Glossari

 • Arbitratge m Forma en què les parts d’una relació contractual acorden de resoldre un litigi sense arribar a la jurisdicció ordinària.
 • Assertivitat f Capacitat d’expressar-se de manera lliure i amb respecte, sense afectar els altres de manera que no se sentin agredits ni manipulats.
 • Cambra de Comerç Internacional f Organització que treballa per facilitar i millorar les operacions comercials internacionals que realitzen les empreses dels diferents països, proveint de serveis i marcs normatius als quals es poden acollir les diferents parts.
 • Central de compres f Organització mitjançant la qual s’agrupen compres de diferents empreses amb la intenció d’obtenir diferents beneficis gràcies al volum de compra conjunt.
 • Clàusula de compromís f Clàusula mitjançant la qual es manifesta la voluntat de resoldre els conflictes que es puguin derivar a través de l’arbitratge.
 • Clàusula de salvaguarda f Clàusula que provoca una suspensió dels acords a causa d’una alteració significativa de les condicions que hi havia en el moment del pacte i que impedeixin els compliments o, en cas de complir-se, produirien, en alguna de les parts, efectes lesius per als seus interessos.
 • Clàusula Ducroire f Clàusula sorgida de la convenció Ducroire en la qual es fa constar que l’agent no assumeix el risc dels actes o les operacions realitzats en nom de l’empresa a la qual representa.
 • Clàusula exoneratòria f Clàusula pactada entre les parts d’un contracte que implica la possibilitat que aquestes puguin fer variar la responsabilitat que els pugui afectar, arribant fins i tot a suprimir-la. Acord que fa que les parts no siguin responsables dels efectes de les situacions que es poguessin produir i que s’hagin exonerat.
 • Clàusula facultativa f Clàusula de caràcter optatiu que pot incloure’s o no a voluntat de les parts.
 • Clàusula obligatòria f Clàusula que segons el tipus de relació contractual de què es tracti ha de constar al redactat.
 • Clàusula penal f Clàusula per la qual s’acorda una indemnització en el cas que alguna de les parts incompleixi el contracte.
 • Clàusula resolutòria f Condició que es pacta en el contracte mitjançant la qual es fa constar que aquest podrà resoldre’s automàticament en cas que alguna de les parts no realitzi alguna de les prestacions establertes.
 • Comunicació intercultural f Interacció entre persones d’identitats culturals diferents en què les idees d’uns no estan per sobre de les d’altres, afavorint la integració i convivència entre cultures.
 • Convenció de Viena f Conferència internacional portada a terme per la Comissió de Dret Internacional de les Nacions Unides sobre el dret dels tractats internacionals signats entre estats.
 • Conveni internacional f Creació d’acords a partir de les opinions o punts de vista d’ordre jurídic internacional per regular les relacions internacionals.
 • Dimensió cultural f Sistema de valors i creences de les societats relacionats amb la distància al poder, la masculinitat, l’aversió al risc, l’orientació a llarg o curt termini…
 • e-procurement o aprovisionament electrònic m Llocs web que permeten posar en contacte compradors i venedors per fer operacions directament entre si.
 • Escolta activa f Habilitat d’escoltar de forma concentrada l’altra part, estant pendent tant del seu llenguatge verbal com de la seva comunicació corporal per entendre els pensaments i les idees que ens vol fer arribar.
 • Etnocentrisme m Percepció on es pressuposa que la cultura pròpia i el grup ètnic és superior a la resta o que la seva forma de veure el món (societat, política, religió, cultura…) és la correcta.
 • Global sourcing m Ús de les fonts globals per incorporar empreses que operen en altres països a l’aprovisionament de compres.
 • Gràfic radial o d’aranya, spider graph m Eina que permet mostrar en forma de gràfic, en disposició de teranyina, la situació actual i la ideal.
 • Lex mercatoria f Dret privat al qual s’acullen voluntàriament les parts en les relacions comercials internacionals.
 • Licitacions m Concurs públic o subhasta en què les empreses fan ofertes per portar a terme algun projecte o servei. Es triaria la que millor s’adapti als criteris descrits prèviament.
 • Plecs de condicions m En els contractes d’obra o serveis, concessió administrativa o licitació, document contractual, de caràcter exhaustiu i obligatori en el qual s’estableixen les condicions o clàusules que s’accepten.
 • Precontracte m Contracte preliminar en què les parts es comprometen a signar posteriorment un de definitiu.
 • Portafolis de compres m Recull d’informació relacionada amb la cartera de compres.
 • Protocol m Conductes i regles de formalitat i cortesia que es fan servir en les relacions socials respectant els diferents costums locals.
 • Request for quote, sol·licitud de cotització f És quan l’empresa compradora sol·licita als proveïdors que li facilitin, de la manera més detallada, l’oferta sobre uns determinats productes. Els compradors esperem a obtenir el preu més baix, però s’arrisquen que algun competidor s’avanci en l’acceptació del preu.
 • Subhastes inverses f Ofertes a la baixa per part dels venedors o oferents del producte o servei.
 • Usos m Normes jurídiques no escrites, però que per l’ús del costum es tenen en compte.
 • UNIDROIT m Institut Internacional per a la Unificació del Dret Privat, organització intergovernamental independent que s’encarrega d’estudiar mètodes per millorar i coordinar el dret internacional privat i el dret comercial.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general