Presentació

El mòdul “Desenvolupament cognitiu i motor” és un dels puntals del cicle formatiu. El coneixement del desenvolupament del nen o de la nena i de les seves capacitats i habilitats són l’eix de l’educació. Les diverses teories sobre el desenvolupament ens remetran també a diversos enfocaments pedagògics. La visió que tingueu dels infants determinarà el vostre estil de treball.

Si sabem quines són les característiques pròpies de cada edat, de ben segur que adequarem millor les activitats que els proposem en qualsevol dels àmbits educatius. L’infant és un ésser indissociable, global, com nosaltres, els adults; el fet que presentem per separat aquesta globalitat és només a efectes operatius, per fer-vos més curta la durada de cadascun. Heu de tenir en compte, però, que només és a efectes pràctics i que part de la feina que us demanem en els mòduls és tenir aquesta visió global del desenvolupament dels infants.

És lògic i inqüestionable pensar que les característiques dels nens i de les nenes no són les mateixes que les dels adults; però, què és el que propulsa aquest desenvolupament? Quines són les bases biològiques i fisiològiques que el permeten? Quina relació hi ha entre el món sensorial i el desenvolupament cognitiu? Com es produeix el desenvolupament motor? Què el propulsa? Què té a veure amb el desenvolupa-ment cognitiu? A través d’aquest mòdul veureu diverses explicacions sobre com es produeix tot això que us plantegem, és a dir, intentarem donar resposta a aquests qüestions.

Sense els sentits no hi ha entrada de la informació i, per tant, no hi ha dades per interioritzar, per “computar”, no hi ha coneixement. En la unitat “Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu” veureu que diuen la psicologia i la fisiologia de tot això, quins són els materials més adient per a l’estimulació sensorial de la mainada, i quines repercussions pot tenir en els nens i nenes un handicap sensorial.

En la unitat “Intervenció en el desenvolupament motor” coneixereu quines són les bases anatòmiques que permeten el moviment, i que aquest és fonamental també per al desenvolupament tenint en compte que els infants es coneixen a ells mateixos i el món que els envolta mitjançant l’activitat. Us presentem com es produeix aquesta evolució i que cal esperar a cada edat, cosa que us servirà com a punt de referència a l’hora de programar activitats i per fer l’observació dels desenvolupament de l’infant, sabent sempre que són aproximades i no pas escales de desenvolupament inflexibles.

En la unitat “Intervenció en el desenvolupament cognitiu” parlarem de desenvolupament cognitiu i veureu que hi ha diferents interpretacions d’aquest desenvolupament a partir de les diverses escoles de psicologia que proposen models d’aprenentatge deferent. Veureu els principals processos cognitius i coneixereu algunes de les principals alteracions del desenvolupament cognitiu.

En la unitat “Intervenció primerenca” coneixereu la importància de l’estimulació primerenca com a eix d’intervenció i d’inclusió dels infants amb necessitats educatives espacials. Veureu quins són els serveis d’atenció a la infància, com es coordinen i com es deriven els infants que presenten una situació de risc.

En la unitat “La pscicomotricitat” coneixereu el significat i l’abast d’aquest concepte, que és l’expressió pràctica del desenvolupament sensorial, motor i cognitiu. Partirem de les diverses concepcions teòriques de la psicomotricitat, de les diferents escoles, per veure després quins són els conceptes principals que heu de conèixer. Abans hem dit que només hi ha entrada d’informació a través dels sentits, i que l’activitat permet actuar sobre els objectes i les persones; per tant, la psicomotricitat és la globalització del que us haurem presentat fins al moment.

En la unitat “El massatge infantil” no només aprendreu una tècnica o procediment més a aplicar, sinó que amb el seu desenvolupament s’intenta transmetre l’acte de comunicació únic que es produeix entre l’infant i l’educadora en la seva aplicació.

La metodologia que emprarem en aquesta unitat formativa és donar una sèrie de conceptes teòrics que ens aniran endinsant en la pràctica d’observar conductes de l’infant per poder esbrinar el perquè de moltes qüestions que fins ara quedaven en un interrogant per manca de coneixements.

Així, cal treballar tant les activitats com les activitats d’avaluació al mateix ritme que es van desplegant els diferents continguts sense perdre de vista l’evolució global que fa l’infant al llarg del seu aprenentatge.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge