Presentació

A l’expansió internacional de les diferents activitats que porten a terme les empreses és necessari establir contactes amb molts agents. Perquè aquestes comunicacions resultin fructíferes és primordial saber desenvolupar-se en les relacions personals, tenint en compte els aspectes culturals dels diferents interlocutors. Finalment, per no fer trontollar tot l’esforç i temps dedicat a les negociacions és adient que els diferents acords a què es pugui arribar quedin recollits i redactats correctament en els contractes més convenients, valorant i respectant les legislacions a les quals s’han d’acollir.

En la unitat “Contractació internacional” es recullen els diferents contractes internacionals en funció dels acords als quals han arribat les parts. S’identifiquen també les diferents lleis i principis aplicables, així com els organismes que treballen en el desenvolupament del marc normatiu i de la mediació quan es produeixen discrepàncies entre les parts. Un cop arribats als acords i plasmats aquests en el contracte corresponent, cal avaluar i controlar que es compleixin.

En la unitat “Selecció de proveïdors internacionals” es descriuen les activitats i els riscos propis de l’activitat comercial internacional. Es profunditza en la gestió de la internacionalització de les compres, la recerca de proveïdors i els criteris de selecció d’aquests.

Els aspectes relacionats amb l’anàlisi de les relacions i la comunicació internacional es recullen en la unitat “Procés de comunicació i negociació internacional”. S’hi tracten les competències relacionals que fan que una comunicació interpersonal sigui adequada i ens permeti fer arribar a l’altra part allò que realment volem comunicar. Es tenen en compte les particularitats de les comunicacions internacionals, com la dimensió cultural, l’etnocentrisme i l’avaluació dels diferents estils de negociació per països i àrees geogràfiques.

Els diferents continguts del mòdul estan presents en el nostre dia a dia, on podem comprovar que qualsevol relació comercial porta associada algun tipus de clausulat que ens fan signar, com ara els contractes de compravenda o de prestació de serveis (telefònics, subministraments, lloguers de bicicletes…). Per altra banda, en les nostres relacions personals, siguin pròximes o amb desconeguts, hem de gestionar com fer arribar els nostres propòsits a l’altra part. A mesura que s’avança en l’estudi de la matèria és interessant interioritzar aquests continguts i relacionar-los amb la nostra pròpia forma de fer.

De cara a superar el mòdul, a més d’aquests continguts, disposeu dels exercicis i les activitats, així com d’altres recursos recollits a les referències, que us han de permetre complementar tot el que s’ha explicat.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge