Glossari

 • Acidificació m Tècnica de conservació d’aliments que consisteix a afegir-ne un àcid (vinagre) per retardar l’aparició de microorganismes.
 • Àcids grassos insaturats m Conjunt de lípids considerats “saludables” que ajuden a contrarestar el colesterol perjudicial per a l’organisme i que es troben en aliments d’origen vegetal (l’oli d’oliva, els fruits secs i les llavors), animal (principalment al peix blau), per exemple.
 • Àcids grassos saturats m Conjunt de lípids que es troben en aliments d’origen animal (greix de les carns, rovell d’ou, mantega, llet sencera, formatge, cansalada, entre els principals), tot i que també hi són presents en alguns d’origen vegetal com la margarina, l’oli de palma o de coco (que s’utilitzen força per a la brioixeria industrial).
 • Actuar d’ofici v Iniciar sense necessitat de la part interessada un tràmit o diligència administrativa en favor o dret d’una persona o persones.
 • Addicció m Dependència física i psíquica d’alguna substància provocada pel consum en excés, com per exemple l’alcohol, el tabac, la droga…
 • Adoctrinar v Ensenyar els principis d’una idiologia amb l’objectiu de fer adeptes.
 • Alimentació mProcés que es porta a terme al llarg de tota la vida, amb el qual obtenim els nutrients i l’energia que permeten cobrir els requeriments de l’organisme per al dia a dia.
 • Almívar o ensucrat m Tècnica de conservació d’aliments que consisteix a afegir-ne sucre i escalfar-lo.
 • Altruista adj Que busca el bé dels altres de manera desinteressada.
 • Aplicació del buit m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a extreure tot l’aire de l’envàs de l’aliment per evitar la proliferació de microorganismes.
 • Aqüicultura m Tècnica que consisteix a criar peixos i altres animals marins en el medi natural o en instal·lacions especials amb finalitat comercial.
 • Anèmia m Disminució del número o de la mida de glòbuls vermells que conté la sang.
 • Antropòleg m Persona que es dedica a l’estudi de l’antropologia (ciència que estudia l’espècie humana quant a la seva evolució biològica.
 • Ascendent adj En termes de família, l’ascendència d’una persona la formen els seus pares, avis, besavis, etc.
 • Autodeterminació m Capacitat per controlar, afrontar i prendre per pròpia iniciativa decisions personals de com actuar d’acord amb les normes i preferències pròpies.
 • Autònom m Persona física coneguda com a empresa individual que treballa per a si mateix.
 • Autonomia m Capacitat d’una persona de desenvolupar per ella mateixa les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i de prendre per voluntat pròpia decisions sobre els aspectes que afecten la seva vida.
 • Autodeterminació m Capacitat per controlar, afrontar i prendre per pròpia iniciativa decisions personals de com actuar d’acord amb les normes i preferències pròpies.
 • Avalar v Protegir el crèdit d’una tercera persona amb els propis bens.
 • Cadastre m Registre dels béns immobles (on es descriuen les seves dimensions, ubicació, ús, valoració i característiques especials així, com el nom dels seus propietaris.
 • Capitalista m Persona que té molts diners o béns materials.
 • Càrrega tributària m Relació existent entre els impostos de la renta que paga un contribuent i el seu total d’ingressos nets en un període fiscal.
 • Celiaquia m Intolerància alimentària que provoca en la persona reacció adversa per la ingesta de cereals que continguin gluten.
 • Codependència m Situació de dependència emocional cap a una altra persona.
 • Contaminant m En l’àmbit de l’alimentació, fa referència a qualsevol substància aliena a l’aliment que pot ser perjudicial per a la salut del consumidor o que fins i tot, li pugui provocar la mort.
 • Comissió m quantitat de diners que cobra una persona física o jurídica per haver realitzat un negoci com ara una venda o un intercanvi.
 • Competència m Capacitat o aptitud per realitzar un tipus de treball o desenvolupar una funció.
 • Comunicació bidireccional m Comunicació oral o escrita en què es comuniquen més de dues persones alhora intercanviant informació.
 • Consanguinitat m Relació de parentiu biològic que uneix a les persones que descendeixen una de l’altra o que vénen d’un ascendent comú.
 • Constants biomèdiques m Conjunt de paràmetres relacionats amb la salut com per exemple la temperatura corporal, pressió arterial, el ritme cardíac, i la freqüència respiratòria.
 • Codi Civil m Conjunt de normes legals que regulen les relacions civils entre les persones físiques i jurídiques.
 • Cognitiu m Relacionat amb la capacitat de comprendre.
 • Comunitat m Grup social que es caracteritza per un vincle territorial i de convivència o per una afinitat d’interessos.
 • Congelació m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a aplicar fred a temperatures d’entre 5 i -18 graus, per aturar el desenvolupament de microorganismes.
 • Cooperatiu adj Que permet la participació de dues o més persones.
 • Copagament m Part del cost d’un servei que finança la persona usuària en el supòsit que hi hagi establert un preu públic.
 • Cures pal·liatives m Tipus de tractament que s’ofereix a les persones, independentment de la seva edat, que tenen una malaltia crònica avançada o es troben en situació del final de la seva vida.
 • Decibel m unitat de mesura relativa a la intensitat sonora.
 • Deduir v Acció de restar una part d’una quantitat.
 • Dependència funcional m Estat permanent d’una persona que per raons d’edat, malaltia o discapacitat i lligades a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita l’atenció d’una altra persona per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Descendent adj En termes de família, la descendència d’una persona la formen els fills, néts, besnéts…
 • Deshidratació m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a eliminar l’aigua aplicant-hi calor.
 • Dessecació m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a eliminar l’aigua sense aplicar-hi calor.
 • Dietètica m Forma segons la qual una persona s’alimenta de forma habitual: classe, quantitat i distribució dels aliments que menja al llarg del dia, setmana, etc.
 • Disacàrid m Hidrat de carboni complex format per la unió de dos monosacàrids.
 • Ebullició m Tècnica culinària que consisteix a cuinar l’aliment en aigua bullent.
 • Edat contemporània m és el nom que se li dona al període comprès entre la revolució Francesa l’any 1789 fins a l’actualitat.
 • Edat mitjana m També coneguda com a Edat Medieval, període intermedi de la història d’Europa enmig de l’Edat antiga i l’edat Moderna. Està compresa entre el segle V i el XV.
 • Eficiència m Capacitat per realitzar una activitat, cosa o funció de manera adequada.
 • Eficaç adj Que té capacitat per realitzar una cosa determinada.
 • Empatia m Capacitat per entendre i identificar-se amb els sentiments i les emocions d’una altra persona.
 • Equitat m Principi que dona a les persones i els col·lectius com a subjectes de drets i oportunitats per igual.
 • Escara m Lesió produïda a la pell que apareix quan aquesta no rep prou oxigen. Acostuma a aparèixer pel frec o pressió constant en una mateixa part del cos.
 • Escolta activa m Procés pel qual la persona (receptor) fa saber al seu interlocutor (emissor) que l’està escoltant i que entén el que li vol dir.
 • Esfínter m Múscul que regula l’obertura i tancament de la bufeta de l’orina cap a l’exterior.
 • Estatus m Posició que ocupa una persona en la societat o dins d’un grup social.
 • Esterilització m Tècnica de conservació d’un aliment que consisteix a sotmetre l’aliment a altes temperatures (entre 110 i 140 graus) durant minuts o fins i tot segons, destruint, així, els microorganismes existents.
 • Estofar m Tècnica culinària que consisteix a cuinar l’aliment amb el seu propi suc
 • Estratègia m Conjunt d’accions pensades i meditades dirigides a aconseguir un objectiu.
 • Fermentació m Tècnica de conservació d’un aliment que consisteix a afegir-ne un microorganisme que impedeix el creixement d’altres que són nocius.
 • Fornejar v Tècnica culinària que consisteix a cuinar l’aliment amb l’escalfor del forn.
 • Fregir v Tècnica culinària que consisteix a cuinar l’aliment en oli o mantega.
 • Funcional adj Pensat i creat perquè tingui una utilitat pràctica. No funcional, és quan deixa d’exercir aquesta funció.
 • Fumatge m Tècnica de conservació d’un aliment que consisteix a exposar-lo a fum autoritzat i deshidratar-lo.
 • Generació m Grup de persones en edat similars i altres característiques comunes.
 • Geriatria m Part de la medicina que s’ocupa de les malalties de les persones grans.
 • Glúcids m També anomenats hidrats de carboni o carbohidrats, són biomolècules formades per Carboni, Hidrogen i Oxigen i n’hi ha de diversos tipus, segons l’agrupació d’aquestes molècules. La seva funció principal és l’energètica.
 • GPS m/ Sistema de posicionament global (Global Positioning Systems) que mostra la posició i localització d’un objecte o persona de manera molt precisa mitjançant els satèl·lits.
 • Habitatge m Casa o edificació destinada per ser habitada.
 • Heterosexual adj Persona que sent atracció per persones del sexe contrari.
 • Hipòtesi m Teoria que s’ha de demostrar i a partir de la qual sorgeix una conclusió.
 • Homeòstasi m Propietat dels organismes que consisteix a mantenir la seva condició interna i estable compensant els canvis en el seu entorn mitjançant l’intercanvi regulat i matèria i energia. Un exemple seria la regulació de la temperatura corporal.
 • Homosexual adj Persona que sent atracció per persones del seu mateix sexe.
 • Infracció m Incompliment d’una norma o pacte.
 • Impost m Quantitat de diners exigida per una administració pública als seus ciutadans per fer front a una despesa pública determinada.
 • Índex de massa corporal m Nombre resultant de la relació entre el pes corporal i l’alçada d’una persona que serveix per calcular si una persona es troba dins del pes saludable.
 • Inseminació artificial m Procés de reproducció assistida que consisteix a introduir espermatozoides procedents d’una mostra de semen prèviament preparat en un laboratori en l’interior de l’úter de la dona.
 • Integrador adj Que té en compte totes les parts.
 • Interacció m Relació entre dues o més persones.
 • Intergeneracional adj Vinculat a dues o més generacions diferents.
 • Interpersonal adj Relació entre dues o més persones. Pot basar-se en termes laborals, emocionals, de negoci, etc.
 • Irradiació m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a aplicar raigs per destruir-ne els microorganismes.
 • IVA m Sigles de l’Impost del Valor Afegit. Impost indirecte que grava el valor afegit a un producte en les diferents fases de la seva producció.
 • Jerarquia m Organització de persones o coses en una escala ordenada i subordinada segons un criteri de major a menor importància dintre de si mateixa.
 • LBS m Servei basat en la comunicació (Location Based Services) i posicionament geogràfic mitjançant les dades mòbils subministrades per l’operador de xarxa.
 • Llengua materna m Llengua que s’ha après dels pares i es parla com a pròpia.
 • Línia col·lateral m En termes de família, fa relació a les persones que procedeixen d’un tronc comú (germans, tiets, nebots).
 • Liofilització m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a aplicar, de forma sobtada, fred, per tal d’eliminar-ne l’aigua i els microorganismes, tot conservant-ne les qualitats nutritives.
 • Lípid m Macronutrient amb una funció energètica, però també intervé en processos com l’absorció de vitamines, la síntesi d’hormones i el recobriment dels òrgans interns, entre d’altres.
 • Llegat m Bé material que una persona hereta d’una altra.
 • Macronutrient m Nutrient que es necessita en grans quantitats a l’organisme, com ara, proteïnes, carbohidrats i lípids.
 • Mapa de processos m representació gràfica de la seqüència i interacció dels processos d’un servei o activitat.
 • Matalàs anti-escares m Matalàs ortopèdic pensat per a persones que passen moltes hores del dia enllitades i en una mateixa posició. La seva composició preveu l’aparició de malalties lligades a la pell, infeccions i escares per pressió.
 • Maternitat subrogada m Gestació d’un fill per substitució. Pràctica per la qual una dona accepta quedar-se embarassada i porta la gestació a terme en benefici d’una altra persona o parella.
 • Matriu d’un rebut m Part d’un rebut que es manté enquadernat després d’haver estat arrancat el cos principal i entregat al pagador. La matriu queda en possessió del cobrador com a comprovant en cas necessari.
 • Micronutrient m Nutrient que es necessita en poques quantitats a l’organisme, com ara, vitamines i minerals.
 • Minerals m Micronutrient que té com a funció regular el metabolisme així com els teixits de l’organisme.
 • Necessitat m Fer que una cosa sigui imprescindible o que faci falta d’una manera obligatòria.
 • Mesurable adj Permet el control i l’avaluació de les seves accions.
 • NIF m Número d’Identificació fiscal utilitzat a Espanya per les persones físiques i jurídiques a nivell tributari.
 • Monosacàrid m Hidrat de carboni simple format per glucosa, fructosa o galactosa.
 • Normalitzador m Fa que s’ajusti a la norma o al model comú.
 • Nutrició m Segons l’Organització Mundial de la Salut, és la ingesta d’aliments en relació amb les necessitats dietètiques de l’organisme.
 • Obsolet adj Que no es fa servir perquè és antic.
 • Organització burocràtica m Estructura humana centrada en normes interpersonals i racionals, que garanteixen la màxima eficiència possible en l’assoliment dels seus objectius.
 • Ortesis m Suport o dispositiu extern aplicat al cos per modificar els aspectes funcionals del sistema neuromuscular.
 • Osteoporosis m Malaltia lligada a la fragilitat dels ossos.
 • Parafrasejar v Repetir amb paraules pròpies el contingut d’una conversa o text per verificar que hem entès el seu missatge.
 • Parentiu m Sistema de relacions de consanguinitat i afinitat d’una persona.
 • Pasteurització m Tècnica de conservació d’un aliment que consisteix a aplicar temperatures altes (entre els 60 i els 90 graus) a l’aliment (generalment a la llet i als sucs) per eliminar els microorganismes.
 • Persona física m També anomenada personal natural. Fa referència a l’individu i al conjunt de drets i obligacions que li concedeix la llei.
 • Persona jurídica m Societat o grup d’individus que s’adjunten per crear una societat.
 • Piràmide nutricional m També anomenada piràmide de l’alimentació saludable, és una representació molt il·lustrativa de tots els aliments que una persona ha d’ingerir, en funció dels nutrients i la freqüència amb la qual s’han de menjar, per tal de mantenir un equilibri nutricional en l’organisme.
 • Planxa (tècnica de cuina) m Tècnica culinària que consisteix a cuinar l’aliment en sec i sense afegir oli.
 • Polisacàrid m Hidrat de carboni complex format per la unió de més de deu monosacàrids.
 • Praxi m Relatiu a la pràctica professional.
 • Prejudici m Idea o opinió preconcebuda amb què es jutja un individu, grup o actitud sense tenir suficient informació al respecte.
 • Proactiu adj Que participa de mutu propi.
 • Procés m Conjunt d’activitats relacionades o que interactuen, les quals transformen elements d’entrada en resultats.
 • Procés reflexiu m Pràctica que sorgeix del pensament. Estudiar i comprendre una situació, formant-se una opinió o decisió.
 • Prorrateig m Repartiment d’una quantitat entre diversos individus, grups, períodes…, de manera proporcional.
 • Proteïna m Macronutrient que realitza gran part de les funcions de les nostres cèl·lules, especialment les de tipus metabòlic i les de tipus regulador, com ara el transport d’oxigen a través de la sang, o l’assimilació de nutrients, entre d’altres.
 • Proximitat m D’un radi d’acció proper.
 • Qualitat m Propietat o conjunt de propietats d’una cosa que fan que sigui millor o pitjor comparant amb altres de la mateixa categoria.
 • Ració m Quantitat d’aliment que menja una persona cada vegada, i varia segons el pes, l’alçada, el sexe, l’edat i l’estil de vida.
 • Racional m Relacionat amb la raó. *
 • Reclamació m Dins del consum una reclamació és una sol·licitud que es fa a una empresa o professional arrel per obtenir la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn d’una quantitat o l’anul·lació d’un servei.
 • Refrigeració m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a aplicar temperatures d’entre 0 i graus per reduir els microorganismes.
 • Repertori m Recull de coses en general. Llibre o registre en el qual es recullen dades o informació.
 • Rostir m Tècnica culinària que consisteix a cuinar la carn o l’au estovant-la i enrossint-la amb el mateix brou de la carn o de les verdures.
 • Salaó m Tècnica de conservació d’un aliment que consisteix a afegir-ne sal comestible per a extreure’n la humitat.
 • Sanció m Pena imposada a qui ha desobeït una llei o reglament establert.
 • Sense afany de lucre m Realitzar una cosa o activitat sense ànims d’obtenir un benefici, sinó de manera desinteressada.
 • Semàntica m Disciplina lingüística que estudia els significats de les expressions.
 • Seqüencial adj Que està ordenat per seqüències.
 • Serveis socials m Conjunt de recursos, serveis, prestacions i equipaments socials dirigits a donar resposta a les necessitats de les persones.
 • Síndrome de Diògenes m Trastorn mental que es caracteritza per l’abandonament personal i l’acumulació de grans quantitats d’escombraries en el domicili
 • Sinergia m Acció coordinada de dues o més actuacions, processos, mitjans, serveis…, per aconseguir un efecte més gran del que tindria un per si sol. Seria la suma d’esforços.
 • Sensorial m Relacionat amb els cinc sentits corporals (vista, oïda, tacte, gust i olfacte)
 • Sostenible adj Que es pot sostenir, suportar o tolerar, no afecta negativament a l’entorn.
 • Tangible m que es pot tocar o percebre mitjançant el tacte.
 • Tècnica m Referent a la utilització conscient i intencionada de diferents coneixements, procedents de la teoria i experiència prèvia.
 • Transacció financera m Acord a què arriben comprador i venedor per intercanviar un bé a canvi d’un pagament.
 • Treball en xarxa m Porta a terme una ocupació, encàrrec o producció en col·laboració amb els altres, establint aliances entre els seus participants.
 • Transacció m Acord comercial en què dues parts arriben a un acord de compravenda.
 • Tutela m protecció o cura que s’exerceix sobre una persona menor o que es troba en situació de vulnerabilitat.
 • Tabú m Conducta o paraula moralment no acceptada per una societat, grup o religió.
 • Transversal adj Que comprèn d’un punt a un altre.
 • Tret m Característica o qualitat d’una cosa o persona.
 • Ultracongelació m Procediment de conservació d’un aliment que consisteix a aplicar fred a menys de -18 graus, per aturar el desenvolupament de microorganismes i allargar la seva conservació durant més d’un any.
 • Vapor (Tècnica de cuina) m Tècnica culinària que consisteix a cuinar l’aliment amb vapor d’aigua.
 • Vitamina m Nutrient de composició variable que es requereix en el nostre organisme en petites quantitats; la seva funció és la de regular el metabolisme.
 • Vulnerabilitat m Situació de debilitat, que pot ser danyat fàcilment, feble.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general