mensual a què té dret un treballador i sobre el qual, una vegada normalitzat, s’aplica el tipus de cotització, que serveix per determinar la quota que ha de pagar a la Seguretat Social.
 • brainstorming Vegeu pluja d’idees.
 • caducitat f Extinció d’un deute o negoci jurídic pel transcurs d’un lapse de temps en determinades circumstàncies.
 • canal m Mitjà pel qual es transmet el missatge.
 • capacitat f Conjunt de qualitats o habilitats de les persones que condicionen la seva conducta.
 • capacitat afectiva f Conjunt de qualitats o habilitats de la persona que fan referència al món de les emocions i els sentiments.
 • capacitat d’obrar f Capacitat que té qualsevol persona per ser titular de drets i obligacions des del moment del naixement.
 • capacitat intel·lectual f Conjunt de qualitats o habilitats de la persona que fan referència a les operacions del pensament.
 • capacitat jurídica f Capacitat que té qualsevol persona per governar els drets i les obligacions de què és titular.
 • capacitat motora Conjunt de qualitats o habilitats de la persona que fan referència a les habilitats per dominar el cos.
 • captació i selecció de persones f Política de gestió de persones de l’empres que consisteix a dotar l’empresa dels recursos humans necessaris per dur a terme les funcions i activitats requerides per l’organització.
 • carta de presentació f Escrit que permet a la persona que busca feina donar-se a conèixer a una empresa.
 • carta de sol·licitud de treball f Escrit mitjançant el qual la persona que busca feina s’ofereix a una empresa per ocupar un lloc de treball que sap que està vacant.
 • categoria professional f Grup professional que pot incloure diverses categories professionals i també diferents funcions o especialitats.
 • causa f Raó per la qual es du a terme un acte.
 • cerca de treball f Conjunt d’accions que fa una persona que busca feina per accedir a un lloc de treball.
 • cessió f Transmissió d’un bé, un dret o una obligació per part d’una persona a una altra.
 • clima laboral m Característiques de l’ambient de treball que d’alguna manera són percebudes pels membres de l’organització, i que repercuteixen en el seu comportament segons el grau de satisfacció.
 • codi m Conjunt de símbols o signes específics que utilitza l’emissor per expressar el seu missatge.
 • coercitiu -iva adj Que es pot imposar mitjançant la força.
 • cohesió f Sentiment d’unió dels membres d’un grup entre ells, i es relaciona amb la motivació per a continuar en el grup.
 • comitent m i f Persona que confia a una altra la cura dels seus interessos.
 • compensar v tr Extingir totalment o parcialment un deute entre persones alhora creditores i deutores.
 • comunicació f Intercanvi d’informació i coneixements d’una persona o grup a una altra, per mitjà d’una sèrie de símbols comuns.
 • comunicació ascendent f Comunicació en què la informació flueix dels treballadors als caps, és a dir, de baix a dalt en l’estructura jeràrquica de l’organització.
 • comunicació descendent f Comunicació que dins de l’empresa circula des dels comandaments fins als treballadors, és a dir, de dalt a baix en l’organització.
 • comunicació en diagonal f Comunicació que es produeix entre dos membres de l’empresa que tenen diferents nivells jeràrquics i, a més, són de departaments diferents.
 • comunicació escrita f Comunicació que consisteix en la transmissió del missatge utilitzant els signes gràfics de l’escriptura.
 • comunicació horitzontal f Comunicació que s’estableix entre els membres d’un mateix nivell jeràrquic de l’empresa.
 • comunicació oral f Comunicació que no utilitza els signes lingüístics per elaborar el missatge.
 • conciliació de la vida familiar i laboral f Introducció de mesures com un sistema de permisos per raons familiars i de permís parental, i d’atenció a la infància i a persones d’edat avançada i dependents, i creació d’una estructura i organització de l’entorn laboral que faciliti als homes i a les dones la combinació de la feina, de les responsabilitats familiars i de la llar.
 • concurs m Sistema d’accés a l’ocupació pública que té en compte únicament els mèrits de la persona.
 • concurs oposició m Sistema d’accés a l’ocupació pública que combina el sistema de l’oposició i el concurs.
 • condicions de treball m pl Conjunt de circumstàncies que es donen en l’entorn de treball, tant de tipus material com immaterial, que configuren la prestació laboral, i que tenen una especial incidència en la dinàmica de les relacions laborals.
 • condicions de treball m pl Qualsevol característica d’aquest que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la salut del treballador. Queden incloses les següents: les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els productes i altres estris que hi hagi en el centre de treball; la naturalesa dels agents físic, químics i biològics presents en l’ambient de treball i les seves corresponents intensitats, concentracions o nivells de presència; els procediments en la utilització dels agents esmentats abans que influeixin en la generació dels riscos esmentats, i totes aquelles altres característiques del treball, incloent-hi les relatives a l’organització i ordenació, que influeixin en la magnitud dels riscos a què estigui exposat el treballador.
 • conflicte m Situació d’enfrontament o interacció que sorgeix en el si de l’organització entre els diferents grups i persones que la componen.
 • consanguinitat f Tipus de parentiu que uneix les persones que tenen un ascendent comú.
 • consentiment m Acord conscient i lliure de la voluntat.
 • consignar v tr Dipositar en la caixa d’un jutjat o d’una administració pública la quantitat que es deu, perquè el creditor és desconegut o perquè es nega a rebre la quantitat deguda.
 • constitució d’una empresa f Procés de posada en marxa d’una empresa que s’inicia amb la tria de la forma jurídica, continua amb els diversos tràmits administratius en cada un dels organismes competents, i finalitza amb l’inici de l’activitat.
 • constrenyiment m Procediment o conjunt de normes que determinen l’actuació judicial amb vista a l’execució d’una sentència.
 • context m Situació en que es troben les persones que es comuniquen i que permet fer una correcta comprensió del missatge que l’emissor ha volgut emetre
 • contracte m Acord de voluntats entre dues o més parts que crea, modifica o extingeix una relació jurídica.
 • costum m Conducta generalitzada, uniforme i repetida que es dóna en un grup de persones que pertanyen a un col·lectiu o territori concret.
 • cultura d’empresa o cultura organitzacional f Conjunt de valors, creences, ideologies, actituds i motivacions que tenen un significat comú per a tots els integrants d’una organització i que la distingeix d’altres. Aquests factors de cultura d’empresa influeixen en tots els components de l’esquema organitzacional
 • currículum m Exposició escrita de la persona feta amb la intenció de demostrar la seva vàlua i desvetllar interès per aconseguir una entrevista en el procés de cerca de treball. Resum de les dades personals, acadèmiques i professionals de la persona que aspira a un lloc de treball i que poden interessar qui en fa l’oferta.
 • dany laboral m Conjunt de malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió del treball.
 • delegar competències v tr Cedir als treballadors àrees de responsabilitat reals i el poder per prendre vertaderes decisions.
 • delegat -ada de prevenció m i f Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.
 • delicte m Infracció tipificada en la llei.
 • derogar v tr Deixar sense vigència una norma jurídica.
 • desistiment m Extinció d’un negoci jurídic per voluntat d’una de les dues parts o de totes dues.
 • dia hàbil m Dia que es té en compte especialment en el còmput de terminis. És dia hàbil qualsevol dia de l’any excepte els diumenges i els festius. Els dies del mes d’agost són inhàbils a efectes judicials excepte per a actuacions urgents, com ara acomiadaments, extincions de contracte, conflictes col·lectius o impugnacions de convenis.
 • dia natural m Període de temps que va des de les 0 h fins a les 24 h, que correspon a cadascun dels dies d’un període de referència pel que fa a un còmput de terminis.
 • dol m Engany. Manipulació insidiosa.
 • dret m Conjunt de normes i principis que es poden imposar de manera coercitiva i que regulen les relacions entre els membres d’una societat, en un lloc i en un temps determinats.
 • dret privat m Conjunt de normes i principis que es poden imposar de manera coercitiva i que regulen les relacions entre els particulars.
 • dret públic m Conjunt de normes i principis que es poden imposar de manera coercitiva i que regulen les relacions entre els membres d’una societat, en un lloc i en un temps determinat.
 • economia f Activitat humana que consisteix a administrar els recursos escassos per satisfer les necessitats d’un individu o d’un grup.
 • emancipació f Estat civil de la persona més gran de setze anys que li permet tenir capacitat d’obrar com si fos major d’edat.
 • emergència f Qualsevol situació de fuita, vessament, incendi etc. que no pot ser controlada per la persona que la detecta i requereix l’auxili superior o el suport de personal especialitzat.
 • emissor m Persona que transmet el missatge al receptor.
 • empresa f Entitat de titularitat privada que té per objecte la producció dels béns i la prestació dels serveis que la societat demana a canvi d’un benefici.
 • empresa f Centre d’activitat econòmica que té per objectiu produir els béns i serveis necessaris per satisfer les necessitats humanes. Unitat econòmica de producció de béns i serveis que coordina els factors de producció, com són els bens naturals o semielaborats, el treball i el béns de capital, per assolir un objectiu.
 • empresa f Unitat organitzada de producció de béns i serveis amb la finalitat d’obtenir un benefici.
 • empresa individual f Empresa que pertany a una sola persona física que s’encarrega de dirigir-la.
 • empresa social f Empresa que pertany a una persona jurídica constituïda per una persona física o un conjunt de persones físiques.
 • entrevista f Fase o prova del procés de selecció. L’objectiu és determinar l’adequació d’un candidat a un lloc de treball i completar la informació obtinguda mitjançant el currículum i els tests o proves psicotècniques.
 • equip de protecció individual m qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball, com també qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.
 • equip de treball m Conjunt de persones amb capacitats i habilitats complementàries, i responsabilitats compartides que treballen de manera cooperativa amb la intenció d’obtenir un objectiu final prèviament planificat i assumit per tots i totes.
 • equip de treball m Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.
 • ergonomia f Conjunt de tècniques que tracten d’adaptar el lloc de treball a la persona.
 • error m Vici de la declaració de voluntat.
 • escola de relacions humanes f Corrent de pensament formulat per Elton Mayo, que manté la tesi que la productivitat obrera en l’empresa no depèn de la modificació de les condicions materials i tècniques de producció (d’acord amb esquemes tayloristes: horaris, incentius salarials, descansos, il·luminació, sorolls, decoració, etc.) sinó de l’ambient social del grup de treball.
 • escriptura pública f Document en què es fa constar un negoci jurídic atorgat davant d’un notari.
 • especialista m i f Vegeu expert -a.
 • estat civil m Condició jurídica d’una persona que en determina la capacitat d’obrar.
 • estat de la natura m Conjunt de variables no controlables per l’agent decisori. És a dir, la persona que pren la decisió no pot influir sobre elles en cap moment. Per exemple, el temps atmosfèric, la demanda d’un determinat producte.
 • estereotip m Conjunt d’imatges mentals fruit de l’herència cultural i d’un conjunt de prejudicis i d’actituds adquirits.
 • estimació de riscos m Procés mitjançant el qual es determina la freqüència o probabilitat del perill i les conseqüències que es puguin derivar de la materialització d’aquest.
 • estratègia f Conjunt coherent d’accions dutes a terme per l’empresa que va dirigida a l’obtenció d’un avantatge competitiu.
 • executar v tr Portar a la pràctica allò que ha estat manat prèviament.
 • expert -a m i f Treballador o treballadora que té gran quantitat de coneixements en una matèria molt concreta, i supera notablement els de la majoria dels treballadors o treballadores, però generalment la seva capacitat és insuficient en la resta de temes.
  sin. especialista
 • extingir v tr Fer que una cosa cessi de ser o que desaparegui del món del dret.
 • factor de producció m Recurs, de tipus material o immaterial, que s’empra en el procés productiu.
 • factor de risc m Factor que utilitzem per avaluar el risc, per avaluar tot el que contribueix a materialitzar el risc. Tot objecte, substància, forma d’energia o característica de l’organització que pugui contribuir a provocar un accident de treball, agreujar-ne les conseqüències o provocar a llarg termini danys per a la salut dels treballadors.
 • fatiga f Patologia fisiològica de pèrdua de capacitat funcional motivada per factors ambientals diversos.
 • feed-back Vegeu retroalimentació.
 • fer una novació loc Substituir una obligació per una altra.
 • font formal del dret f Forma que adquireix el dret un cop ha estat creat.
 • font material del dret f Lloc on es crea el dret.
 • forma jurídica f Forma que cal utilitzar per exterioritzar un acte o negoci jurídic.
 • formació f Sistema que permet la capacitació de les persones per mitjà d’un procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • formació professional f Conjunt d’accions formatives que capaciten per l’exercici qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou els ensenyaments de la formació professional inicial, les accions d’inserció i reinserció laboral de les persones treballadores, com també les orientades a la formació contínua en les empreses que facilitin l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals.
 • formació professional contínua f Conjunt d’accions formatives desenvolupades per les empreses, els treballadors o les organitzacions representatives, adreçades a la millora de les competències professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en actiu.
 • formació professional inicial/reglada f Conjunt d’accions de formació professional específica que s’imparteixen en el sistema educatiu.
  sin. formació professional reglada
 • formació professional ocupacional f Conjunt d’accions de formació professional que tenen per objectiu proporcionar a les persones en situació d’atur les competències professionals requerides pel sistema productiu, per facilitar la seva inserció o reinserció laboral.
 • formació professional reglada f Vegeu formació professional inicial/reglada.
 • full de nòmina m Document justificatiu del pagament dels salaris que l’empresari lliura mensualment a cada treballador i en què s’especifiquen els diferents conceptes retributius.
 • funcionari de carrera m Funcionari que, en virtut del seu nomenament i sota el principi de carrera (és a dir, haver superat un procés selectiu d’oposició), s’incorpora al servei de l’Administració i ocupa places dotades amb pressupostos establerts per a això.
 • funcionariat m Sistema utilitzat per ocupar un lloc de treball en l’Administració pública.
 • gestió del risc f Aplicació sistemàtica de polítiques, procediments i pràctiques de gestió per analitzar, valorar i avaluar els riscos.
 • gestió per competències f Manera de gestionar el factor humà dins les organitzacions que té en compte l’habilitat dels individus de combinar els diferents coneixements i aptituds que té i aplicar-los de manera autodirigida en un context particular, una situació o un problema.
 • globalització f Procés pel qual un fenomen polític, econòmic, social o cultural esdevé d’àmbit universal.
 • globalització econòmica f Sistema econòmic en què les economies nacionals estan subordinades a un sistema d’economia global, en el qual predominen els processos econòmics que escapen del marc regulador polític dels països.
 • gratificació extraordinària f Remuneració salarial de venciment periòdic superior al mes que un treballador rep prorratejada al llarg de l’any o bé a la data de venciment, una entorn de les festes de Nadal i l’altra, generalment, el mes de juny. El prorrateig de les gratificacions extraordinàries es fixa per conveni col·lectiu. Per conveni també es poden establir altres pagues extraordinàries.
 • grup de treball Grup de persones relacionades entre elles, que normalment representen rols diferents i tenen uns objectius o metes en comú, a més a més, habitualment tenen un cert sentiment d’identitat compartida.
 • higiene del treball f Tècnica de prevenció de les malalties professionals que s’encarrega d’identificar, quantificar, valorar i corregir els factors físics, químics i biològics ambientals per compatibilitzar-los amb els treballadors que hi estan exposats.
 • imperium m Poder especial o superior.
 • incident m Fet que contribueixin a la materialització del sinistre. Esdeveniment en el qual no es produeixen danys a les persones, però que fa palesa la presència de riscos derivats del treball. Segons la UNE 81.900: qualsevol esdeveniment no esperat ni desitjat, que, no donant lloc a pèrdues de la salut o lesions de les persones, pugui ocasionar danys a la propietat, els equips, els productes o el medi ambient, pèrdues de la producció o augment de les responsabilitats legals.
 • indicador del mercat laboral m Dada que relaciona l’oferta i la demanda de treball, la població i el treball, i que es manifesta en percentatges, com és la taxa d’atur, la taxa d’activitat o la taxa d’ocupació.
 • insatisfacció f Patologia que es manifesta amb estats d’ansietat, hostilitat i/o agressivitat produïda per factors de risc psicosocials.
 • instància f Escrit dirigit a l’autoritat competent en què se sol·licita allò que interessa. En el procés selectiu per ocupar una oferta d’ocupació pública s’utilitza la instància com l’escrit mitjançant el qual se sol·licita participar en el procés selectiu per ocupar el lloc de treball públic.
 • interès m Conjunt d’activitats que més agraden a una persona.
 • itinerari formatiu m Trajectòria d’aprenentatge mitjançant un procés formatiu ordenat segons la dificultat progressiva, necessari per a l’exercici d’una ocupació.
 • jurisprudència f Conjunt de determinades sentències dictades pel Tribunal Suprem de manera reiterada. Es forma a partir de dues sentències que interpretin una norma en el mateix sentit, emanades del Tribunal Suprem.
 • justícia f Virtut moral per la qual les persones obren segons la moral i el dret.
 • líder m i f Persona que dirigeix o arrossega al grup, actuant com a guia i que, per tant, el dota de la cohesió necessària perquè obtingui els seus objectius.
 • lideratge m Procés d’influir en les persones perquè contribueixin voluntàriament i activament al compliment de les fites del grup. És la capacitat innata per dirigir i influir un grup per a la consecució d’un objectiu.
 • llei f Norma jurídica escrita creada per un òrgan amb capacitat per legislar i amb les formalitats pertinents.
 • lloc de treball m Conjunt de tasques, deures i responsabilitats que, en el marc de les condicions de treball d’una entitat concreta, constitueix l’activitat laboral regular d’una persona.
 • lucre m Benefici, guany que es treu d’alguna cosa o d’alguna activitat.
 • malaltia professional f Malaltia contreta com a conseqüència del treball realitzat per compte aliè en les activitats i per l’acció de les substàncies o elements que s’especifiquen en el quadre recollit pel reglament
 • matriu de decisió f Taula que conté tots els elements que intervenen en el procés de decisió, i que s’utilitza quan es vol prendre una decisió que no estigui condicionada per altres.
 • medicina del treball f Medicina que estudia les conseqüències de les condicions materials i ambientals en la salut de les persones.
 • mercat laboral m Àmbit en què té lloc tot el que fa referència a les relacions de treball.
 • meritació f Moment en què sorgeix l’obligació tributària.
 • mètode Delphi Mètode molt adequat per obtenir informació de temes dels quals no es coneix informació estadística, bé per la naturalesa del problema, bé per la incertesa que l’envolta o l’especialització del tema, bé perquè es desitja conèixer tendències futures en relació amb temes innovadors.
 • missatge m Contingut d’allò que es vol transmetre; pot ser una idea, una informació, sentiments, etc.
 • motivació f Allò que impulsa les persones a intentar aconseguir uns objectius, és a dir, és la voluntat dels individus de fer un esforç per arribar a uns objectius proposats.
 • motivació f Allò que condiciona la conducta del treballador i que el mou a assolir uns determinats objectius personals o de grup.
 • negociació f Procés de comunicació que s’estableix amb la finalitat d’assolir un acord amb una altra persona o grup de persones, amb els quals hi ha interessos comuns i interessos oposats.
 • norma f Regla de conducta.
 • norma f Regla de comportament que els membres del grup acceptem com a pròpia i que serveix per organitzar i coordinar les tasques del grup.
 • norma jurídica f Regla de conducta que els organismes públics competents imposen als membres d’una societat per ordenar la convivència social.
 • nou jaciment d’ocupació m Element que possibilita de creació d’ocupació en relació amb la satisfacció de noves necessitats socials a les qual el mercat es veu obligat a donar resposta.
 • nul·litat f Ineficàcia d’un negoci jurídic perquè no segueix les exigències legals en la seva realització.
 • obligació f Situació en què una persona té dret a exigir d’una altra una determinada conducta que consisteix a fer, deixar de fer o lliurar alguna cosa.
 • ocupació f Agrupació d’activitats professionals que pertanyen a diferents llocs de treball amb característiques comunes, les tasques de les quals es duen a terme amb normes, tècniques i mitjans similars, amb independència de l’entitat concreta en que es desenvolupi.
 • ocupació privada f Lloc de treball en l’empresa privada.
 • ocupació pública f Lloc de treball en l’empresa pública, en l’Administració pública.
 • oferta de treball f Disponibilitat de les persones en edat laboral per treballar. Nombre de persones que estan disposades a oferir el seu treball.
 • oferta formativa professionalitzadora f Conjunt de cursos de formació que tenen per objectiu dotar de competències professionals.
 • oposició f Sistema d’accés a l’ocupació pública que consisteix a fer un conjunt de proves selectives relacionades amb el lloc de treball al qual es vol accedir.
 • ordenament jurídic m Conjunt de normes d’una societat.
 • ordre del dia m Llista dels temes que s’han de tractar en una reunió, amb indicació de l’ordre a seguir
 • organigrama m Representació gràfica de l’estructura de l’organització de l’empresa.
 • organització científica del treball Corrent de pensament formulat per Frederick Taylor que propugna l’estudi, el disseny i la implementació detallats de temps, mètodes, tasques i moviments, per intensificar el procés de treball i obtenir un increment de la productivitat de la mà d’obra i una millora de l’eficiència del sistema.
 • parlament m Assemblea legislativa d’un estat, nació, regió, etc. que representa la voluntat popular.
 • patrimoni m Conjunt de béns i drets.
 • perfil aptitudinal m Conjunt de capacitats o aptituds d’una persona.
 • perfil d’interessos m Conjunt d’interessos propis de cada persona
 • perfil personal m Conjunt de capacitats, interessos, característiques personals i valors professionals d’una persona.
 • perfil professional m Conjunt de capacitats professionals que permeten fer un conjunt d’activitats relacionades amb una professió.
 • perfil professional disponible m Perfil professional que ja es té i que s’ha adquirit amb la formació, l’experiència personal i la professional.
 • perfil professional exigible m Perfil professional exigit per exercir la professió triada i que s’adquirirà amb la formació que s’està rebent.
 • perill m Tota font de possible dany o lesió (UNE EN 292-1). És inherent a les coses.
 • persona física f Ésser humà.
 • persona jurídica f Ens jurídic a qui el dret reconeix personalitat i que està format per un conjunt de persones o de béns per a la consecució d’unes finalitats.
 • personal interí de l’administració m Personal que presta serveis de caràcter transitori. Es regeix pel dret administratiu i ocupa places reservades als funcionaris de carrera.
 • personal laboral m Manera d’ocupar un lloc de treball en l’Administració pública que es caracteritza perquè qui el presta ho fa sota un contracte laboral i es regeix per la normativa laboral.
 • personal laboral de l’administració m Conjunt de treballadors de l’Administració que es regula pel règim laboral.
 • personalitat f Conjunt de característiques personals que defineixen la manera de ser i de respondre davant les situacions diverses que es donen a la vida.
 • pla d’empresa m Document en què es descriu el projecte empresarial que es vol tirar endavant i que comprèn des de la idea inicial fins a la manera concreta de dur-la a terme.
 • planificació de la prevenció f Conjunt d’activitats que estableixen els objectius i les especificacions necessàries per desenvolupar l’acció preventiva i per a l’aplicació dels elements del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • pluja d’idees o f Es una tècnica molt coneguda, poc estructurada i de fàcil aplicació, que es basa en la no critica a les idees que es van exposant, es a dir s’aplaça el judici, i prové de la idea de que la qualitat s’extrau de la quantitat.
  en brainstorming
 • població activa f Part de la població que intervé en el procés productiu com a factor de producció o treball. Està constituïda per la població ocupada i per la que vol treballar però no troba feina (població aturada).
 • població inactiva f Part de la població constituïda per les persones de més de setze anys que no duen a terme cap activitat econòmica ni busquen feina.
 • poder executiu m Institució formada pel Govern i l’Administració civil i militar.
 • poder judicial m Institució formada per jutges i magistrats encarregats d’administrar la justícia.
 • poder legislatiu m Institució formada per les Corts Generals i encarregada d’elaborar les normes jurídiques amb rang de llei.
 • presa de decisions f Elecció o tria voluntària entre les diferents línies d’actuació o alternatives possibles, amb la finalitat d’arribar a determinats objectius.
 • prescripció extintiva f Extinció d’un deute perquè el seu titular no ha dut a terme cap activitat durant el període de temps fixat legalment.
 • prevenció f Conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.
 • principi jurídic m Valor, fonament ètic que orienta el tipus de normes jurídiques que es creen en cada societat.
 • procediment administratiu m Conjunt de tràmits que segueix l’Administració en la realització de tots els seus actes.
 • procés de selecció m Conjunt de proves que els candidats han de fer amb la finalitat de demostrar la seva capacitat per ocupar un lloc de treball.
 • professiograma m Representació gràfica de la relació entre el perfil professional disponible i el perfil professional exigible. Conjunt de serveis per valorar l’itinerari formatiu que s’ha de seguir.
 • projecte professional m Definició del punt al qual es vol arribar professionalment com a objectiu, i determinació dels mitjans necessaris per arribar-hi.
 • promoció f Accés d’un treballador a un grau o a una categoria professional de nivell i retribució superiors.
 • protecció f Tècnica d’actuació sobre les conseqüències perjudicials que un perill pot produir sobre un individu, una col·lectivitat o el seu entorn, i que provoca danys.
 • provisió f Document judicial o administratiu que serveix per notificar determinats assumptes a la part interessada.
 • psicosociologia f Ciència l’objecte d’estudi de la qual és la influència recíproca entre individus i grups socials que possibilitin canvis en la conducta i en les actituds.
 • qualificació professional f Conjunt de competències professionals amb significació per al treball que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació, com també per l’experiència laboral.
 • quitança f Document de liquidació de la part proporcional de les pagues extres, de les vacances i d’altres conceptes econòmics que dóna per acabada la relació laboral entre un treballador i un empresari, i per satisfetes les obligacions que se’n deriven.
 • receptor -a m i f Persona o persones de l’organització que són destinatàries de la comunicació.
 • recurs m Acció que la llei concedeix per reclamar la modificació o anul·lació d’un acte o d’una sentència davant del mateix òrgan que el va dictar o un de superior.
 • recusació f Mecanisme que permet a una persona interessada en un procediment obligar un funcionari a deixar d’actuar en aquest procediment perquè es donen determinades circumstàncies.
 • registre civil m Registre públic en què consten tots els fets relatius a l’estat civil de les persones físiques.
 • registre de la propietat m Registre públic en què s’inscriuen tots els fets relatius a la propietat dels béns immobles.
 • registre mercantil m Registre públic en què s’inscriuen tots els fets relatius a la vida de les societats mercantils.
 • renúncia f Desistiment unilateral.
 • representació f Legitimació que té una persona per actuar en nom i interès d’una altra.
 • responsabilitat civil f Responsabilitat jurídica que obliga una persona a respondre pels actes propis o d’altri, a indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
 • retroalimentació f Resposta que el receptor proporciona a l’emissor sobre l’impacte que li causa el missatge que aquest li dirigeix.
  en feed-back
 • reunió f Trobada temporal, presencial o no, d’un grup de persones que tenen uns interessos comuns amb la finalitat de rebre informació, prendre decisions o resoldre conflictes.
 • risc m Probabilitat que es produeixi un dany o lesió. Previsió d’un esdeveniment en un termini de temps. La probabilitat més les conseqüències ens donaran la gravetat associada al risc.
 • risc laboral m Possibilitat que un treballador pateixi un dany determinat derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi un dany i la seva severitat (art. 4, Llei 31/1995).
 • risc laboral greu i imminent m Risc que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui representar un dany greu per a la salut dels treballadors.
 • rol m Conducta esperada d’un individu que ocupa una determinada posició en una unitat social.
 • sanció f Pena que la llei imposa a qui la infringeix.
 • seguretat en el treball f Tècnica de prevenció d’accidents de treball que actua analitzant i controlant els riscos ocasionats pels factors mecànics ambientals.
 • servei de prevenció m Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per fer les activitats preventives que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors, tot assessorant i assistint la direcció general, els treballadors, els representants dels treballadors i els òrgans de representació especialitzats.
 • sinèctica Mètode que intenta traslladar a la consciència els processos que tenen lloc en l’inconscient i que són creadors d’idees.
 • sinergia f Producte d’un treball en equip en què el resultat final és superior al de cadascuna de les parts agafades separadament, i també superior al total de les parts.
 • sinistre: m Esdeveniment del qual, segons la UNE 81.900, es deriven danys significatius a les persones o els béns, o deterioració del procés de producció.
 • sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals m Part del sistema general de gestió de l’organització que defineix la política de prevenció i que inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per a dur a terme aquesta política.
 • soroll m Qualsevol aspecte aliè a la comunicació interpersonal que dificulta la comprensió del missatge, i que es pot produir en qualsevol etapa del procés.
 • subcontractació f Pràctica d’una empresa consistent a contractar-ne d’altres perquè duguin a terme obres o serveis propis de l’activitat de l’empresa.
 • supòsit de fet m Descripció d’una situació.
 • taula salarial f Taula que indica el salari de cada categoria professional, generalment establerta en la negociació col·lectiva i annexa a un conveni col·lectiu.
 • taxa d’activitat f Relació que hi ha entre la població activa i la població en edat de treballar o població igual o de més de setze anys.
 • taxa d’atur f Relació que hi ha entre la població activa i la població aturada.
 • taxa d’ocupació f Relació que hi ha entre la població ocupada i la població en edat de treballar, o població igual o de més de setze anys.
 • teletreball m Modalitat de treball basada en l’organització descentralitzada de tasques, que permet treballar fora de la feina mitjançant l’ús de la telecomunicació i la tecnologia de la informació.
 • test m Prova que es fa en el procés de selecció i que té per objectiu mesurar les capacitats, aptituds i els trets de personalitat per comprovar si la persona que vol ocupar el lloc de treball és l’adequada.
 • tòxic m Material l’emissió o alliberament del qual a l’ambient pot causar danys a la salut dels éssers humans o qualsevol forma de vida.
 • trade Treballador autònom econòmicament dependent.
 • transposició f Adaptació de la normativa europea a l’estatal.
 • treball col·lectiu m Treball que implica a un grup humà amb habilitats i funcions per a desenvolupar unes tasques i arribar a un objectiu final, i en aquest englobem tant grups com equips de treball.
 • unitat de competència f Últim esglaó susceptible de reconeixement i acreditació parcial de competències professionals.
 • vacances f pl Descans retribuït a què un treballador té dret anualment, que sol ser de trenta dies naturals i se sol gaudir a l’estiu.
 • vacatio legis f Locució que vol dir ‘cessació de la llei’ i que s’utilitza per designar el termini posterior a la publicació d’una llei durant el qual no és obligatòria fins al moment d’entrar en vigor. A l’Estat espanyol les lleis obliguen al cap de vint dies d’haver estat publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat, si la llei no disposa una altra cosa.
 • valor professional m Conjunt de valors que cadascú espera del treball i que confia veure satisfets en l’activitat professional.
 • vigència f Període de temps durant el qual es pot aplicar una llei.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general